Laden...

Bestuursreglement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Intro

Gelet op artikel 19, eerste lid, Wet op de rechterlijke organisatie, besluit het bestuur van het gerechtshof 's-Hertogenbosch het reglement van 14 april 2005, gepubliceerd in de Staatscourant van 19 april 2005, nr. 75, laatstelijk gewijzigd 23 januari 2013, gepubliceerd in de Staatscourant van 31 januari 2013, nr. 2387, vast te stellen als volgt.

 

Bestuursreglement van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch

 

Artikel 1.  Zittingsplaatsen en zetel van het gerechtsbestuur

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft de volgende zittingsplaatsen:
a. ‘s-Hertogenbosch(zittingsplaats met griffiefunctie), tevens zetel van het bestuur; adresgegevens: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch
b. Breda (zittingsplaats met griffiefunctie);
 adresgegevens: Sluissingel 20, 4811 TA Breda
c. Maastricht (zittingsplaats met griffiefunctie);
 adresgegevens: St. Annadal 1, 6214 PA Maastricht
d. Middelburg (zittingsplaats met griffiefunctie);
 adresgegevens: Kousteensedijk 2, 4331 JE Middelburg
e. Roermond (zittingsplaats met griffiefunctie);
 adresgegevens: Willem II Singel 67, 6041 HR Roermond

 

Artikel 2. Openingstijden griffies

De griffies van het gerechtshof zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 3. Organisatiestructuur

Het gerechtshof is onderverdeeld in de volgende organisatorische eenheden:
a. het bestuur;
b. de afdeling civiel recht, onderverdeeld in team Handel I, team Handel II, team Familie I, team Familie II en een team administratie;
c. de afdeling strafrecht, onderverdeeld in team I, team II, team III, team IV en een team administratie;
d. het team belastingrecht;
e. en het team bedrijfsvoering en bestuursondersteuning (BBO).

 

Artikel 4. Indeling in kamers en vaststelling van de bezetting

1. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari een overzicht vast van de categorieën zaken die door elk van de afdelingen en teams worden behandeld. Het schema wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en ligt op iedere zittingsplaats van het gerechtshof ter inzage.
2. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) de bezetting van de afdelingen en teams vast, welke afdelingen en teams enkelvoudige en meervoudige kamers vormen. Het gerechtshof kent enkelvoudige en meervoudige kamers voor de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 63 tot en met 71 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Degenen die deel uitmaken van een afdeling of een team dat is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 63 tot en met 71 van de Wet op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen.
3. Tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in het eerste lid, worden door het bestuur binnen een maand na de wijziging in het schema verwerkt.
4. Teams kunnen, in afwijking van de gepubliceerde indeling, incidenteel onderscheidenlijk tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een andere afdeling en/of ander team, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. Afdelingsvoorzitters oefenen deze bevoegdheid uit met betrekking tot de indeling binnen hun afdeling. Het bestuur is in overige gevallen bevoegd en kan zijn bevoegdheid mandateren aan afdelingsvoorzitters en/of teamvoorzitters.

 

Artikel 5. Toedeling van zaken

1. Door of namens het bestuur worden in de afdelingen en/of teams roosters gemaakt. Raadsheren worden daarin ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.
2. Bij de inroostering van raadsheren op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met:
a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;
b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;
c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de rechter.
3. De naam/namen van de behandelend raadsheer/raadsheren zijn, voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk vanaf twee weken voor de aanvang van de zitting door belanghebbenden bij het gerechtshof op te vragen. Van zittingen met een oproepingstermijn korter dan twee weken wordt/worden direct aan partijen de naam/namen van de behandelend raadsheer/raadsheren bekend gemaakt. Het gerechtshof maakt daarbij een voorbehoud voor noodzakelijke wijzigingen op het laatste moment. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

 

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing

1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van het gerechtshof vastgelegd in een of meer afzonderlijke documenten.
2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en voert daartoe periodiek - en wel tenminste een maal per jaar - overleg met een door de gerechtsvergadering aangewezen afvaardiging: de Agendacommissie van de gerechtsvergadering.
Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten
1. Het bestuur richt een voorziening in voor de externe oriëntatie en advies, onder de benaming van Klankbordgroep appelrechtspraak.
2. Het bestuur overlegt periodiek - en steeds ten minste eenmaal per jaar – in ieder geval met de volgende externe overlegpartners:
a. de hoofdadvocaat-generaal van het ressort;
b  de dekens van de Ordes van Advocaten in het ressort.
3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, aandacht aan:
a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;
b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen in de in voorziening, bedoeld in het eerste lid, is opgemerkt en geadviseerd.

Plaats, ’s-Hertogenbosch

Datum, 23 januari 2013

Het bestuur van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch,

w.g.
R.C.A.M. Philippart
(President)