Laden...

Procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

In bijzondere gevallen kunt u de rechtbank vragen om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Heeft u zo veel schulden dat u er zelf geen oplossing meer voor ziet? Via uw gemeente of maatschappelijk werk kunt u schuldhulpverlening vragen. Brengt dit ook geen oplossing, dan kunt u de rechtbank vragen om toelating tot de Wsnp. De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure


Wettelijk traject: schuldsanering (Wsnp)

Komt u er met de hulp van uw schuldhulpverlener niet uit met uw schuldeisers en komt er geen minnelijke schuldregeling tot stand? Dan pas kunt u de rechter vragen om toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). U heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Schuldsanering

Dit is een uitlegvideo over hoe je in aanmerking komt voor Wsnp.

 De Wsnp-procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • De procedure bij de rechtbank start na het indienen van een verzoekschrift dat u met hulp van de schuldhulpverlener maakt. Hiervoor dient u onder andere in:

  • een verzoekschrift, dit ondertekent u zelf
  • een verklaring van de schuldhulpverlener over het mislukte schuldhulpverleningstraject
  • stukken waaruit uw schulden, inkomsten en bezittingen blijken
  • U heeft geen advocaat nodig om het verzoekschrift in te dienen. Als schuldenaar kunt u het verzoekschrift zelf indienen, echter: er moet een schuldhulpverlener betrokken zijn voor het afgeven van de verklaring over het mislukte schuldhulpverleningstraject. Ook helpt de schuldhulpverlener u bij het opstellen van het verzoekschrift en het verzamelen van de juiste bijlagen.

  Zie voor uitgebreide informatie:

   

  Bedreigende situatie

  Heeft u problematische schulden en is er sprake van een bedreigende situatie, waardoor u niet kunt wachten tot de rechter op uw verzoekschrift Wsnp heeft beslist? Bijvoorbeeld omdat er een ontruiming van uw woning dreigt of u dreigt te worden afgesloten van gas, water of licht? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw schuldhulpverlener. Samen met uw schuldhulpverlener kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige maatregel die, tot er op uw verzoek Wsnp is beslist, een einde maakt aan deze situatie. Hiervoor kunt u een apart verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

 • Na een paar weken krijgt u van de rechtbank een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Mogelijk kan er uitstel verleend worden. Als u niet naar de zitting komt, kan uw verzoek worden afgewezen.

  De zitting is niet openbaar. Als u daar prijs op stelt, mag u iemand meenemen ter ondersteuning.

  Voorwaarden

  Tijdens de zitting stelt de rechter u vragen om alle gegevens over uw schulden te controleren. Ook legt hij uit aan welke voorwaarden u moet voldoen om toegelaten te worden tot de Wsnp-regeling:

  • U bent niet meer in staat om uw schulden te betalen.
  • U heeft geprobeerd uw schulden af te lossen via schuldhulpverlening en u heeft een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat dit is mislukt.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar niet al gebruik gemaakt van de Wsnp-regeling.
  • U bent de afgelopen 5 jaar ‘te goeder trouw’ geweest ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van uw schulden. U heeft bijvoorbeeld geen verwijtbare schulden gemaakt, zoals boetes vanwege een verkeersovertreding of onverantwoorde leningen en u heeft zich ingespannen om uw schulden te voldoen.
  • Heeft u verslavings- of psychosociale problemen, dan kunt u in beginsel alleen toegelaten worden als een hulpverlener bevestigt dat u deze problemen 1 jaar onder controle heeft.
  • U heeft geen schulden die voortkomen uit misdrijven.
  • U zult de verplichtingen van de Wsnp nakomen en zich inspannen om zo veel mogelijk te verdienen.
 • De rechter beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de Wsnp. Tijdens de zitting vertelt de rechter u wanneer u het vonnis krijgt toegestuurd. Meestal is dat binnen 1 of 2 weken.

  Afwijzing

  Als de rechter het verzoek afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u ook in hoger beroep gaan bij het gerechtshof, binnen 8 dagen na het vonnis. Daarvoor heeft u wel een advocaat nodig.

  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst, laat hij u toe tot de wettelijke schuldsanering. Hij benoemt daarbij een bewindvoerder. De bewindvoerder ziet erop toe dat u zich houdt aan de verplichtingen die horen bij de schuldsaneringsregeling. De rechter benoemt ook een rechter-commissaris, deze houdt toezicht op de bewindvoerder.

