VIA-procedure, reglement en formulier

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Regels procedures en klachten > VIA-procedure, reglement en formulier

Aanleiding

De Versneld Innovatief Appel-procedure (de VIA-procedure) is door de IE-raadsheren van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage in overleg met de Balie ontwikkeld vanuit de gedachte dat door enerzijds de (sterk) toegenomen lengte van de processtukken en anderzijds het feit dat in hoger beroep – als gevolg van het karakter van het appel als voortgezette instantie en de positieve zijde van devolutieve werking – tevens kennis moet worden genomen van de (vaak omvangrijke) stukken uit de eerste aanleg, het voor de hoven in meer complexe zaken vaak moeilijk is om te voldoen aan de gerechtvaardigde eis dat op korte termijn na fourneren uitspraak wordt gedaan. De doorlooptijden in dit soort zaken worden verder vertraagd doordat pas na afronding van de schriftelijke fase om een datum voor de pleitzitting kan worden gevraagd en die zitting soms pas geruime tijd later kan plaatsvinden.

 

 

Doel en maatregelen

Met de VIA-procedure wordt beoogd deze beletselen voor een snelle uitspraak na de aanvang van de procedure weg te nemen. Zij bevat daartoe de volgende maatregelen:
a. een vooraf vastgesteld tijdpad van de te verrichten proceshandelingen bestaande uit één memorie per partij en daarop volgend een pleitcomparitie die in de plaats komt van het pleidooi;
b. korte processtukken;
c. ecartering van de positieve zijde van de devolutieve werking zoals die bestaat ten gunste van de geïntimeerde;
d. arrest binnen 8 weken na de comparitie.

Hierdoor is het mogelijk om binnen een vooraf vastgesteld tijdpad van betrekkelijk korte duur van 7-10 maanden tot een arrest te komen.
Verder is met de VIA-procedure beoogd om ook in meer complexe zaken waarin geen comparitie na aanbrengen plaatsvindt, een sterkere interactie tussen partijen en het hof tot stand te brengen. Niet alleen wordt een actor geïntroduceerd – de regieraadsheer – die het tijdpad in samenspraak met (de raadslieden van) partijen bepaalt en die voor hen gemakkelijk via een door de ‘VIA-secretaris’ beheerd e-mailadres bereikbaar is, maar ook is het de bedoeling dat op de comparitie het accent komt te liggen op discussie. De tijdsduur van de comparitie wordt zo vastgesteld dat daarvoor – naast de formele
spreektijden, die hetzelfde zijn als in de huidige procedure – alle ruimte is. Bovendien is voorzien in de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, reeds op de comparitie getuigen en deskundigen te doen horen.

 

 

Keuze

De VIA-procedure biedt partijen een alternatief voor de gewone bodem- of kort gedingprocedure in hoger beroep. Zij kunnen daarvoor kiezen. Aan de andere kant zijn de daarin opgenomen maatregelen (met name het ecarteren van de positieve zijde van de devolutieve werking) van dien aard dat zij alleen mogelijk zijn wanneer beide partijen daarmee instemmen.

 

 

Experiment en evaluatie

De VIA-procedure is een experiment voor de duur van anderhalf jaar dat ingaat op 1 september 2012. Indien de procedure, in haar geheel of op onderdelen, in een behoefte blijkt te voorzien, ligt verlenging in de rede. Om redenen van praktische aard is de VIAprocedure
vooralsnog – in de testfase – alleen opengesteld voor IE-zaken. Afhankelijk van de resultaten kan daaraan te zijner tijd een breder toepassingsbereik worden gegeven. In mei/juni 2013 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

Het VIA reglement (pdf, 55,4 KB)

Het VIA-formulier (pdf, 17,1 KB)