Laden...

Ingetrokken procesreglementen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Reglementen > Ingetrokken procesreglementen

Bijzonder reglement

betreffende de tijdstippen waarop de zittingen van de Hoge Raad worden gehouden.

Wrakingsprotocol Hoge Raad der Nederlanden

In dit wrakingsprotocol zijn de uitgangspunten neergelegd die de Hoge Raad in acht neemt bij de behandeling van een verzoek om wraking van een van zijn leden.

Rolreglement van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden (tot 30 juni 2012)

betreffende de wijze van procederen en de voortgang van het geding in cassatie in alle met een dagvaarding ingeleide civiele zaken, met inbegrip van de Antilliaanse en Arubaanse zaken, voor zover zij op de rol behandeld worden.

Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden (tot 30 juni 2012)

Dit reglement heeft betrekking op de wijze van procederen en de voortgang van het geding in cassatie in verzoekschriftprocedures bij de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden, onverminderd de slotpassage van art. 1 van het rolreglement van de civiele kamer.

Rolreglement van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden (per 1 juli 2012)

betreffende de wijze van procederen en de voortgang van het geding in cassatie in alle met een dagvaarding ingeleide civiele zaken, met inbegrip van de Antilliaanse en Arubaanse zaken, voor zover zij op de rol behandeld worden.

Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden (per 1 juli 2012)

Dit reglement heeft betrekking op de wijze van procederen en de voortgang van het geding in cassatie in verzoekschriftprocedures bij de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden, onverminderd de slotpassage van artikel 1 van het rolreglement van de civiele kamer.

Reglement prejudiciële vragen van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden

betreffende de behandeling van zaken waarin op de voet van artikel 392 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad is gesteld.
Het reglement treedt in werking op 1 juli 2012.

Procesreglement van de strafkamer van de Hoge Raad

Dit reglement is vastgesteld door de Hoge Raad der Nederlanden op 9 juni 2008. Het is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 augustus 2008, nr. 147. Het reglement treedt in werking op 1 september 2008. De Wet van 18 juni 2012, Stb. 275 (Wet hervorming herziening ten voordele) noopt tot aanpassing van art. XIII van het procesreglement wat betreft de terminologie alsmede de nummering van de wetsartikelen. Opmerking verdient dat de Wet van 11 april 2013, Stb. 138 (Wet herziening ten nadele) geen aanleiding geeft tot wijziging van het reglement.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele onvolkomenheden te herstellen die sedert de invoering van het reglement in 2008 aan het licht zijn gekomen.  

Procesregeling prejudiciële vragen aan de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden

Deze procesregeling heeft betrekking op de behandeling van zaken waarin op de voet van afdeling 2A van hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad is gesteld.

Reglement van inwendige dienst van de Hoge Raad der Nederlanden (tot 1 september 2019)

Ex art. 75 lid 4 Wet op de rechterlijke organisatie over de indeling en bevoegdheden van de verschillende kamers van de Hoge Raad.