Laden...

Besluit Toelaten procesdeelnemers, pers en publiek tot het Paleis van Justitie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Besluit Toelaten procesdeelnemers, pers en publiek tot het Paleis van Justitie

Strenger beleid toegankelijkheid gebouw

In het belang van de gezondheid van eigen medewerkers en bezoekers, voert de Rechtspraak een restrictief beleid (een strenger beleid) voor het toelaten van procesdeelnemers en publiek. Het gaat hier niet alleen om aanwezigheid in zittingszalen, maar ook om besmettingsrisico’s bij de toegang en in het openbaar gebied. In verband hiermee gelden vanaf maandag 4 januari 2021 in het Paleis van Justitie te Den Haag de volgende kaders voor het toelaten van procesdeelnemers en publiek.

Deze afspraken gelden voor procesdeelnemers en zittingen van rechtbank, gerechtshof, College van Beroep voor het bedrijfsleven, het Arrondissementsparket en alle overige ‘Paleisbewoners’.

 

1. Normering en checklist

In onderstaande checklist zijn de normen opgenomen die worden gehanteerd bij de toelating van procesdeelnemers, de pers en overige belangstellenden. Onder paragraaf 2 zijn een toelichting en de afspraken over de aanmeldprocedure terug te vinden.

Per zittingszaal (zie onder a) is een maximaal aantal zitplaatsen vastgesteld. Wie kan worden toegelaten wordt bepaald aan de hand van de afspraken (zie onder b) ten aanzien van het (maximaal) aantal toe te laten procesdeelnemers, pers en publiek. Indien er na toewijzing van deze plaatsen nog lege/resterende zitplaatsen in een zittingszaal zijn, is dat geen reden om de hierin opgenomen normering te overschrijden. Dat zou immers ook negatief effect hebben op de beschikbare (loop- en wacht)ruimte in het openbaar gebied, op de doorstroom bij de entree en de risico’s die hiermee gepaard gaan.

 

a. Checklist zittingen

Zittingszalen (zitplaatsen)

  • Het maximaal aantal zitplaatsen mag nooit worden overschreden.
  • De beperkt beschikbare plaatsen worden als volgt verdeeld: eerst procesdeelnemers, dan pers en ten slotte (indien er nog plaatsen over zijn) belangstellenden.
  • Publieksplaatsen worden terughoudend gebruikt voor toelaten van extra procesdeelnemers, alleen indien dit noodzakelijk is.
  • Er wordt geen tweede (video)zaal voor een grote(re) zitting beschikbaar gesteld. In voorkomende gevallen kan streaming via C&V worden aangevraagd/ingezet.

 

b. Checklist procesdeelnemers, pers en publiek

ProcesdeelnemersAantalToelichting
Eisers, gedaagden, verdachten, verzoekers, belanghebbenden, rechthebbenden1Per procespartij één persoon, waarbij de zittingsrol bepalend is voor wie procespartij is.
Getuige(deskundige)1
Slachtoffer (tevens benadeelde partij) 3 Per slachtoffer maximaal twee begeleiders (1+2)
Benadeelde partij 1
Advocaten 1 1 advocaat per procespartij. Aanvullend kan maximaal één advocaat-stagiaire per procespartij worden toegelaten, mits daarvoor voorafgaand toestemming is verkregen van de voorzitter.
Gemachtigde 1 Per procespartij
Ouders 2 Per belanghebbende
Stiefouder 1 Per belanghebbende, volgens de zittingsrol
Verzorger 1 Per belanghebbende, volgens de zittingsrol
Begeleider 1 Per belanghebbende
Jeugdbescherming 1 Per belanghebbende
Raad voor de kinderbescherming 1 Per belanghebbende
Ondernemingen 1 Vertegenwoordiger
Verenigingen en stichtingen 1 Vertegenwoordiger
Tolk1Per procesdeelnemer (soms familielid)
Schuldhulpverlener1Wsnp
Wsnp-bewindvoerder1Wsnp
Beschermingsbewindvoerder1Wsnp
Informant1Jeugdzaak
Begeleider/coach1LVB-ouders
Pers3Maximaal 3 (altijd aanmelden via de afdeling persvoorlichting)
Publiek2Maximaal twee per zaak, aanmelden via een aanmeldformulier op Rechtspraak.nl

 

2. Definities en toelichting

Zittingszalen (maximum aantal zitplaatsen)

Per zittingszaal is, vanwege de vereiste coronamaatregelen, een maximum aantal personen vastgesteld dat naast de zittingscombinatie aanwezig mag zijn. Dit vastgestelde aantal per zittingszaal mag met het oog op een ieders veiligheid niet worden overschreden. Publieksplaatsen worden terughoudend gebruikt voor toelaten van extra procesdeelnemers, alleen indien dit noodzakelijk is.

Procesdeelnemers

  • Procesdeelnemers zijn die personen waarvan de aanwezigheid noodzakelijk is voor het verloop van de procedure. Formeel opgeroepen belanghebbenden, bijvoorbeeld ouders van een jeugdige, zijn ook procesdeelnemer. Familie of vrienden die een zitting uit interesse willen bijwonen, of die hun dierbaren willen steunen zijn geen procesdeelnemer.
  • Een benadeelde partij is pas procesdeelnemer als deze zich tijdig gesteld heeft als benadeelde partij.
  • Zittingen die van rechtswege besloten zijn mogen niet leiden tot aanwezigheid van publiek in (de wachtruimtes) van het gebouw.

Slachtoffers/benadeelde partij

Per 1 juli 2020 mogen slachtoffers/benadeelde partijen zich door maximaal twee personen laten vergezellen. Voor slachtoffers/nabestaanden is er echter enige ruimte voor flexibiliteit, afhankelijk van de beschikbare capaciteit in de zaal.

Pers

Journalisten moeten zich uiterlijk één dag voor de zitting aanmelden via de afdeling persvoorlichting. Er worden maximaal 3 journalisten per zaak toegelaten, de grootte van de zaal kan er echter toe leiden dat dit aantal lager ligt.

Publiek

Advocaten mogen voor een zitting alleen procesdeelnemers opgeven, overige belangstellenden moeten zichzelf opgeven als publiek. Hiervoor geldt een maximum van twee per zaak indien er ruimte is. Aanmelding geschiedt met een aanmeldformulier op Rechtspraak.nl.