Laden...

Managementsamenvatting

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Managementsamenvatting

Onze maatschappij vraagt om kwalitatief hoogwaardige rechtspraak binnen een acceptabele en voorspelbare termijn. Dat laatste kan de Rechtspraak op dit moment helaas lang niet altijd waar maken. In het project doorlooptijden zijn daarom nieuwe standaarden voor doorlooptijden ontwikkeld en is een advies uitgewerkt over hoe deze te realiseren. De kern van het advies: richt een programma Tijdige Rechtspraak in om enerzijds de doorlooptijden significant en structureel te verbeteren en anderzijds de voorspelbaarheid van (de duur van) procedures te vergroten. Daarnaast is het van groot belang dat in alle gerechten de komende jaren voorrang wordt gegeven aan initiatieven die bijdragen aan het verkorten van de procedures, om daadwerkelijk stappen te kunnen maken en daarmee meer ruimte te creëren in de organisatie.

 

>Alles uitklappen
 • Het PRO heeft een stuurgroep de opdracht gegeven om een nieuwe normenset te ontwikkelen, alsmede om een advies te geven over de implementatie en realisatie daarvan. Dit rapport bevat – na vele intensieve gesprekken en bijeenkomsten met mensen van binnen en buiten de organisatie – het resultaat van deze opdracht.

 • De nieuw ontwikkelde standaarden (deze term wordt gebruikt in plaats van ‘normen’) zijn opgenomen in hoofdstuk één van dit rapport. De standaarden zijn door een groep collega’s per rechtsgebied geformuleerd op basis van tekentafelsessies en een tweedaagse en geven aan hoe lang de Rechtspraak vindt dat een zaak maximaal zou mogen duren – uitzonderingen daargelaten – om tot een kwalitatief goede en voor de rechtzoekende tijdige beslissing te komen. Deze standaarden zijn zowel in- als extern getoetst: bij lunchlezingen, expertbijeenkomsten, in een onderzoek onder rechtzoekenden, een klankbordgroep, de ronde langs de LOV’s (en GLO), bestuurlijke afstemmingen en de consultatie van andere gremia. Een samenvatting van de opgehaalde input is te vinden in hoofdstuk twee.

 • De standaarden zijn op dit moment een papieren ambitie met groot draagvlak van binnen en buiten de organisatie. Het is daarom zaak dat in de komende jaren de noodzakelijke stappen worden gezet om deze ambitie daadwerkelijk te realiseren. Het doel is om binnen een termijn van drie jaar de standaarden te bereiken. In hoofdstuk drie wordt beschreven langs welke wegen dit kan worden bereikt.

  Het advies: er dient een Programma Tijdige Rechtspraak ingericht te worden dat in de kern bestaat uit drie deelprogramma’s:

  1. Achterstanden; één van de randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om zaken binnen de nieuw vastgestelde standaarden te kunnen afdoen is dat er geen achterstanden zijn. In dit deelprogramma wordt onderzocht wat de exacte omvang is van de achterstanden (op dit moment is alleen een globale inschatting gemaakt van het aantal zaken dat niet binnen de geformuleerde standaarden kan worden afgedaan). Elk gerecht zal op basis van de uitkomsten hiervan een voorstel doen voor het wegwerken daarvan. Achterstanden die het gerecht niet zelf tijdig kan inlopen, worden overgedragen aan het landelijke deelprogramma, die de zaken in naam van het oorspronkelijke gerecht in een inloopkamer zal afdoen.
  2. Roosteren en plannen; daarin wordt onderzocht wat de optimale wijze is om te roosteren en plannen, omdat daarmee veel tijd kan worden bespaard. Er wordt een implementatieplan per rechtsgebied gemaakt en vervolgens uitgevoerd.
  3. Voorspelbaarheid; daarin wordt een landelijke, rechtsgebied overstijgende strategie ontwikkeld met bijbehorend plan van aanpak  voor de verbetering van de voorspelbaarheid voor rechtzoekenden. Uit het onderzoek onder rechtzoekenden kwam prominent naar voren dat ondanks dat een aanzienlijk deel van de rechtzoekenden ontevreden is over de snelheid waarmee hun zaak is afgerond, snelheid alleen niet bepalend is voor hun (on)tevredenheid. De ontevredenheid wordt vooral gevoed doordat onduidelijk is welke doorlooptijd kan worden verwacht en door gebrek aan transparantie over wat er gedurende de doorlooptijd gebeurt.

   
  Ook op lokaal niveau zijn er mogelijkheden om voortgang te boeken met het verbeteren van doorlooptijden. Dit noemen we “versnellers”. Tijdens de interne en externe bijeenkomsten zijn versnellers geïdentificeerd en bediscussieerd (zie voor een overzicht van de versnellers bijlage 12 (pdf, 484,1 KB)). Het gaat met name om aanpassingen in werkprocessen, werkwijze en in de samenwerking met professionele partners en andere gerechten. Het Programma Tijdige Rechtspraak heeft een coördinerende en verbindende rol bij de lokale toepassing van versnellers door gerechten.

 • Het vierde en laatste hoofdstuk bevat een advies over de technische implementatie: wat betekent invoering van de nieuwe standaarden voor onderwerpen als meting, registratie, management informatie en de aanpassing van systemen?

 • Met het project doorlooptijden is een beweging in gang gezet. Overal in de organisatie wordt gemerkt dat er energie en momentum is. De stuurgroep heeft er dan ook alle vertrouwen in dat met het Programma Tijdige Rechtspraak en alle initiatieven binnen de gerechten het pad naar het verkorten van doorlooptijden en daarmee tevredener rechtzoekenden en werkdrukvermindering wordt ingezet.