Laden...

Conclusie AG: Besluit Adviescollege levenslanggestraften voldoet aan eisen EVRM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Conclusie AG: Besluit Adviescollege levenslanggestraften voldoet aan eisen EVRM
Den Haag, 05 september 2017

Vorig jaar heeft de Hoge Raad een zaak waarin levenslang werd opgelegd voor onder meer meervoudige moord in afwachting van politieke besluitvorming aangehouden. Nadat die besluitvorming heeft plaatsgevonden heeft de advocaat-generaal van het parket bij de Hoge Raad een aanvullende conclusie geschreven. Advocaat-generaal Machielse stelt dat er met de nieuwe besluitvorming geen sprake meer is van schending van artikel 3 van het EVRM.

Levenslange gevangenisstraf mag daadwerkelijk levenslang duren. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) staat daaraan niet in de weg. Na verloop van tijd moet echter wel een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf bestaan, die kan leiden tot verkorting van de straf of (voorwaardelijke) invrijheidstelling. Bij die herbeoordeling moet bij voorkeur een rechter bekijken of met voortzetting van de gevangenisstraf redelijkerwijs nog wel een strafrechtelijk doel kan worden gediend. Als vrijlating van de levenslanggestrafte bijvoorbeeld anderen in gevaar zou brengen mag de vrijheidsbeneming voortduren. Dit recht op een herbeoordeling betekent dus niet dat een levenslanggestrafte ook zal vrijkomen.

In deze zaak heeft het Hof Den Haag Faig B. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens meervoudige moord, doodslag en een poging tot doodslag. De verdachte heeft tegen deze veroordeling cassatie ingesteld. In cassatie is de vraag aan de orde of die levenslange gevangenisstraf in stand kan blijven.

De Hoge Raad oordeelde op 5 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1325) dat de oplegging van de levenslange gevangenisstraf op dat moment in strijd was met het EVRM, maar dat een door de staatssecretaris in het vooruitzicht gestelde regeling aan die strijdigheid mogelijk een einde zou kunnen maken. De staatssecretaris heeft op 6 juni jl. het Besluit Adviescollege levenslanggestraften gepubliceerd, waarin is bepaald dat de mogelijkheid van gratieverlening bestaat en wel uiterlijk 27 jaar na aanvang van de detentie. Ook is een Adviescollege levenslanggestraften in het leven geroepen dat over de gratieverlening zal adviseren. Wat advocaat-generaal Machielse betreft voldoet het Nederlandse recht door dit besluit aan de eisen die voortvloeien uit het EVRM.

Als het advies van de AG wordt gevolgd dan zal het cassatieberoep verworpen worden.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad die vrij is dat al dan niet te volgen.

Uitspraken