De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 29 juni 2015 over de maximumuitkering bij ontslag van een topfunctionaris bij de overheid.

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 29 juni 2015 over de maximumuitkering bij ontslag van een topfunctionaris bij de overheid.
Utrecht, 29 juni 2015

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 29 juni 2015 over de maximumuitkering bij ontslag van een topfunctionaris bij de overheid. In dit geval was het de vraag of bepaalde onderdelen van de ontslagregeling onder het maximumbedrag van € 75.000,- vallen.

Het maximumbedrag van € 75.000,- is opgenomen in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Dit maximum geldt niet voor delen   van de ontslaguitkering die voortvloeien uit een wettelijk voorschrift. De Raad heeft beslist dat het overeengekomen bedrag ter afkoop van uitkeringsrechten voortvloeit uit een wettelijk voorschrift en dat daarop niet het maximumbedrag van toepassing is. De overeengekomen compensatie van gemiste pensioenopbouw en betaling van de bezoldiging gedurende acht maanden vallen wel onder het maximumbedrag. 

Op grond van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling heeft een ambtenaar bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding aanspraak op een passende regeling. Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is uitgangspunt dat, naast (de garantie op) een werkloosheidsuitkering, een aanvullende uitkering moet worden toegekend. Hiernaast dient een na-wettelijke uitkering te worden toegekend als het ontslag gelegen is in de werksfeer en niet grotendeels is te wijten aan de betrokken ambtenaar. Deze uitkeringsaanspraken vloeien voort uit een wettelijk voorschrift en vallen daarmee onder de uitzonderingsbepaling van de WNT. Dit geldt ook voor het in dit geval overeengekomen bedrag ter afkoop van die uitkeringsaanspraken. Dit betekent dat dit bedrag volledig kan worden meegenomen bij de bepaling van een passende regeling, zonder dat dit meetelt bij de maximering tot € 75.000,-.
 
De in dit geval ook overeengekomen compensatie van gemiste pensioenopbouw en betaling van de bezoldiging over een re-integratiefase van acht maanden vallen echter niet onder de uitzonderingsbepaling van de WNT. Dit zijn namelijk geen vaste componenten van een passende regeling bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding.
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
 
Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten