Vorderingen Chemie Pack in kort geding tegen Onderzoeksraad afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vorderingen Chemie Pack in kort geding tegen Onderzoeksraad afgewezen
Den Haag, 18 januari 2012

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag heeft vandaag de vorderingen in het kort geding van Chemie-Pack tegen de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar aanleiding van het conceptrapport van de Onderzoeksraad over de brand op 5 januari 2011 bij Chemie-Pack afgewezen.

Het conceptrapport

De Onderzoeksraad heeft het conceptrapport op 6 december 2011 verzonden aan (de indirect statutair bestuurder van) Chemie-Pack en daarbij aangegeven onderzoek te hebben gedaan naar twee deelaspecten van de brand, namelijk (1) het ontstaan van de brand en de omstandigheden op het bedrijf, en (2) de communicatie over de brand. Chemie-Pack werd in de gelegenheid gesteld uiterlijk 3 januari 2012 schriftelijk commentaar te leveren op feitelijke onjuistheden in het rapport.
Naar aanleiding van een uitstelverzoek en gelet op de feestdagen is de wettelijke termijn van vier weken verlengd tot 10 januari 2012.
In reactie op een nieuw uitstelverzoek heeft de Onderzoeksraad meegedeeld dat dit verzoek niet kon worden gehonoreerd en dat eventueel commentaar dat na 10 januari 2012 zou worden ontvangen, niet zou worden meegenomen bij de vaststelling van het definitieve rapport.
Chemie-Pack heeft vervolgens een kort geding aangespannen tegen de Onderzoeksraad. Dit kort geding heeft plaatsgevonden op 11 januari 2012.

Verwijten

Eisers maken negen afzonderlijke verwijten aan de Onderzoeksraad op grond waarvan zij menen dat het conceptrapport niet, althans niet in deze vorm, definitief mag worden gemaakt of gepubliceerd mag worden, of op grond waarvan eisers ten minste een ruimere termijn dient te worden gegund om op het rapport te reageren. Geen van de verwijten treffen doel.

Onderzoek naar brandpreventie en brandbestrijding

Eisers verwijten de Onderzoeksraad in de eerste plaats geen onderzoek te hebben verricht naar de aan Chemie-Pack opgelegde brandpreventieve maatregelen en naar de wijze waarop de brand is bestreden door de brandweer en andere overheidsdiensten. Volgens eisers had de Onderzoeksraad dit onderzoek niet mogen overlaten aan de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en zich zelf beperken tot onderzoek naar twee deelaspecten van de brand.
Hoewel het tot op zekere hoogte te betreuren is dat er niet voor gekozen is één rapport te maken met alle in het oog springende aspecten van de brand in Moerdijk, is de afweging van de Onderzoeksraad naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onbegrijpelijk. De Onderzoeksraad was niet verplicht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de brandpreventie en/of brandbestrijding en kon dit overlaten aan de IOOV.

Andere verwijten

Andere verwijten van eisers betreffen onder meer het onderzoeksprotocol, een gedeelte van het rapport dat volgens eisers niet mag worden vastgesteld en gepubliceerd omdat eisers daardoor onevenredig worden benadeeld, de overschrijding van de beslistermijn door de Onderzoeksraad, het ontbreken van afstemmingsprotocollen en het gebruik van processen-verbaal uit het strafrechtelijk onderzoek.

Reactietermijn

Het laatste verwijt geldt de termijn die aan eisers is gegund om op het conceptrapport van de Onderzoeksraad te reageren. Eisers hebben zich op het standpunt gesteld dat de wettelijke termijn van vier weken voor hen te kort is om het conceptrapport van gedegen inhoudelijk commentaar te voorzien. Zij hebben in dit verband onder meer betoogd dat zij tijd nodig hebben om met hulp van wetenschappers aan te tonen dat de conclusies van de Onderzoeksraad over het ontstaan van de brand wetenschappelijk onmogelijk zijn.
Met dit betoog miskennen eisers volgens de voorzieningenrechter echter dat met de wettelijke termijn wordt beoogd onder meer de indirect statutair bestuurder van Chemie-Pack (die in ieder geval als belanghebbende in de zin van de wet moet worden aangemerkt) de gelegenheid te bieden te reageren op feitelijke onjuistheden. Deze termijn is niet bedoeld voor een contra-expertise. De conclusies van het onderzoek zijn de verantwoordelijkheid van de Onderzoeksraad.
Voor zover eisers hebben betoogd dat zij door de hoeveelheid juridische procedures waarin zij zijn verwikkeld en door de feestdagen onvoldoende tijd hebben gehad om op het conceptrapport te reageren, geldt volgens de voorzieningenrechter dat door de toezegging van de Onderzoeksraad eisers na dit vonnis nog een week de tijd te gunnen, voldoende aan hun belangen tegemoet is gekomen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten