Verdelingsprotocol Afdeling Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Regels procedures en klachten > Verdelingsprotocol Afdeling Civiel recht
Uitsnede gebouw gerechtshof Den Haag

Verdelingsprotocol gerechtshof 's-Gravenhage, Afdeling Civiel recht

(april 2011)

De zaken die in civielrechtelijke geschillen aan het Haagse hof ter beslissing worden voorgelegd worden behandeld door de civiele afdeling, die uit drie teams bestaat.

Alle dagvaardingszaken en rekestzaken die betrekking hebben op familierechtelijke betrekkingen, waaronder zaken over boedelverdelingen na echtscheiding en erfeniskwesties, worden behandeld door het Team Familie. 
De teams Handel I en Handel II behandelen alle overige burgerlijke zaken, zowel in dagvaardings- als rekestprocedures.

De toedeling van deze zaken aan de in de afdeling civiel recht werkzame raadsheren geschiedt volgens de hieronder opgenomen regeling. Daarbij geldt als uitgangspunt dat behandeling zoveel mogelijk plaatsvindt door een op het betrokken onderwerp gespecialiseerde combinatie.

 

Teamhandel I:

OD overheidszaken / zaken tegen de Staat en andere overheidslichamen / civiele zaken met fiscale aspecten; IE-zaken; vastgoedzaken (waaronder huurrecht, burenrecht en beperkte zakelijke rechten).

Teamhandel II:

Ondernemings- en vennootschapsrecht; vervoersrechtzaken; bank- en effectenrechtzaken; aansprakelijkheid- en verzekeringsrechtzaken; arbeid- en pensioenrechtzaken.

 

ROLZAKEN

1. De zaken waarin op de rolzitting arrest of pleidooi wordt gevraagd, worden verwezen naar de rolzitting van de dinsdag op een termijn van drie tot vier weken later voor dagbepaling arrest of dagbepaling pleidooi.

2. Bij het vragen van arrest leggen partijen de procesdossiers over, inclusief de stukken van de eerste aanleg. De kopie wordt deugdelijk gebundeld en voorzien van tabs ter onderscheiding van de afzonderlijke stukken en een inventarislijst wordt bijgevoegd. Indien zich kleurenfoto’s in het dossier bevinden, wordt daarvan een kleuren kopie overgelegd (art. 5.1. Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven).
Voor fourneren wordt eenmalig een uitstel verleend van twee weken. Indien een partij al een termijn voor fourneren is verleend en binnen deze termijn niet is gefourneerd, wordt op één dossier arrest gewezen (art. 5.2 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven).

Bij het vragen van pleidooi legt de partij die pleidooi verzoekt, kopie van haar volledige procesdossier, inclusief de stukken van de eerste aanleg, in viervoud over. De kopie wordt deugdelijk gebundeld en voorzien van tabs ter onderscheiding van de afzonderlijke processtukken. Een inventarislijst wordt bijgevoegd. Indien zich kleurenfoto’s in het dossier bevinden, wordt daarvan een kleurenkopie overgelegd. Deze partij doet daarbij opgave van de eigen verhinderdata en die van de wederpartij. Indien geen verhinderdata zijn opgegeven, is het hof in de dagbepaling vrij
(art. 4.1 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven).

3. De kopie proces-/pleitdossiers van zaken, waarvoor spoedbehandeling door, dan wel spoedpleidooi voor een bepaald team is toegestaan, worden meteen door de roladministratie aan de teamleider van het desbetreffende team afgegeven.
 
4. Voor de gefourneerde zaken anders dan onder punt 3, vervaardigt de roladministratie een procesmap, met daarop geplakt een zaaksoverzicht en ingevoegd een historisch roloverzicht en een formulier met ruimte voor een korte zaaksaanduiding. De aldus gevormde procesmappen en de pleitdossiers worden verzameld voor de tweewekelijkse verdeling.

5. Voor zover de te verdelen zaken niet reeds door een raadsheer-commissaris zijn beschreven, worden deze globaal inhoudelijk doorgenomen door een team schrijfjuristen of secretarissen volgens een af te spreken rooster. De beoordeling leidt tot een korte aanduiding van de aard van de zaak. Die aanduiding dient ertoe de verdeling, conform de verdelingslijst, over de gespecialiseerde teams mogelijk te maken.