  Verplichtingen

  Als u wordt toegelaten tot de Wsnp, bent u verplicht:

  • de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie te geven
  • geen nieuwe schulden aan te gaan of te laten ontstaan
  • te voldoen aan uw sollicitatie- en inspanningsplicht
  • zoveel mogelijk inkomsten te verwerven en het gedeelte dat uitkomt boven het vrij te laten bedrag af te dragen aan de boedelrekening

   

 • Voldoet u niet aan de verplichtingen van de Wsnp, dan kan de bewindvoerder, de rechter-commissaris of een schuldeiser de rechtbank vragen om de Wsnp-regeling tussentijds te beëindigen. U ontvangt een oproep voor een zitting. Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Er zijn 3 mogelijkheden.

  De rechter:

  • beslist tot tussentijdse beëindiging en kan tegelijkertijd uw faillissement uitspreken
  • wijst het verzoek af en de schuldsaneringsregeling loopt door
  • wijst het verzoek af en verbindt nieuwe voorwaarden aan de regeling. Zoals een verlenging van de periode.

   

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechtbank, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof, binnen 8 dagen na het vonnis. U heeft een advocaat nodig om in hoger beroep te gaan.

 • Schone lei

  Aan het eind van de opgelegde periode stelt de bewindvoerder een eindverslag op en ontvangt u een oproep voor de eindzitting. Het is niet verplicht om naar deze zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Geen schone lei

  Oordeelt de rechter dat u niet aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan krijgt u geen schone lei en kunnen de schuldeisers hun resterende vordering opeisen. Tegen deze uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof, binnen 8 dagen na de uitspraak. U heeft een advocaat nodig om in hoger beroep te gaan.

 • Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen:

  • de afwijzing van uw verzoek tot toelating,
  • tussentijdse beëindiging of wijziging van de Wsnp-regeling en
  • de beslissing u geen schone lei te geven.

  Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen met een beroepschrift.

  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Meer over cassatieberoep

Kosten procedure schuldsanering

Voor deze procedure betaalt u geen griffierechten. Mogelijk heeft u wel andere kosten, zoals een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedure schuldsanering

Het verzoek om toelating tot de Wsnp wordt meestal binnen 2 tot 3 maanden behandeld. Tijdens de zitting vertelt de rechter u wanneer u het vonnis krijgt toegestuurd. Doorgaans is dat binnen één of twee weken.

 

Goed om te weten 

Een bewindvoerder controleert tijdens het Wsnp-traject of u zich houdt aan uw verplichtingen. Als u hierin slaagt, verleent de rechter u aan het einde van de Wsnp-termijn een schone lei.  

Bewindvoerder

Als u wordt toegelaten tot de Wsnp, benoemt de rechter een bewindvoerder die onder andere controleert of u zich aan de regels en verplichtingen houdt.

Ook beheert de bewindvoerder de boedelrekening. Dit is de rekening waarop u spaart voor uw schuldeisers.

Verplichtingen Wsnp

Tijdens de Wsnp geldt een aantal verplichtingen. U bent verplicht om:

 • de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie te geven.
 • geen nieuwe schulden aan te gaan.
 • te voldoen aan uw sollicitatie- en inspanningsplicht.
 • zoveel mogelijk inkomsten te verwerven en het gedeelte dat uitkomt boven het vrij te laten bedrag af te dragen aan de boedelrekening.

Schone lei

De Wsnp is een wettelijk traject dat 3 tot maximaal 5 jaar duurt. Als u zich gedurende die termijn aan alle regels en verplichtingen houdt, verleent de rechter aan het einde van uw Wsnp de schone lei.

De schone lei houdt in dat schuldeisers niet meer bij u kunnen aankloppen: de schulden die onder de werking van de Wsnp vallen, zijn na het verkrijgen van de schone lei niet meer afdwingbaar.

Onderneming en Wsnp
De Wsnp is uitdrukkelijk niet van toepassing op rechtspersonen, bijvoorbeeld een BV.

Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor de Wsnp. Een natuurlijk persoon kan ook ondernemer zijn: bijvoorbeeld als een zzp’er, met een eenmanszaak of als een vennoot van een VOF.

 

Vraag en antwoord

Ik heb veel schulden, kan ik zelf direct schuldsanering aanvragen?

Nee, u start eerst een minnelijk traject schuldhulpverlening via uw gemeente of een organisatie voor maatschappelijk werk.

Heb ik recht op schuldhulpverlening?

Iedereen kan zich bij de gemeente of een organisatie voor maatschappelijk werk melden met een verzoek om hulp bij financiële problemen. Een schuldhulpverlener bekijkt met u wat uw mogelijkheden zijn.

Wat kost de toelatingsprocedure Wsnp?

Deze procedure kost u niets, als u geen advocaat inschakelt.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum