Terechte afwijzing aanvraag verblijfsvergunning Armeens gezin Lintelo

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Terechte afwijzing aanvraag verblijfsvergunning Armeens gezin Lintelo
Arnhem  , 29 juli 2015

Omdat een Armeens gezin uit Lintelo bij hun aanvraag niet aan de voorwaarden heeft voldaan, komen zij niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Kinderpardon

Het gezin had op 22 juli 2013 een aanvraag ingediend op grond van de kinderpardonregeling. Deze aanvraag is afgewezen. In de kinderpardonregeling staat dat vreemdelingen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als zij zich niet hebben onttrokken aan het toezicht. Volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voldoet een vreemdeling daaraan als hij in beeld is bij ten minste de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer & Vertrek, de Vreemdelingenpolitie of voogdijinstelling Nidos.

Onttrokken aan toezicht

Het gezin is op 17 december 2010 met onbekende bestemming uit de opvanglocatie vertrokken. Op 4 januari 2011 hebben zij het beroep ingetrokken tegen de afwijzing van hun 2de asielaanvraag. Pas met het indienen van de aanvraag kwam het gezin weer in beeld bij de IND. Op grond van deze feiten heeft de staatssecretaris zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat eisers zich hebben onttrokken aan het toezicht. Dat het gezin wel in beeld was bij de gemeente Aalten, de voedselbank en de kerk doet niets aan het oordeel af. In dit verband verwijst de rechtbank naar de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter in vreemdelingenzaken, te weten de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die in diverse uitspraken heeft geoordeeld dat verweerder bij de beantwoording van de vraag of een vreemdeling zich heeft onttrokken aan het toezicht, in redelijkheid de eis kan stellen dat een niet rechtmatig hier te lande verblijvende vreemdeling inspanningen verricht om in beeld te blijven bij de hiervoor genoemde Rijksinstanties (zie de uitspraken van de Afdeling van 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:628 en ECLI:NL:RVS:2015:644). Dat er veel steun is vanuit Aalten voor de situatie van het gezin en dat er media-aandacht is voor hun zaak, doet het oordeel ook niet anders uitvallen, omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Uitspraken

Meest gelezen berichten