Ten onrechte niet eerst medisch onderzoek op Aruba laten uitvoeren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Ten onrechte niet eerst medisch onderzoek op Aruba laten uitvoeren
Utrecht, 11 november 2015

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 26 oktober 2015 dat het UWV niet voldoende gemotiveerd heeft waarom - overeenkomstig het stelsel van het Convenant - niet eerst een medisch onderzoek op Aruba had kunnen plaatsvinden, waarna altijd nog de mogelijkheid van het doen van een oproep voor onderzoek in Nederland zou blijven bestaan.

Tussen partijen is niet in geschil dat een medisch onderzoek noodzakelijk was voor de beoordeling van de aanvraag van appellante om een uitkering op grond van de Wet WIA. Partijen zijn uitsluitend verdeeld over de vraag of het UWV in redelijkheid van appellante heeft kunnen verlangen dat zij naar Nederland zou komen voor het ondergaan van een medisch onderzoek.
 

Uit het stelsel van artikel 7 van het Convenant tussen Nederland en Aruba inzake de export en handhaving van sociale verzekeringsuitkeringen, Stcrt. 2001, 83, (Convenant) vloeit voort dat het UWV primair het medisch onderzoek dient te laten verrichten op het grondgebied van de Convenantsluitende Partij waar de uitkeringsgerechtigde woont of verblijft. Weliswaar behoudt het UWV het recht een uitkeringsgerechtigde op te roepen voor het ondergaan van een medisch onderzoek in Nederland, maar van deze bevoegdheid dient gebruik te worden gemaakt in overeenstemming met, voor zover hier van belang, de artikelen 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent voor het onderhavige geval dat indien het UWV gebruik wil maken van zijn bevoegdheid om appellante op te roepen voor het ondergaan van een medisch onderzoek in Nederland, het deugdelijk dient te motiveren waarom dit onderzoek niet (eerst) op het grondgebied van Aruba kan plaatsvinden.

 
Het UWV heeft niet voldoende gemotiveerd waarom - overeenkomstig het stelsel van het Convenant - niet eerst een medisch onderzoek op Aruba had kunnen plaatsvinden (waarna altijd nog de mogelijkheid van het doen van een oproep voor onderzoek in Nederland zou blijven bestaan). Een door het UWV aangewezen arts op Aruba kan eveneens een onderzoek verrichten naar de arbeidsbeperkingen van appellante, ook al zouden die zich hebben voorgedaan in een korte en afgesloten periode in het verleden. Niet valt in te zien waarom het retrospectieve karakter van het onderzoek meebrengt dat onderzoek slechts in Nederland kan plaatsvinden. De gronden waarop het UWV de aanvraag van appellante niet in behandeling heeft genomen vormen afzonderlijk noch in onderlinge samenhang een deugdelijke motivering van het bestreden besluit, zodat dit besluit niet is genomen in overeenstemming met de artikelen 3:4 en 7:12 van de Awb. Het UWV wordt opgedragen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen met inachtneming van hetgeen is overwogen in deze uitspraak.
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
 
Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten