Laden...

Klachtbehandeling volgens de Wet op de Rechterlijke Organisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Bijzondere taken HR en PG > Klachtbehandeling volgens de Wet op de Rechterlijke Organisatie

Interne klachtbehandeling

Klachten over rechtbanken, gerechtshoven, (het parket bij) de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, worden in eerste instantie behandeld bij het desbetreffende gerecht. Elk gerecht heeft daarvoor een eigen klachtenregeling vastgesteld die is gepubliceerd op de website van dat gerecht.

                  
       

 

Externe klachtbehandeling

Nadat de interne klachtprocedure is doorlopen, kunnen klachten over rechtsprekende functionarissen van een gerecht worden ingediend bij de procureur-generaal, volgens de bepalingen in de Wet op rechterlijke organisatie. De procureur-generaal kan, na een vooronderzoek, besluiten de klacht voor te leggen aan de Hoge Raad.

 

          

 

Over welke personen kan er een klacht worden ingediend?

• Rechters in de rechtbanken en raadsheren in de gerechtshoven en de Hoge Raad
• Rechtsprekende leden van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven
• Niet-rechterlijke leden van de bijzondere kamers van de rechtbanken en gerechtshoven
• Leden van een aantal tuchtrechtelijke colleges en de Commissie gelijke behandeling
• Leden van het parket bij de Hoge Raad

 

       

 

Waarover kan een klacht worden ingediend?

De klacht moet gaan over een gedraging van een rechter. Het moet gaan over de manier van doen van de rechter, over hoe hij de klager heeft bejegend. Bezwaren tegen de uitspraak van de rechter of tegen beslissingen van de rechter over de procedure kunnen niet in behandeling worden genomen door de procureur-generaal. Rechterlijke beslissingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van beoordeling in het kader van het klachtrecht.

 

       

 

Hoe wordt een klacht ingediend?

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de procureur-generaal. Dit kan onder meer door een ondertekende en ingescande brief te e-mailen naar: PG@hogeraad.nl met vermelding als onderwerp: “klacht art. 13a Wet RO”. De brief bevat een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de gedraging en de daartegen gerezen klacht. Het bevordert een vlotte behandeling van de klacht als de stukken van de interne klachtbehandeling worden meegezonden door de klager.

 

       

 

Hoe wordt een klacht behandeld?

In het vooronderzoek stelt de procureur-generaal de klager, de beklaagde rechter en het betrokken gerechtsbestuur in de gelegenheid nadere informatie te geven. Dit geldt niet indien de klacht niet in behandeling kan worden genomen, bijvoorbeeld omdat die betrekking heeft op een rechterlijke beslissing. Indien een klacht wel binnen het bereik van de klachtregeling valt maar niet in behandeling behoeft te worden genomen, vindt evenmin een vooronderzoek plaats. Dit is bijvoorbeeld het geval als de klacht te laat is ingediend, of als duidelijk is dat de klager onvoldoende belang heeft bij een onderzoek door de Hoge Raad omdat de klacht in de interne procedure behoorlijk is behandeld en afgedaan.   

Als een vooronderzoek heeft plaatsgevonden, stelt de procureur-generaal de klager, de beklaagde rechter, en het gerechtsbestuur op de hoogte van zijn bevindingen. De procureur-generaal kan besluiten een klacht voor te leggen aan de Hoge Raad. De  behandeling gebeurt door de vierde kamer van de Hoge Raad. De Hoge Raad beoordeelt of de beklaagde rechter zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen. De Hoge Raad kan ook beoordelen of het betrokken gerechtsbestuur zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Dit oordeel wordt vastgelegd in een schriftelijke, gemotiveerde beslissing. De beslissing van de Hoge Raad heeft geen gevolgen voor (lopende) rechtszaken. Evenmin kan de Hoge Raad bij zijn beslissing maatregelen opleggen aan de beklaagde rechter of schadevergoeding toekennen aan de klager.

Gegevens over de behandeling van klachten over rechters kunt u vinden in de jaarverslagen.