Reglement klachtadviescommissie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Regels procedures en klachten > Reglement klachtadviescommissie
 

Artikel 1 Samenstelling van de klachtadviescommissie

 1. De commissie vergadert nadat het gerechtsbestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel  11, lid 1, van de Klachtenregeling van het hof de klachtadviescommissie met de advisering over een klacht heeft belast.
 2. De voorzitter bepaalt plaats, datum en tijdstip van de vergadering.
 3. De secretaris draagt er zorg voor dat de uitnodiging voor een vergadering, alsmede de op de klacht betrekking hebbende stukken, uiterlijk vijf dagen voor de dag van de vergadering aan de door de voorzitter aangewezen leden van de commissie worden verzonden.
 4. De uitnodiging vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering.
 5. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.
       

Artikel 2 Werkwijze van de commissie

 1. De klachtadviescommissie wordt door het bestuur benoemd en bestaat uit vijf vaste leden, waaronder begrepen de voorzitter. De commissie kan in wisselende samenstelling (door de voorzitter te bepalen) bijeen komen en zal steeds bestaan uit ten minste drie leden, de voorzitter daarbij inbegrepen.
 2. In het geval dat de klacht een rechterlijk ambtenaar betreft, zal de commissie bestaan uit ten minste twee rechterlijk ambtenaren.
 3. Bij een klacht tegen een gerechtsambtenaar zal de commissie bestaan uit ten minste één rechterlijk ambtenaar.
 4. Wanneer de klacht een lid van de klachtadviescommissie betreft, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel.
 5. Het bestuur benoemt binnen twee maanden nadat dit reglement in werking is getreden vijf plaatsvervangende leden, waaronder een plaatsvervangend voorzitter, in geval van afwezigheid/ontstentenis van één of meerdere commissieleden en/of de voorzitter.
 6. De benoeming van een lid van de commissie ter vervulling van een plaats die opengevallen is, geschiedt door het bestuur binnen twee maanden nadat de vacature is ontstaan.
 7. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
       

Artikel 3 Beraadslaging en advisering

 1. De commissie zal slechts beraadslagen en adviseren indien drie leden, de voorzitter daaronder begrepen, aanwezig zijn.
 2. Adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen.
 3. De adviezen van de commissie aan het bestuur worden schriftelijk uitgebracht en ondertekend door de voorzitter en de secretaris, met inachtneming van de termijnen als bedoeld in artikel 9, lid 1 en 2, van de Klachtenregeling.
 4. De secretaris heeft in de commissie een adviserende stem.
   

Artikel 4 Horen van de klager

 1. Klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, worden in de gelegenheid gesteld mondeling, al dan niet in elkaars aanwezigheid -een en ander ter beoordeling van de commissie- hun standpunten toe te lichten, tenzij de commissie toepassing geeft aan het vierde lid van dit artikel.
 2. De klachtadviescommissie kan het horen aan de voorzitter of een lid opdragen.
 3. De secretaris draagt zorg voor de uitnodiging van klager en van degene op wie de klacht betrekking heeft en bewaakt dat de op de klacht betrekking hebbende stukken ter beschikking worden gesteld van de klager en degene tegen wie de klacht is gericht met inachtneming van de termijn, zoals genoemd in artikel 2, lid 3, van dit reglement.
 4. Van het horen kan worden afgezien op de in artikel 8, lid 2, van de Klachtenregeling vermelde gronden.
           

Artikel 5 Niet openbaar karakter

 1. De op de klacht betrekking hebbende stukken, verslagen, hoorzitting en de adviezen van de commissie zijn niet openbaar.
       

Artikel 6 Toepassing

 1. Voor zover dit reglement daarin niet voorziet, worden de werkwijze van de commissie en  de orde van de vergaderingen nader bepaald door de voorzitter van de commissie.
       

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Dit reglement treedt in werking nadat het door het bestuur is goedgekeurd.
 2. Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Klachtadviescommissie gerechtshof  's-Hertogenbosch".