Rechter verwijst Patiëntenadviesraad naar Landelijke Commissie van Vertrouwenspersonen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechter verwijst Patiëntenadviesraad naar Landelijke Commissie van Vertrouwenspersonen
Arnhem, 23 januari 2015

Voor een geschil over de vraag welke informatie aan de Patiëntenadviesraad (PAR) moet worden verstrekt, bestaat op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een Landelijke Commissie van Vertrouwenspersonen (LCvV). De PAR zal het geschil aan de LCvV voor bemiddeling en (bindend) advies moeten voorleggen. Vooruitlopend daarop moet wel reeds bepaalde informatie aan PAR worden verschaft.

Geschil

De Patiëntenadviesraad (PAR) en de St Maartenskliniek (SMK) zijn vastgelopen in een conflict over de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur van SMK aan de PAR. De PAR vordert:

  • de veroordeling van SMK tot verstrekking van een opgave van alle (voorgenomen) besluiten van de RvB sinds 1 januari 2014 en verstrekking van alle daarbij behorende onderliggende stukken.
  • dat (tijdelijk) nieuwe voorzitters aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van SMK worden toegevoegd en dat SMK aan de PAR het recht toekent een enquête te vragen aan de Ondernemingskamer naar de gang van zaken binnen SMK.
  • de veroordeling van SMK tot betaling van de declaraties van haar advocaat.

Informatie

Vooruitlopend daarop zal de SMK bij wijze van ordemaatregel aan de PAR een overzicht met toelichting moeten verstrekken van alle onderwerpen waarover de Raad van Bestuur van SMK sinds 1 januari 2014 (voorgenomen)besluiten heeft genomen en van onderwerpen die tot en met maart 2015 nog aan de orde zullen komen. Dat is nodig omdat de PAR al geruime tijd haar wettelijke taak niet meer vervult en hij in staat moet worden gesteld de draad weer op te pakken.

Voorzitters

Voor aanwijzing van tijdelijke voorzitters van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding. Het conflict is minstens evenveel te wijten aan de opstelling van de PAR en zijn voorzitter als aan de Raad van Bestuur. Hoewel de Raad van Bestuur, zonder moeizame correspondentie met de PAR, niet erg bereidwillig lijkt structureel informatie te verschaffen, kan niet worden geconcludeerd dat hij in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de WMCZ. Aanwijzing van tijdelijke voorzitters is disproportioneel.

Enquêterecht

Voor toekenning van het enquêterecht aan de PAR is geen grond. Dat is aan Stichting Zorgbelang Gelderland toegekend en er is geen reden om aan te nemen dat die daarmee niet naar behoren zal omgaan. Inmiddels heeft Zorgbelang Gelderland ook een enquêteverzoek aan de Ondernemingskamer gedaan.

Kostenvergoeding

Op grond van de WMCZ zal SMK binnen de grenzen van het redelijke de kosten van rechtsbijstand aan de PAR moeten vergoeden. Gezien de aard en de omvang van het vastgelopen conflict is een voorschot van € 30.000,- redelijk.

Uitspraken

Meest gelezen berichten