Kap van bomen in Amsterdamse Waterleidingduinen mag doorgaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Kap van bomen in Amsterdamse Waterleidingduinen mag doorgaan
Haarlem, 15 januari 2018

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het verzoek van de Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (Natuurbelang) om een voorlopige voorziening te treffen in verband met de kap van bomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen afgewezen.

Waternet is van plan in de Waterleidingduinen een groot aantal bomen te kappen. Dit is een maatregel ter uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De bedoeling van de maatregel is de effecten van de hoge stikstofdepositie in de stikstofgevoelige omgeving van de Waterleidingduinen tegen te gaan.

Natuurbelang heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (Provincie) gevraagd handhavend op te treden tegen de voorgenomen bomenkap. De provincie heeft geweigerd dit te doen, omdat volgens de provincie de bomenkap niet in strijd is met de Wet natuurbescherming (Wnb). Natuurbelang heeft tegen dit besluit van de provincie bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter gevraagd gedurende de behandeling van dit bezwaar de bomenkap te verbieden.

Belang geplande bomenkap weegt zwaarder

De voorzieningenrechter heeft het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen, omdat het belang bij het doorgaan van de geplande bomenkap zwaarder weegt dan de belangen waar Natuurbelang voor opkomt. De kap van de bomen is weliswaar onomkeerbaar, maar er is een belang bij het tijdig beginnen met de kap. Uitstel van de bomenkap zou een tijdige effectuering van de in het PAS voorziene maatregelen in het Natura 2000-gebied van de Waterleidingduinen ernstig bemoeilijken. Dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het PAS prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van de PAS-systematiek met de Habitatrichtlijn, vindt de voorzieningenrechter geen reden om geen betekenis aan het PAS toe te kennen.

Gevolgen binnen aanvaardbare proporties

Verder vindt de bomenkap plaats verspreid over een groot gebied. Dat maak het aannemelijk dat de gevolgen van de kap voor het gebied binnen aanvaardbare proporties blijven. Bovendien heeft de provincie laten weten dat de uitvoering van de kap vergezeld gaat van aanvullende uitvoeringsmaatregelen waardoor zo veel mogelijk wordt voorkomen dat bijkomende schade aan de omgeving zal worden veroorzaakt. Ook valt niet te verwachten dat het kappen van de bomen onomkeerbare gevolgen zal hebben voor de belangen die de Wnb beoogt te beschermen. Er is geen omgevingsbescherming voor de gevolgen die de bomenkap heeft voor het landschapsbeeld.

Het gevolg van de uitspraak is dat Waternet de kap van de bomen mag uitvoeren. Wel dient de provincie nog te beslissen op het bezwaar van Natuurbelang tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek. Tegen de beslissing op dit bezwaar kan beroep bij de rechtbank worden ingesteld. Tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter is hoger beroep niet mogelijk.

Uitspraken