Arbeidscontract pakketbezorgers PostNL

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Arbeidscontract pakketbezorgers PostNL
Haarlem, 18 december 2015

De rechtbank Noord-Holland heeft op 18 december 2015 uitspraak gedaan in drie zaken die waren aangespannen door pakketbezorgers van PostNL Pakketten Benelux B.V. (hierna “PostNL”) tegen PostNL. Ten aanzien van twee pakketbezorgers is geoordeeld dat zij een arbeidsovereenkomst hebben met PostNL, bij de derde was dit niet het geval.

Achtergrond geschil

PostNL werkt voor de bezorging van pakketten enerzijds met werknemers die zij in dienst heeft, en anderzijds met zelfstandige pakketbezorgers, de zogeheten subcontractors. Met deze subcontractors heeft zij een vervoersovereenkomst gesloten. Naar aanleiding van onvrede onder de subcontractors is het afgelopen jaar onderhandeld tussen PostNL enerzijds en de FNV en de belangenvereniging van de subcontractors, Subco, anderzijds. Dit heeft ertoe geleid dat PostNL aan alle subcontractors die zonder eigen personeel werken, de zzp'ers, een arbeidscontract heeft aangeboden, behalve aan een kleine groep met wie zij de contracten wilde beëindigen wegens klachten. Van de subcontractors die wel een arbeidsovereenkomst aangeboden hebben gekregen heeft maar een klein gedeelte dit geaccepteerd, omdat het loon dat zij zouden verdienen lager is dan wat zij als zelfstandige verdienen.

19 procedures

PostNL heeft in het derde kwartaal van 2015 met een aantal subcontractors de overeenkomst opgezegd, om uiteenlopende redenen zoals klachten ten aanzien van de uitvoering van het werk, of het niet voldoen aan bepaalde eisen voor een Europese vergunning. In totaal zijn in Nederland bij verschillende rechtbanken 19 procedures aanhangig die door de betreffende subcontractors zijn aangespannen tegen PostNL wegens de beëindiging van hun overeenkomst.

In de drie zaken waarin op 18 december 2015 uitspraak is gedaan door de rechtbank Noord-Holland betrof het drie subcontractors ten aanzien van wie klachten bestonden over de uitvoering van hun werk. Ook werd hen verweten dat zij zich onacceptabel hadden gedragen tijdens stakingen van de subcontractors eerder dit jaar. Aan deze drie subcontractors was door PostNL geen arbeidsovereenkomst aangeboden.

Arbeidsovereenkomst

Zij vorderen dat de rechtbank voor recht verklaart dat zij werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, dat zij weer aan de slag mogen en dat hun salaris overeenkomstig de CAO wordt door betaald. Zij stellen zich op het standpunt dat zij, ondanks dat zij op papier een vervoersovereenkomst hebben met PostNL, op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn voor PostNL. De wijze waarop zij hun werk voor PostNL moeten uitvoeren is zo gedetailleerd voorgeschreven en wordt zodanig gecontroleerd dat in feite sprake is van een gezagsverhouding. Ook stellen de subcontractors dat zij niet voor andere opdrachtgevers kunnen rijden en weinig invloed hebben op de tariefstelling. Post NL geeft aan dat de subcontractors welbewust hebben gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap, en dat zij zich mogen laten vervangen bij de uitvoering van het werk.

Beslissing kantonrechter

Ter beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst moeten alle omstandigheden van het geval in onderlinge samenhang worden bezien. Daarbij gaat het om wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan en om de wijze waarop zij feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst.

De kantonrechter heeft in twee zaken geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De beschermingsgedachte van het arbeidsrecht brengt met zich dat in een situatie als de onderhavige, waar sprake is van een maatschappelijk ongelijkwaardige positie en van ongeschoolde, laag betaalde arbeid met een hoog “productiegehalte”, aan de partijbedoeling zoals deze op schrift is gesteld in beginsel minder betekenis toegekend dient te worden. Doorslaggevend is de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst. PostNL geeft zeer gedetailleerde instructies ten aanzien van de uitvoering van het werk zoals de eisen waaraan de bus dient te voldoen, kleding en schoeisel en de wijze waarop de routes gereden dienen te worden, en controleert ook op de naleving hiervan. De subcontractor mag zich niet structureel laten vervangen en alleen door vooraf door PostNL goedgekeurde vervangers. Deze subcontractors werken alleen voor PostNL en zijn daardoor, en door de investering die zij hebben moeten doen voor een bus die voldoet aan de eisen van PostNL, in een economisch afhankelijke positie komen te verkeren. Gelet op al deze omstandigheden ontbreekt het zelfstandig ondernemerschap en acht de kantonrechter alle essentialia van een arbeidsovereenkomst aanwezig.

Opzegging vernietigd

De rechter heeft geoordeeld dat, gelet op het feit dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, de opzegging daarvan niet voldoet aan de wettelijke eisen en heeft deze vernietigd. Als voorschot op het loon is 1.000 euro netto per maand toegewezen. De rechter heeft nog niet beslist op de vordering tot weder te werkstelling, omdat nader bekeken dient te worden of de betreffende subcontractors nog wel terug kunnen gelet op de klachten die er waren ten aanzien van hun functioneren.

Geen arbeidsovereenkomst

Ten aanzien van een derde subcontractor heeft de rechter geoordeeld dat geen arbeidsovereenkomst aanwezig was. Deze subcontractor was ook voor aanvang van zijn werkzaamheden voor PostNL al als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en reed structureel meerdere routes die niet door één persoon te bemensen waren. Hij zette dan ook structureel betaalde vervangers in. Deze situatie vertoont meer de kenmerken van zelfstandig ondernemerschap dan van een arbeidsovereenkomst. De vorderingen van deze subcontractor zijn afgewezen.

Uit het voorgaande blijkt dat alle individuele zaken op hun eigen merites beoordeeld moeten en zullen worden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten