DCSIMG

 

Toetsingsprocedure extern onderzoek

Pagina-inhoud

Procedure bij verzoeken om medewerking

Indien derden wetenschappelijk onderzoek willen verrichten waarbij de medewerking van de Rechtspraak is gewenst, dient hiervoor toestemming verkregen te worden via de Raad voor de rechtspraak. Het is niet de bedoeling dat verzoeken om medewerking direct aan de gerechten worden gericht. Indien derden wetenschappelijk onderzoek willen verrichten bij één gerecht, dan kan het desbetreffende gerecht rechtstreeks benaderd worden.

De toestemming wordt alleen verleend indien is voldaan aan een aantal duidelijke voorwaarden. Deze voorwaarden betreffen de (methodologische) kwaliteit van het onderzoeksvoorstel evenals de maatschappelijke relevantie, waaronder die voor de rechtspraak en rechtspraktijk. Tevens dient de belasting die het onderzoek voor de Rechtspraak met zich meebrengt proportioneel te zijn aan het onderzoeksdoel.

Mede gezien het grote aantal onderzoeksverzoeken die medewerking van de Rechtspraak verlangen, is de toetsingsprocedure streng. Concreet betekent dit dat regelmatig de medewerking aan onderzoek wordt geweigerd.

Derden die onderzoek binnen de Rechtspraak willen verrichten, kunnen hiertoe een verzoek indienen met behulp van een voor dit doel ontwikkeld  formulier Toetsingsprocedure Extern Onderzoek (pdf, 225 kB). Dit formulier dient ruimschoots (bij voorkeur een halfjaar) voor het begin van het onderzoek te worden gericht aan de Raad, ter attentie van Janne van Doorn, via het e-mailadres: extern.onderzoek.rvdr@rechtspraak.nl. Voor het uitvoeren van onderzoek door studenten geldt een aparte procedure.
 
Korte, informatieve vragen dienen gericht te worden aan de afdeling voorlichting: voorlichting@rechtspraak.nl.

 

Voorwaarden verbonden aan toestemming

Indien toestemming voor het verrichten van het onderzoek is verkregen, ontvangt u hiervoor een schriftelijke verklaring. Daaraan is de voorwaarde verbonden dat, afhankelijk van het type onderzoek, de modelverklaring voor dossierstudie (pdf, 30 kB) of de modelverklaring voor interviews (pdf, 25 kB) wordt ondertekend. Een andere belangrijke voorwaarde die verbonden is aan de toestemming is dat onderzoekers minimaal een maand voorafgaand aan publicatie de integrale tekst van de publicatie aan de contactpersoon bij de Raad dienen te sturen. Ingeval het gaat om een promotieonderzoek waaraan de Raad medewerking heeft verleend, is voorwaarde dat het proefschrift, wanneer dit in concept gereed is, toegestuurd wordt aan de aan u toegewezen contactpersoon bij de Raad.

Bescherming persoonsgegevens

De persoonlijke levenssfeer van degenen op wie de gevraagde gegevens in het kader van een onderzoek betrekking hebben, moet worden beschermd. Ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens heeft de Wet bescherming persoonsgegevens hiervoor de nodige eisen gesteld. Deze wet dient voorafgaand aan het indienen van een verzoek te worden geraadpleegd en ligt tevens ten grondslag aan de hiervoor genoemde modelverklaringen die voor het verkrijgen van medewerking aan het onderzoek ondertekend moeten worden.
Ook is van belang dat de goede rechtspleging wordt veiliggesteld. De voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van de gerechten mag niet worden belemmerd door het onderzoek en de gevolgen voor de werklast van de gerecht moet beperkt blijven. Dit kan in incidentele gevallen de opschorting van informatieverstrekking tot gevolg hebben, bijvoorbeeld als gevolg van dat informatieverstrekking een nog niet definitief afgesloten gerechtelijke procedure schaadt. Ook hieromtrent zijn voorwaarden opgenomen in de eerder genoemde modelverklaringen.

 

PDF bestanden kunt u openen met onder meer de gratis Adobe Acrobat Reader.