Laden...

Profiel raadsheer en groepsprofielen kamers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de Hoge Raad > Raad > Profiel raadsheer en groepsprofielen kamers

Raadsheerprofiel

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste gerecht binnen de rechterlijke macht als bedoeld in art. 112 Grondwet. Als cassatierechter is de Hoge Raad in het bijzonder belast met de rechtsvorming en rechtsontwikkeling en met de handhaving van de rechtseenheid. Voorts controleert de Hoge Raad ten behoeve van de rechtsbescherming de lagere rechtspraak op een juiste rechtstoepassing en een behoorlijke rechtspleging. Voor een goede uitoefening van deze taken zijn hoge kwaliteit en gezag noodzakelijk.

De uitspraken van de Hoge Raad komen tot stand door collegiale rechtspraak. De kamers waaruit de Hoge Raad is samengesteld - de burgerlijke kamer, de strafkamer en de belastingkamer, ieder bestaande uit ongeveer tien raadsheren - en de Hoge Raad als geheel dragen zorg voor de kwaliteit, de eenheid en de consistentie van zijn rechtspraak. De raadsheren behandelen alle zaken op het terrein van de kamer waarin zij werkzaam zijn. Raadsheren zijn soms voor een korte of langere periode werkzaam in een andere kamer dan overeenkomt met het rechtsgebied waarin zij gespecialiseerd zijn.

De Hoge Raad dient in verband met zijn taken te zijn samengesteld uit voortreffelijke juristen die affiniteit hebben met de rechtspraak. Een raadsheer in de Hoge Raad moet beschikken over de kennis en de bekwaamheid, de capaciteiten en de persoonlijkheid die passen bij genoemde taken en werkwijze van de Hoge Raad. Voor het vervullen van de functie van raadsheer zijn in het bijzonder de volgende kwaliteiten van belang.

  • Een raadsheer dient een excellent en ervaren jurist te zijn en uit te blinken op een of meer rechtsterreinen of door de breedte van zijn kennis. Hij dient de capaciteiten en de bereidheid te hebben zich op korte termijn rechtsterreinen eigen te maken waarmee hij nog niet of in mindere mate bekend is, op het voor de Hoge Raad vereiste hoge niveau.
  • Een raadsheer moet niet alleen buitengewone juridische deskundigheid en bekwaamheid hebben, maar ook het gezag, de capaciteiten en de kennis om een evenredige bijdrage te leveren aan de uitoefening van genoemde taken van de Hoge Raad, zowel op het vlak van de rechtsvorming, rechtsontwikkeling en rechtseenheid, als op het vlak van de controle van de lagere rechtspraak en het richting geven aan de rechtspraak als geheel. 
  • Een raadsheer dient te beschikken over kennis van of ervaring in de rechtspraktijk of het maatschappelijk leven op voor de rechtspraak van de Hoge Raad relevante terreinen.
  • Een raadsheer dient te beschikken over een uitstekend analytisch vermogen en een voortreffelijke schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Hij dient complexe feiten, overwegingen en redeneringen helder, nauwkeurig en trefzeker onder woorden te kunnen brengen, op het niveau dat is vereist voor de rechtspraak van de Hoge Raad. Een en ander dient bij voorkeur te blijken uit wetenschappelijke publicaties of andere geschriften.
  • Een raadsheer moet over een rechterlijke houding beschikken. Hij dient onpartijdig, onafhankelijk en integer te zijn. Hij moet zorgvuldig zijn en beschikken over luister- en besluitvaardigheid. Hij dient een professionele instelling te hebben, zelfstandig te kunnen werken en te kunnen omgaan met werkdruk. 
  • Een raadsheer moet in staat zijn tot intensieve collegiale samenwerking. Hij moet beschikken over communicatieve vaardigheden en collegiaal en flexibel zijn.
  • Een raadsheer dient binnen de organisatie van de Hoge Raad leiding te kunnen geven aan medewerkers en aan ondersteuning. 


Profiel kamers

1. Algemeen

Ten aanzien van de samenstelling van ieder van de kamers van de Hoge Raad geldt een aantal eisen waaraan bij voorkeur wordt voldaan. Bij elke kamer bestaat aandacht voor een evenwichtige samenstelling, onder andere wat betreft leeftijd en geslacht, en voor de aanwezigheid van managementvaardigheden. Hiernaast geldt voor elke kamer de eis van een zekere spreiding naar beroepsachtergrond en van een voldoende mate van specialistische en generalistische kennis.
 

2. De burgerlijke kamer

De burgerlijke kamer heeft behoefte aan specialistisch kennis op alle onderdelen van het burgerlijk recht waarop die kennis bij uitstek wenselijk is, en op het gebied van het Europees recht (EU-recht en EVRM) en internationaal recht. Mede omdat de rechtzoekende zich steeds tot de burgerlijke rechter kan wenden als rechtsbescherming bij andere rechters ontbreekt, dient in de kamer ook voldoende specialistische kennis aanwezig te zijn op andere rechtsgebieden. Hiernaast bestaat behoefte aan generalisten die een breed gedeelte van het recht beheersen.
 De burgerlijke kamer is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechterlijke macht, de advocatuur en de wetenschap.

3. De strafkamer

De strafkamer heeft behoefte aan specialisten op strafrechtelijk terrein, waarbij in het bijzonder deskundigheid aanwezig dient te zijn op de gebieden materieel strafrecht, strafprocesrecht, bijzonder strafrecht, Europees recht (EU-recht en EVRM) en internationaal strafrecht. Daarnaast bestaat ook behoefte aan meer generalistisch ingestelde collega’s met ook kennis van civiel recht, bestuursrecht en fiscaal recht.
 De strafkamer is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechterlijke macht, de wetenschap, het Openbaar Ministerie en de advocatuur.

4. De belastingkamer

De belastingkamer heeft behoefte aan algemeen fiscaal georiënteerde juristen en aan juristen die in het bijzonder deskundig zijn op een bepaald belastingterrein, met name vennootschapsbelasting, omzetbelasting, belastingen van lagere overheden en douanerecht. Daarnaast bestaat ook behoefte aan raadsheren (al dan niet met een fiscale achtergrond) die uitmunten in het algemene bestuursrecht en het Europese recht (EU-recht en EVRM). Vanwege de vele raakpunten met het civiele recht en het strafrecht is voorts ook kennis van deze rechtsgebieden gewenst.
 De belastingkamer is bij voorkeur evenwichtig samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit de rechterlijke macht en de belastingadviespraktijk. Daarnaast wordt gestreefd naar deelname door juristen met ruime wetenschappelijke ervaring en naar juristen met werkervaring bij de belastingdienst of het ministerie van financiën.