DCSIMG

 

Kort gedingen

Pagina-inhoud

Wat is een kort geding?

Een gewone civiele procedure (de bodemprocedure) duurt algauw een jaar. Soms wil of kan de eiser niet zolang wachten, bijvoorbeeld omdat een staking dreigt, of omdat iemand niet wil dat een bepaald artikel in de krant wordt gepubliceerd. De voorzieningenrechter van de rechtbank behandelt deze spoedeisende zaken in kort geding. Partijen lichten mondeling hun standpunt toe, en de rechter neemt snel een beslissing, vaak binnen twee weken, maar soms nog dezelfde dag. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank voor een bodemprocedure. Ook de kantonrechter behandelt kort gedingen in zaken waarover hij bevoegd is. Meer informatie over het kort geding bij de kantonrechter.

Reglementen

Het procesreglement kort gedingen (pdf, 638 kB) rechtbanken afdeling civiel/familie is van toepassing.

Een kort geding beginnen

Wie een kort geding wil beginnen, moet altijd de hulp van een advocaat inschakelen. Een kort geding begint officieel met het uitbrengen van een dagvaarding aan de gedaagde partij. De advocaat dient daaraan voorafgaand een aanvraagformulier civiel. Een partij kan zelf het aanvraagformulier kanton invullen. De formulieren moeten samen ingeleverd worden met drie concept-dagvaardingen en de verhinderdata. De rechtbank bepaalt vervolgens op welke dag het kort geding kan plaatsvinden. Dit wordt teruggekoppeld aan de advocaat. De advocaat dient ervoor te zorgen dat de dagvaarding zo snel mogelijk wordt uitgebracht aan de gedaagde partij. Nadere regels zijn te vinden in het procesreglement

Gedaagd in kort geding

De gedaagde partij is niet verplicht om een advocaat in te schakelen. De gedaagde kan in persoon verschijnen op de zitting. De gedaagde partij kan ter terechtzitting alleen bij advocaat of in persoon verschijnen. Indien de gedaagde partij in persoon verschijnt en zich ter terechtzitting wil doen bijstaan door een persoon die geen advocaat is, kan de voorzieningenrechter dit weigeren op grond van de eisen van de goede procesorde.

Verstek

Verschijnt de gedaagde partij niet op de zitting (niet zelf en niet vertegenwoordigd door een advocaat) dan zal de rechter als alle formaliteiten in acht zijn genomen verstek verlenen. De procedure wordt dan voortgezet zonder tegenspraak van de gedaagde partij. In de meeste gevallen stelt de rechter dan de eiser in het gelijk.

Kosten procedure

Wie een kort geding begint moet griffierechten betalen. De kosten kunnen per procedure verschillen. De eiser krijgt hiervoor een rekening van de rechtbank. De gedaagd moet, wanneer hij verschijnt, ook griffierechten betalen. Ook in dit geval verstuurt de rechtbank een rekening. Degene die de zaak verliest moet vaak de proceskosten van de tegenpartij vergoeden. De rechtbank bepaalt in het vonnis hoe hoeveel de verliezende partij moet vergoeden. De rechter kan ook bepalen dat beide partijen de proceskosten delen.

Zittingen

Zittingen in kort geding kunnen op iedere dag van de week plaatsvinden. Ze verlopen in een vaste volgorde. De eisende partij krijgt het eerste het woord voor een toelichting op de vordering(en). De gedaagde partij mag hierop reageren, waarna vaak nog een tweede rond volgt (repliek en dupliek genoemd). De rechter kan tussendoor altijd vragen stellen.

Voor een normale zitting wordt 90 minuten gereserveerd. Als een partij verwacht dat deze tijd onvoldoende zal zijn, kan zij de voorzieningenrechter vragen meer tijd te reserveren.

Advocaten dienen tijdens een kort geding in toga in de zittingszaal te verschijnen. Het gebruik van pleitnotities is toegestaan. Nadere regels over het verloop van de zitting zijn te vinden in het procesreglement.

Blijkt tijdens de zitting dat partijen een mediator willen inschakelen om een oplossing voor hun conflict te zoeken, dan verwijst de rechter de zaak naar de mediator.

Uitspraak en einde van de procedure

De rechter meldt aan het einde van de zitting wanneer hij uitspraak doet. De rechter kan zowel mondeling als schriftelijk uitspraak doen. Soms gebeurt dit nog dezelfde dag, maar in de regel volgt een uitspraak na twee weken. Op de dag van de uitspraak kunnen partijen vanaf 14.00 uur naar de uitsprakenlijn bellen voor het vernemen van de uitspraak.  Alle verschenen procespartijen krijgen het vonnis toegestuurd. Wanneer er een advocaat is ingeschakeld, gebeurt dit via de advocaat.

Een geding eindigt zonder uitspraak wanneer partijen tot een schikking komen, of samen met een mediator tot een oplossing komen.

Hoger beroep

Tegen de uitspraak in kort geding van de rechtbank Midden-Nederland kunnen partijen binnen vier weken in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Tegen de uitspraak van het gerechtshof kunnen partijen in cassatie bij de Hoge Raad.

Contact

Afdeling Civiel, kort geding

Pdf-bestanden kunt u openen met de gratis Adobe Acrobat Reader.