Sitech moet lozen pyrazool vergaand stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Sitech moet lozen pyrazool vergaand stoppen
Roermond, 18 november 2015

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over het lozen van pyrazoolhoudend afvalwater in een zijtak van de Maas.

Waar gaat de zaak over?

Het Waterschap Roer en Overmaas geeft in september 2015 toestemming aan Sitech om de stof pyrazool te lozen in de Maas. De stof is afkomstig van bedrijven op het Chemelotterrein. Voor de Waterleiding Maatschappij Limburg (MWL) zijn de lozingen aanleiding te stoppen met het winnen van drinkwater uit de Maas. De veiligheid van het drinkwater kan volgens WML niet meer worden gegarandeerd. WML en drinkwaterbedrijf Dunea maken bezwaar tegen de verleende gedoogbeschikking. Ook vragen zij een voorlopige voorziening aan de rechter om te bereiken dat het lozen wordt stopgezet. Als er in oktober 2015 een vergaande overschrijding van de toegestane norm is, trekt het Waterschap de gedoogbeschikking in. Tegelijkertijd legt zij aan Sitech een last onder dwangsom op: Sitech moet de lozingen staken voor zover die meer zijn dan de norm die in de gedoogbeschikking was toegestaan. Als Sitech zich hier niet aan houdt, moet zij € 50.000,- per overtreding betalen. Sitech is het niet eens met dit besluit. Zij bestrijdt dat de Waterwet wordt overtreden en wijst erop dat bedrijven op het Chemelotterrein stil kunnen komen te liggen als de norm voor pyrazoollozingen te vergaand wordt aangescherpt. Sitech maakt bezwaar en vraagt eveneens een voorlopige voorziening. Volgens WML en Dunea gaat de last onder dwangsom niet ver genoeg. Zij vinden dat het Waterschap een te ruime norm toestaat. Het Waterschap zou niet deels, maar volledig moeten handhaven, zodat de Maas weer op een veilige wijze voor drinkwater kan worden gebruikt.

De beslissing van de voorzieningenrechter

De rechter is ten eerste van oordeel dat sprake is van een overtreding van de Waterwet. Sitech heeft namelijk geen vergunning of (impliciete) toestemming om pyrazool te mogen lozen in de Maas. Het Waterschap is in zo’n situatie in principe verplicht handhavend op te treden, waarbij het uitgangspunt is dat de overtreding volledig wordt beëindigd. Dit is alleen anders als er zeer bijzondere omstandigheden zijn. Dat is hier volgens de rechter niet het geval. Sitech heeft weliswaar een nieuwe Waterwetvergunning aangevraagd, maar het is nog onduidelijk welke norm daarin voor pyrazool zal worden opgenomen. Er is op dit moment dus geen zicht op een vergunning die de pyrazoollozingen zal toestaan.
 
De rechter betrekt verder bij zijn beoordeling dat over de gevolgen van pyrazool in het drinkwater weinig bekend is en dat er nog geen (landelijke) lozingsnorm is vastgesteld. Uit informatie van de minister van Infrastructuur en Milieu blijkt wel dat ervoor gezorgd moet worden dat de concentraties pyrazool zo laag mogelijk zijn en dat het een taak is van het Waterschap er alles aan te doen lozingen van pyrazool te beperken of te stoppen. Er is volgens de rechter geen reden dit standpunt van de minister niet te volgen.
 
Tot slot vindt de rechter dat het Waterschap te weinig aandacht heeft besteed aan de milieubelangen en de (financiële) belangen van de drinkwaterbedrijven.
 
Kortom, er is volgens de voorzieningenrechter geen goede reden in dit geval af te zien van handhavend optreden tegen de overtreding van de Waterwet. Het Waterschap Roer en Overmaas zal dit op korte termijn alsnog moeten doen. De voorzieningenrechter legt in de uitspraak een tijdelijke norm op. Hij sluit daarbij aan bij de norm die de drinkwaterbedrijven, rekening houdend met de bedrijfsbelangen van Sitech, aanvaardbaar hebben genoemd. Deze norm gaat een dag na verzending van de uitspraak in en geldt tot zes weken nadat er een beslissing op de bezwaren is genomen. Als er na de beslissing op bezwaar opnieuw een voorlopige voorziening wordt gevraagd, geldt de tijdelijke norm totdat op dat verzoek is beslist.

Uitspraken: ECLI:NL:RBLIM:2015:9616

Uitspraken

Meest gelezen berichten