Uitgeprocedeerde asielzoekers Almelo niet ontvankelijk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Uitgeprocedeerde asielzoekers Almelo niet ontvankelijk
Den Haag, 19 augustus 2015

De Haagse voorzieningenrechter heeft de uitgeprocedeerde asielzoekers die onlangs een kort geding waren gestart tegen het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in hun vorderingen niet-ontvankelijk verklaard.

Waarom niet-ontvankelijk?

Om 2 redenen zijn de asielzoekers niet-ontvankelijk:
Reden 1: Het COA heeft met juistheid betoogd dat de beslissing tot overplaatsing van asielzoekers valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Daarnaast heeft het COA terecht gesteld dat deze beslissing moet worden aangemerkt als een feitelijke handeling in de zin van artikel 72, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Omdat hiertegen administratiefrechtelijk bezwaar en beroep openstaat, is de voorzieningenrechter niet bevoegd om hierover te oordelen.
Reden 2: Met betrekking tot de beslissing tot omvorming van een gezinslocatie naar een regulier asielzoekerscentrum is de voorzieningenrechter wel bevoegd om te oordelen, maar hadden eisers hun vordering moeten instellen tegen de staatssecretaris in plaats van tegen het COA. Het bieden van opvang en voorzieningen aan eisers en hun minderjarige kinderen is namelijk een aan de staatssecretaris opgedragen taak. Het COA is uitsluitend belast met de feitelijke uitvoering van deze taak. Nu het bieden van de opvang en de voorzieningen plaatsvinden in de gezinslocaties, moet worden aangenomen dat ook de formele zeggenschap over deze locaties berust bij de staatssecretaris.

Waar ging de zaak over?

Eisers zijn de ouders, meerderjarige broers of zussen dan wel opa en oma van een aantal minderjarige vreemdelingen. Eisers en deze minderjarige vreemdelingen hebben geen rechtmatig verblijf (meer) in Nederland en dienen in beginsel terug te keren naar hun land van herkomst. De Hoge Raad heeft in 2012 geoordeeld dat op de Staat een verplichting rust om aan uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers en hun familieleden opvang en voorzieningen te bieden. Dit in afwachting van hun terugkeer naar het land van herkomst en ter voorkoming van een humanitaire noodsituatie. Met het oog hierop zijn asielzoekerscentra van het COA omgevormd tot gezinslocaties, waaronder die in Almelo. Eisers en hun minderjarige kinderen verblijven op de gezinslocatie in Almelo.

Wat was de vordering?

Op 6 juli 2015 heeft het COA aan eisers meegedeeld dat de gezinslocatie Almelo na de zomer zal worden omgevormd tot regulier asielzoekerscentrum. Eisers en hun minderjarige kinderen worden daarom overgeplaatst naar een andere gezinslocatie in Nederland. Eisers hebben in kort geding gevorderd deze omvorming en overplaatsing te verbieden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten