Voormalig bestuurder en commissarissen Vestia mogen banken in vrijwaring oproepen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Voormalig bestuurder en commissarissen Vestia mogen banken in vrijwaring oproepen
Den Haag, 14 januari 2015

De rechtbank Den Haag oordeelt dat een voormalig bestuurder en oud-commissarissen van Vestia banken in vrijwaring mogen oproepen in de rechtszaak die deze woningcorporatie is gestart tegen hen. Ditzelfde geldt voor een aantal accountants(kantoren), de Staat, Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Met deze beslissing geeft de rechtbank geen oordeel over de vraag of de genoemde partijen daadwerkelijk aansprakelijk zijn.

 

Ook moet Vestia een groot aantal documenten verstrekken aan de voormalig bestuurder en de commissarissen. Ten aanzien van een aantal documenten heeft de rechtbank geheimhouding bevolen.

Hoofdzaak Vestia

Vestia stelt dat de oud-bestuurder zijn rol onbehoorlijk heeft vervuld en de commissarissen hun toezichtstaak niet behoorlijk hebben uitgeoefend in de periode vanaf 2004. In deze periode heeft Vestia een omvangrijke derivatenportefeuille opgebouwd. Vestia kreeg in de loop van 2011 te kampen met steeds grotere financiële tekorten en in juni 2012 met de banken een regeling heeft getroffen waarmee de rentederivaten voor bijna 2 miljard euro werden afgekocht.

De woningcorporatie houdt de oud-bestuurder en de commissarissen hiervoor verantwoordelijk en vordert in de hoofdzaak dat de voormalig bestuurder en de commissarissen schadevergoeding betalen, die onder andere bestaat uit de afkoopsom van bijna 2 miljard euro.

Beoordeling rechtbank

De rechtbank heeft nu een beslissing genomen in twee zogenoemde incidenten. In het eerste incident hadden de voormalig bestuurder en de commissarissen gevraagd of zij een groot aantal (rechts)personen in vrijwaring mochten oproepen. In het tweede incident ging het om een bevel aan Vestia om stukken te verstrekken.
 
De rechtbank heeft eerder in de zaak van Vestia tegen de voormalig kasbeheerder deels beslist op dezelfde vorderingen. Zij heeft toen niet toegestaan dat de banken, de Staat, het Wsw en het CFV in vrijwaring werden opgeroepen. De beslissing in deze zaak valt anders uit. De voormalig bestuurder en de commissarissen hebben beter onderbouwd waarom er grond bestaat voor vrijwaring.
 

Uitleg over vrijwaring

Partijen kunnen de rechtbank vragen om – voor het geval zij worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding – anderen in vrijwaring te mogen oproepen, op wie zij die veroordeling (deels) kunnen verhalen. Bij een beslissing op zo’n verzoek kijkt de rechtbank of – in dit geval de bestuurder en de commissarissen – voldoende hebben gesteld dat de door hen genoemde (rechts)personen hen moeten vrijwaren bij een eventuele veroordeling. De voormalig bestuurder en de commissarissen hebben dat volgens de rechtbank gedaan, door te stellen dat – als zij aansprakelijk zijn jegens Vestia - deze (rechts)personen ook aansprakelijk zijn jegens Vestia.
 
Met deze beslissing heeft de rechtbank geen oordeel gegeven over de vraag of de (rechts)personen die in vrijwaring mogen worden opgeroepen daadwerkelijk aansprakelijk zijn. Dat wordt beoordeeld in de vrijwaringszaken. De rechtbank heeft ook geen oordeel gegeven over de vraag of de bestuurder en de commissarissen schadeplichtig zijn tegenover Vestia. De procedure daarover wordt nu vervolgd,  met een regiezitting.

Verstrekking stukken en gedeeltelijke geheimhouding

Partijen die daar een rechtmatig belang bij hebben kunnen aanspraak maken op verstrekking van stukken waar anderen – in dit geval Vestia – over beschikken. De rechtbank heeft Vestia bevolen stukken te verstrekken aan de voormalig bestuurder en de commissarissen, die hadden gesteld dat zij deze stukken nodig hebben in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaken. Ten aanzien van een aantal documenten heeft de rechtbank geheimhouding bevolen; de voormalig bestuurder en de commissarissen mogen deze documenten alleen gebruiken in de procedure die Vestia tegen hen heeft aangespannen en in de door hen te voeren vrijwaringsprocedures. Zij mogen daar geen mededelingen over doen aan derden en de documenten ook niet aan derden verstrekken.

Meest gelezen berichten