6. Voor zaken waarin al een interlocutoir arrest is gewezen, waaronder begrepen een interlocutoir arrest waarin een comparitie na aanbrengen is gelast en die comparitie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, wordt op de procesmap aangegeven dat die zaak aan hetzelfde team zal worden toegedeeld, die het tussenarrest heeft gewezen. Als deze samenstelling inmiddels geheel is gewijzigd, wordt het team vermeld waarin de raadsheer-commissaris thans zitting heeft. Heeft deze ook de afdeling verlaten, dan wordt volstaan met de aanduiding van de zaak. De teamleiders kunnen onderling een andere verdeling overeenkomen.

7. Op dossiers van zaken waarin geen memorie van grieven is ingediend, waarin arrest in een voegingincident, bevoegdheidsincident of vrijwaringincident wordt gevraagd en op dossiers over kort-gedingzaken, wordt daarvan melding gemaakt.

8.Iedere twee weken vindt toedeling van zaken over de verschillende teams plaats, namens de afdelingsvoorzitter.

9.Toedeling geschiedt, wat de aantallen zaken betreft, naar evenredigheid van het aantal fte’s dat per team voor het primaire werk beschikbaar was in de periode waarin de zaken zijn gefourneerd. Schrijfjuristen worden na een inwerktijd van zes maanden voor 0,7 fte meegeteld (naar rato voor parttimers).
Bij de verdeling wordt ook rekening gehouden met de in de voorafgaande verdelingsperiode aan de teams toegedeelde rekestzaken.

10. Nadat het aantal zaken is vastgesteld dat aan een team wordt toegedeeld, worden eerst de zaken toegedeeld die behoren bij de specialisatie van het team en voor het resterende deel de zaken die buiten de specialisaties vallen.
Indien het aantal gespecialiseerde zaken hoger is dan het toe te delen aantal, vindt overbedeling plaats die bij volgende uitdelingen wordt rechtgetrokken.

11. De teamvoorzitters tekenen op de daarvoor bestemde lijsten aan wanneer de pleidooien zullen plaatsvinden en – met zo reëel mogelijke inschatting – wanneer arrest zal worden gewezen en geven dit aan de roladministratie door, conform een vooraf afgesproken tijdpad. Op de rol, waarop de zaak voor dagbepaling arrest of dagbepaling pleidooi staat, wordt de zaak vervolgens naar die roldatum verwezen voor arrest of pleidooi.

12. De teamvoorzitter van het team waaraan een zaak is toegedeeld, bepaalt, zo nodig in overleg met het aanspreekpunt voor het specialisme, de combinatie die de zaak zal behandelen. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele betrokkenheid van de leden van de combinatie bij de zaak of bij (één van) partijen. Indien twijfel bestaat of een samenstelling (inclusief de daaraan verbonden raadsheer-plaatsvervanger) is te vormen die alle schijn van partijdigheid uitsluit, zendt de teamvoorzitter de zaak terug naar de afdelingsvoorzitter voor herverdeling.

 

 

Rekestzaken

13. Alle nieuwe handelsrekestzaken (met uitzondering van de WSNP-zaken en faillissementen) en arresten in incident gaan, nadat ze in ReIS zijn verwerkt door medewerkers van de griffie, voor verdeling naar de afdelingsvoorzitter.

De afdelingsvoorzitter verdeelt deze zaken onder de teams Handel I en Handel II en geeft hierover terugkoppeling, via e-mail, aan alle medewerkers van de griffie civiel recht (e-mailadres/distributielijst: Roladministratie handel), de juridische assistenten en de betrokken teamvoorzitters.
Hierna moet de teamvoorzitter de toebedeelde zaken verdelen in zijn eigen team en de zaak aan één van hun combinaties hangen.
De teamvoorzitter koppelt de toedeling aan een combinatie per e-mail
(e-mailadres/distributielijst: Roladministratie handel) terug aan alle medewerkers van de griffie en de juridische assistenten.

Het onder 12 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Voor verzoeken tot wraking geldt een bijzondere (verzoekschrift-) procedure. Hiervoor wordt verwezen naar het wrakingsprotocol, te raadplegen via rechtspraak.nl.