Hoe te reageren op melding bewaarder dat zij contact wil hebben met een ex-gedetineerde

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Hoe te reageren op melding bewaarder dat zij contact wil hebben met een ex-gedetineerde
Utrecht, 03 maart 2016

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 februari 2016 dat de Minister van Veiligheid en Justitie (Minister) niet op een passende wijze heeft gereageerd op de tijdige melding van betrokkene. De Minister had betrokkene de bij een tijdige melding behorende - eventueel voorlopige - opvatting over de mogelijke toepasselijkheid van de tenzij-clausule in het geval van H, een man die na een detentie van negen maanden uit de penitentiaire inrichting vrijkwam, behoren te geven.

In verband met de beantwoording van de vraag of de Minister met juistheid heeft vastgesteld dat betrokkene ongeschikt is voor haar functie vanwege het hebben van een relatie met de voormalig gedetineerde H is in de eerste plaats van belang hetgeen in de Gedragscode Dienst Justitiële Inrichtingen van oktober 2010 (gedragscode) staat. Onder het opschrift Verboden Contacten is vermeld: “Het hebben van een andere dan een werkrelatie met een justitiabele is niet toegestaan. Een relatie met een ex-justitiabele is niet toegestaan, tenzij uit de aard en de duur van de relatie blijkt dat de veiligheid van de medewerker en de collega’s niet in gevaar wordt gebracht. Om de problemen te voorkomen is openheid nodig om in overleg een goede afweging te kunnen maken. Mocht een relatie ontstaan dan ben je verplicht dit te melden. (…) Blijf professioneel en meld tijdig als je denkt dat er een relatie kan ontstaan of sprake is van een verboden contact. (…)”.

De opdracht in de gedragscode aan de medewerker om tijdig te melden als er met een (ex-)justitiabele een relatie ontstaat of lijkt te ontstaan teneinde in overleg een goede afweging te maken, brengt naar het oordeel van de Raad mee dat de ambtenaar die tijdig een melding doet over het ontstaan van een relatie nog niet als ongeschikt voor zijn functie behoort te worden aangemerkt. Van de Minister mag in die situatie verwacht worden dat hij de ambtenaar op een passende wijze van de eventueel benodigde informatie voorziet, zodat de ambtenaar in staat wordt gesteld om aan zijn kant een goede afweging te maken. De ambtenaar moet immers een beslissing kunnen nemen over zijn privéleven die ingrijpende invloed kan of zal hebben op (het voortduren van) zijn aanstelling als ambtenaar. Bij ex-justitiabelen spreekt de noodzaak van informatie nog meer, omdat in de gedragscode voor contact met hen geen absoluut verbod wordt gegeven. Gelet op de beoordelingsruimte in de geciteerde tenzij-clausule zal het in het algemeen op de weg van de Minister liggen om een (voorlopig) oordeel te geven over de toepasselijkheid daarvan in het concrete geval.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten