Laden...

Inleiding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Inleiding

Aanleiding en opdracht

Verbetering van doorlooptijd en voorspelbaarheid is al jaren een speerpunt voor de Rechtspraak. Het maatschappelijk belang is groot en de tevredenheid relatief laag. Ondanks de breed gevoelde urgentie en de grote inzet en betrokkenheid bij alle medewerkers, is de praktijk weerbarstig: structurele en rechtspraak brede versnelling bleek de afgelopen jaren lastig te realiseren. De huidige normen(methodiek) is/zijn versplinterd en biedt/bieden naar het oordeel van de bestuurders (en medewerkers) te weinig handvatten voor doorlooptijdverkorting.

Daarom heeft een stuurgroep in maart 2018 de opdracht (zie bijlage 1 (pdf, 387,4 KB)) gekregen van Raad voor de rechtspraak en PRO om:

 1. Een nieuwe normenset voor doorlooptijden te ontwikkelen
 2. Advies uit te brengen over realisatie van de nieuwe streefnormen.

Daarop is in november 2018 het project doorlooptijden gestart. Samen met vele professionals (zowel intern als extern*) is hard gewerkt om onze ambities en de weg daar naar toe in beeld te krijgen. Dit rapport is het resultaat daarvan en dient als startdocument, een belangrijke eerste wegwijzer op een route die onze organisatie ingaat.

>Alles uitklappen
 • Het project moet bijdragen aan verkorting van de doorlooptijden en  verantwoording aan de maatschappij over de doorlooptijd van een procedure. Hoofddoel van het project is om bij te dragen aan hogere klanttevredenheid en toegankelijkheid van de Rechtspraak. Uitgangspunten om dit te realiseren zijn:

  • Maatschappelijke behoefte is leidend. De norm draagt een ambitie in zich op het gebied van snelheid en is makkelijk communiceerbaar (t.b.v. voorspelbaarheid).
  • Normen geven professional grip op de doorlooptijd. Om dit te realiseren worden de zaakstromen opgedeeld in essentiële processtappen en wordt per processtap een norm gedefinieerd.
  • Normen worden herkend door en hebben draagvlak bij medewerkers en leidinggevenden
  • Normen zijn ambitieus maar ook reëel. Snelheid is een onderdeel van de kwaliteitsbeleving van de rechtzoekende en dus belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van (inhoudelijke) kwaliteit.
 • Dit project past binnen andere ontwikkelingen in de Rechtspraak, waaronder:

  1. Professionele standaarden en regie van de rechter: Gezien bovengenoemde beweging van normen naar standaarden is een logische vervolgstap om te onderzoeken of de doorlooptijd standaarden onderdeel kunnen worden van de professionele standaarden en daarmee de invulling van de versterkte regie van de rechter. Het zijn immers door de professional ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. De stuurgroep geeft dit nadrukkelijk ter overweging mee aan de themagroep professionele standaarden, de LOV’s en het PRO.
  2. Agenda van de Rechtspraak 2021-2024: tijdige rechtspraak is (wederom) het eerste speerpunt van de strategische agenda. In de vorige agenda periode is het ons niet gelukt om hier significante stappen in te zetten. De inzet is dat de nieuwe standaarden in combinatie met het implementatie advies voldoende basis bieden om dit keer wel zichtbare verbeteringen te realiseren. In de voorgestane implementatie (aanpak) wordt uitgegaan van gezamenlijke uitgangspunten en richtlijnen voor sturing, organisatie (en escalatie), informatie en ondersteunende techniek.
 • Het project bestond uit de volgende activiteiten. Zie ook bijlage 3 (pdf, 150,8 KB).

  1. Brown papersessies: voor elk rechtsgebied (bestuur, familie & jeugd, handel & kanton, straf, toezicht) zijn de basisprocedures in kaart gebracht en opgedeeld in processtappen. De termijnen die voortvloeien uit de wet, de procesreglementen en het huidige beleid zijn geïnventariseerd. Ook zijn de realisatiecijfers (huidige doorlooptijden) van de verschillende zaakstromen in kaart gebracht.
  2. Tekentafelbijeenkomsten: per rechtsgebied heeft een gemêleerd gezelschap collega’s een voorstel uitgewerkt voor nieuwe standaarden en suggesties gedaan voor mogelijke ‘versnellers’. Dit zijn interventies die we als Rechtspraak kunnen doen om de doorlooptijd te verbeteren.
  3. Interviews: bij vier gerechten zijn interviews gehouden met medewerkers uit diverse functies om te onderzoeken hoe zij op dit moment met doorlooptijden bezig zijn, waar zij in de praktijk tegen aan lopen, welke invloed normen en management informatie hebben en welke mogelijkheden zij zien om de doorlooptijden te verbeteren.
  4. Tweedaagse bijeenkomst: tijdens deze pressure cooker hebben professionals, teamvoorzitters en bestuurders de voorstellen van de tekentafels bediscussieerd en aangescherpt. Ook zijn er plannen uitgedacht voor de implementatie.
  5. Interne toetsing: De concept standaarden en het implementatie advies zijn getoetst bij medewerkers door middel van een lunchlezing in ieder gerecht. Daarnaast zijn de concept standaarden ter inzage op Intro geplaatst, met de oproep om daar desgewenst op te reageren. Ook is gesproken met de LOV’s, het GLO en het CvA.
  6. Externe toetsing:
   a. Voor elk van de vijf rechtsgebieden is een bijeenkomst georganiseerd met professionele ketenpartners, om de standaarden te toetsen.
   b. Daarnaast heeft een externe klankbordgroep* geadviseerd over het project.
   c. Tot slot is er een klantonderzoek uitgevoerd door Motivaction.

   

  *Samenstelling klankbordgroep: mr. Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, prof. dr. Daan Hommes, hoogleraar en MDL arts bij het LUMC, mr. Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman, mr. Bas Martens, advocaat en managing partner bij Delissen Martens, mr. Peter Louwerse, (zelfstandig) journalist en tekstschrijver voor het tijdschrift Meester, prof. dr. Jack van der Veen, Evofenedex Leerstoel Supply Chain Management bij Nyenrode en mr. Foort van Oosten, burgemeester van Nissewaard en voormalig lid van de Tweede Kamer.

 • De rapportage bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft de standaarden weer die voor de doorlooptijden zijn ontwikkeld. In het tweede hoofdstuk staat een samenvatting van alle opgehaalde feedback. In het derde hoofdstuk geeft de stuurgroep aanbevelingen voor de implementatie: welke stappen moeten gezet worden om de standaarden daadwerkelijk te realiseren? Het vierde hoofdstuk bevat een advies over de technische implementatie: wat betekent invoering van de nieuwe standaarden voor onderwerpen als meting, registratie, management informatie en de aanpassing van systemen?