Hoger beroepen in geschil over kosten stadsverwarming Almere afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hoger beroepen in geschil over kosten stadsverwarming Almere afgewezen
Arnhem, 07 juli 2015

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, heeft vandaag einduitspraak gedaan in het hoger beroep in een zaak van de gemeente Almere tegen Nuon. De zaak betreft een slepend geschil tussen de gemeente en Nuon over de kosten van stadsverwarming. Het geschil gaat terug tot overeenkomsten die de voorgangers van de gemeente en van Nuon in 1987 en in 1990 sloten over de kosten van stadswarmte, die volgens die overeenkomsten niet meer dan de kosten van aardgas zouden mogen belopen.

Nmd-principe

Dit uitgangspunt staat bekend als het “niet meer dan”-principe, ofwel “nmd”. De gemeente heeft zich op het standpunt gesteld dat Nuon het nmd-principe vanaf 1993 heeft geschonden, Nuon heeft dat betwist. In vervolg op een motie in de gemeenteraad van de gemeente Almere heeft het college van burgemeester en wethouders een rechterlijke uitspraak over het geschil gevraagd. De rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van 22 juli 2009 (ECLI:NL:RBARN:2009:BJ7446) de vorderingen van de gemeente afgewezen.

​Het hoger beroep

Zowel de gemeente als Nuon zijn van dat vonnis in hoger beroep gekomen. Nuon vond het onjuist dat de rechtbank de zaak inhoudelijk heeft beoordeeld; de gemeente had volgens Nuon de zaak jarenlang op zijn beloop gelaten en Nuon mocht er daarom van uitgaan dat de gemeente de zaak niet meer aan de rechter zou voorleggen. Het hof heeft dat argument al afgewezen in een tussenarrest van 8 januari 2013 (ECLI:NL:GHARL:2013:BY8878). Het hof heeft vervolgens getracht de partijen ertoe te bewegen hun meningsverschillen te bespreken en te trachten in onderling overleg een oplossing te vinden, maar daarin zijn partijen niet geslaagd. 

In het eindarrest gaat het in hoofdlijnen om twee vragen. Tot 1993 maakte Nuon voor de uitwerking van het nmd-principe gebruik van de zgn. Vestin-tariefadviezen, die ook waren vermeld in de genoemde overeenkomst uit 1990. In 1993 is Nuon gebruik gaan maken van de EnergieNed-tariefadviezen. De eerste vraag is of Nuon dat mocht doen, omdat naar de stelling van de gemeente de EnergieNed-tariefadviezen een onjuiste uitwerking kenden van het nmd-principe. De kritiek van de gemeente spitste zich erop toe dat de Vestin-tariefadviezen uitgingen van de zgn. rendementsmethode en de EnergieNed-tariefadviezen van de zgn. marktwaardemethode.
 
De tweede vraag betreft de vraag of Nuon, indien de EnergieNed-tariefadviezen een juiste uitwerking zouden zijn van het nmd-principe, die adviezen wel goed heeft toegepast. De gemeente heeft in dit geschil aangevoerd dat Nuon hogere kosten in rekening bracht dan volgens de tariefadviezen had gemogen.
 
De klachten van de gemeente tegen het vonnis van de rechtbank zijn verwoord in 18 uitgewerkte klachten (grieven). Het hof heeft er niet voor gekozen de veelal technische vragen aan een of meer deskundigen voor te leggen: het dossier bevat al 32 deskundige rapporten, waardoor de verschillende gezichtspunten van de gemeente en van Nuon al voldoende waren toegelicht. Het hof heeft in het eindarrest de 18 grieven van de gemeente één voor één onderzocht en is tot de slotsom gekozen dat de beide hiervoor geformuleerde vragen ontkennend moeten worden beantwoord.

Overeenkomsten niet geschonden

Meer in het bijzonder wil dat zeggen dat Nuon de destijds gesloten overeenkomsten niet heeft geschonden. Nuon mocht overstappen op de EnergieNed-tariefadviezen en de EnergieNed-methode. Dat vormt op zichzelf geen schending van het destijds overeengekomen nmd-principe. Die methode kan de toets van de kritiek van de gemeente daarom doorstaan. Evenmin is sprake geweest van een verkeerde toepassing van de EnergieNed-tariefadviezen bij het aan de afnemers in rekening brengen van geleverde stadswarmte.
De hoger beroepen van de gemeente en van Nuon worden daarom beide door het hof afgewezen.  

Uitspraken