Laden...

Reglementen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Reglementen, formulieren, protocollen en regelingen

Afstemmingsprotocol Inspectie J&V en PGHR

De procureur-generaal bij de Hoge Raad en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben zich bereid verklaard tot afstemming bij het uitvoeren van onderzoeken waar het Openbaar Ministerie bij betrokken is. Dit met behoud van ieders eigen taak, gescheiden verantwoordelijkheden en binnen de wettelijke kaders. De in dat kader gemaakte afspraken zijn vastgelegd in dit afstemmingsprotocol.

Onderzoeksprotocol

Dit protocol bevat informatie over de wijze waarop de procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn toezichthoudende taak als bedoeld in artikel 122 lid 1 Wet op de Rechterlijke Organisatie uitvoert. Tevens zijn in dit protocol afspraken vastgelegd omtrent onder meer de afstemming met betrekking tot de keuze van het onderzoek, de reikwijdte daarvan en de medewerking aan het onderzoek door het Openbaar Ministerie.

 

Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens rechtspraak

Gelet op artikel 55 lid 3 Verordening EU 2016/679 en artikel 45 lid 2 van de Richtlijn EU 2016/680, gehoord de Raad voor de Rechtspraak en de presidenten van de gerechten als bedoeld in artikel 2 RO, stelt de procureur-generaal bij de Hoge Raad de volgende regeling vast met het oog op toezicht op verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de uitoefening van gerechtelijke taken.

Formulier klacht verwerking persoonsgegevens / Formulier melding datalek

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de verwerking van uw persoonsgegevens door de gerechten bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie (rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad) en het parket bij de Hoge Raad in het kader van de uitoefening van hun gerechtelijke taken.

Formulier rechten betrokkene

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Hoge Raad of het parket bij de Hoge Raad.

Protocol deelname aan behandeling en beraadslaging van de Hoge Raad der Nederlanden

In dit protocol zijn de uitgangspunten neergelegd die de Hoge Raad hanteert bij de deelname van zijn leden aan de behandeling van zaken en de beraadslaging daarover. Aldus vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 28 augustus 2017.