Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Regels procedures en klachten > Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer

Algemeen

Op de behandeling van zaken door de Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer is het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven van toepassing, met inachtneming van de volgende bepalingen:

Beroepschriften behandeld door de Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer

(alleen van toepassing bij het gerechtshof Amsterdam)

       

 

Toepasselijkheid (overige) bepalingen

De bepalingen van onderdeel 1.1 van het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven zijn op beroepschriften die worden behandeld door de Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer alleen van toepassing voor zover deze bepalingen zich in de omstandigheden van het geval voor toepassing lenen.

              

Raadsman en gemachtigde

Waar in het reglement wordt gesproken van ‘advocaat’, wordt daaronder mede begrepen de raadsman in de zin van artikel 101 van de Wet op het notarisambt en de gemachtigde in de zin van artikel 41 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

     

 

Machtiging

Indien een raadsman of gemachtigde geen advocaat, notaris, kandidaat-notaris, gerechtsdeurwaarder dan wel kandidaat-gerechtsdeurwaarder is, dient diens bevoegdheid om als raadsman of gemachtigde op te treden op behoorlijke wijze te blijken. Een schriftelijke volmacht kan daartoe dienen.
       

 

Vast recht

Er is geen vast recht verschuldigd

     

 

Stukken eerste aanleg

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 1.1.2.6 en 1.1.2.7 draagt de kamer van toezicht zorg voor de indiening van de stukken van de eerste aanleg, waaronder begrepen het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van het verzoek. Het dossier wordt niet als compleet aangemerkt zonder het proces-verbaal.

      

 

Indiening verweerschrift in hoger beroep

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.1.3.1 wordt een verweerschrift ingediend en ondertekend door de verweerder in hoger beroep of diens raadsman of gemachtigde.

    

 

Mondeling verweer

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.1.3.6 kan tijdens de mondelinge behandeling door een raadsman of gemachtigde mondeling verweer worden gevoerd ook bij afwezigheid van de verweerder.

    

 

Pleitnotities

Ter aanvulling van artikel 1.1.4.5 geldt dat enkel pleitnotities zijn toegelaten met een omvang van ten hoogste twee bladzijden, A4-formaat en enkelzijdig beschreven.

     

 

Indiening nadere stukken na afloop van mondelinge behandeling

Na afloop van de mondelinge behandeling kunnen geen stukken meer worden overgelegd, tenzij het hof tijdens de mondelinge behandeling een procespartij daartoe de gelegenheid heeft gegeven. In het laatste geval wordt tevens meegedeeld binnen welke termijn deze stukken en de eventuele reactie hierop bij het hof moeten zijn ingekomen.

      

 

Beslissing

Waar in het reglement wordt gesproken van ‘beschikking’, wordt daaronder ‘beslissing’ verstaan.

    

 

Toevoeging aan Bijlage I:

Gerechtshof Amsterdam

Voor verzoeken in notaris- en gerechtsdeurwaarderszaken als bedoeld in Hoofdstuk 1 onder 1.2.3 van dit reglement geldt een behandeltijd van ten hoogste 60 minuten en een spreektijd van ten hoogste 10 minuten, tenzij tijdig toestemming voor verlenging van de behandeltijd en spreektijd is aangevraagd en verkregen.

       

 

Toevoeging aan Bijlage II:

Gerechtshof Amsterdam

In notaris- en gerechtsdeurwaarderszaken als bedoeld in Hoofdstuk 1 onder 1.2.3 van dit reglement is de uitspraaktermijn acht weken na de mondelinge behandeling, met dien verstande dat in spoedeisende zaken zo mogelijk eerder uitspraak wordt gedaan.