Geen bijstand door niet voldoen aan zelfmeldprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Geen bijstand door niet voldoen aan zelfmeldprocedure
Utrecht, 06 januari 2016

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 december 2015 dat ook de tot vrijheidsstraf veroordeelde, die kiest voor de zelfmeldprocedure, maar zich niet meldt, voortvluchtig is en geen recht heeft op bijstand.

Appellant is veroordeeld tot vrijheidsstraffen van in totaal 30 dagen. De bij het laatste vonnis opgelegde straf is twee dagen hechtenis. Die straf mag hij via de zelfmeldprocedure ondergaan in een beperkt beveiligde inrichting. Appellant gaat daarop in en ontvangt een oproep, maar verschijnt niet. Hij voelt zich te ziek en keert terug naar huis. Hij belt de inrichting op. Hij krijgt te horen dat gevolgen voor hem zelf zijn. Ongeveer zes maanden later wordt hij geregistreerd als voortvluchtige. De bijstand wordt ingetrokken en over een maand teruggevorderd.

Ingevolge artikel 13, eerste lid, aanhef en onder b, van de WWB heeft geen recht op bijstand heeft degene die zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel. In de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling zijn geen aanknopingspunten te vinden, waarmee bepaald kan worden wat moet worden verstaan onder zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel (zich onttrekken). Zie Kamerstukken II 2010/11, 32 520, nr.6 p.22-24. In zijn uitspraak van 9 november 2012 (ECLI:NL:CRVB:2012:BY3507) heeft de Raad geoordeeld dat onder zich onttrekken, is te verstaan de situatie waarin een onherroepelijke veroordeling tot een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel nog niet ten uitvoer is gelegd, de veroordeelde in verband daarmee in het opsporingsregister is opgenomen en door Justitie inmiddels tevergeefs één of meer pogingen zijn ondernomen tot tenuitvoerlegging van de straf of maatregel.

Naast de hiervoor beschreven situatie is ook van zich onttrekken sprake, indien een betrokkene, zoals in dit geval, een aanbod heeft gehad om de vrijheidsstraf in een lichter regime te ondergaan door gebruik te maken van de zelfmeldprocedure, op dat aanbod is ingegaan en een oproep heeft ontvangen om zich te melden, en zich vervolgens niet meldt. Gelijk de hiervoor beschreven situatie heeft Justitie immers in dit geval ook een poging ondernomen tot tenuitvoerlegging van een nog niet ondergane onherroepelijke straf of maatregel, terwijl bovendien de betrokkene dat weet en hij met die tenuitvoerlegging heeft ingestemd, maar daaraan geen gevolg geeft.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten