Huisregels bezoekers gerechtsgebouw Breda

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Bezoekinformatie > Huisregels bezoekers gerechtsgebouw Breda

Huisregels

De onderstaande regels zijn van toepassing op ieder die zich in het gerechtsgebouw bevindt.

Van de bezoekers wordt verwacht dat zij zich respectvol gedragen ten opzichte van andere aanwezigen en dat zij de aanwijzingen van medewerkers opvolgen.

Naast de huisregels gelden ook regels voor toegangsverlening

Huisregels gerechtsgebouw

 1. Het is niet toegestaan te fotograferen, te filmen of geluidsopnamen te maken in het gebouw en de zittingzalen. Ook niet met de mobiele telefoon.
 2. In het gebouw geldt een rookverbod. Roken mag alleen daar waar het is toegestaan. Dit geldt ook voor e-sigaretten.
 3. Het is niet toegestaan wapens of voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, bij zich te dragen. Paraplu’s, nagelvijlen, scharen, spuitbussen (deodorant, parfum) enzovoorts dient men achter te laten bij de veiligheidscontrole. Bij het verlaten van het gebouw krijgt u uw eigendommen weer terug bij de veiligheidscontrole. Wapens worden in beslag genomen.
 4. Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken en drugs of andere geestverruimende middelen bij zich te hebben.
 5. Met uitzondering van geleidehonden zijn dieren niet toegestaan in het gebouw.
 6. Het is niet toegestaan de orde te verstoren, overlast te veroorzaken of schade toe te brengen. Bij overtreding kan de bezoeker worden verwijderd en de toegang tot het gerechtsgebouw worden ontzegd.
 7. Het is niet toegestaan in de zittingzalen te eten en te drinken. In de zittingzaal zorgt de bode voor een glas water voor de (proces)partijen.

Met toestemming van de Beheerorganisatie kan van deze regels worden afgeweken.
Voor het fotograferen in de zittingzalen kan van deze regels worden afgeweken na overleg met de voorzitter.

 Huisregels

>Alles uitklappen
 • ​Tot de bezoekers van het gebouw worden gerekend rechtzoekenden (eisers, gedaagden, verdachten, e.a.), cliënten van de Raad voor de Kinderbescherming, rechtshulpverleners (advocaten, gemachtigden), tolken, deskundigen, curatoren en bewindvoerders, belangstellenden die een zitting bij willen wonen, slachtoffers, pers, bezoek voor medewerkers, leveranciers en personeel van bedrijven die onderhoudswerkzaamheden verrichten.

 • Bezoekers van een zitting melden zich bij de portier en vervolgens, nadat zij de veiligheidscontrole gepasseerd zijn, bij de bode. Zij wachten op de door de bode aangewezen plaats in het wachtgebied tot zij worden toegelaten in de zittingzaal of op de publieke tribune. Als daarvoor aanleiding is kan de portier de bezoekers verwijzen naar de ingang tot de publieke tribunes aan de kant van de Belcrumweg.
  De voorzitter van de rechtbank zorgt in de zittingzaal voor de handhaving van de orde.

 • Van een zitting waar mogelijk veiligheidsrisico’s mee zijn gepaard wordt melding gemaakt van een risicozitting door de afdeling planning, de voorzitter of de griffier. Dat kan informatie zijn over een zaak maar ook het aantal verdachten of de aard van de zaak (denk bijvoorbeeld aan Onder Toezicht Stelling). De Beveiliging- en veiligheidscoördinator maakt vervolgens een inschatting van de eventueel benodigde te treffen maatregelen.

  De Beveiliging- en veiligheidscoördinator kan de voorzitter van de rechtbank ook informeren over ontvangen signalen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en het verloop van de zitting en indien nodig extra beveiligingsmaatregelen voorstellen. Indien er signalen zijn waardoor de veiligheid in het gedrang komt kan, in overleg met de voorzitter, besloten worden de zitting te verplaatsen naar een extra beveiligde zittingzaal. Indien het Landelijk protocol risicovolle zittingen (uitwijk) van toepassing is moeten de afspraken die daarin zijn vastgelegd worden gevolgd.

 • Verwacht bezoek wordt uiterlijk één dag van te voren door de medewerker aangemeld bij de frontoffice (digitaal, persoonlijk of telefonisch). De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van het bezoek van de ontvangst tot en met het vertrek. Een bezoeker mag zich niet zonder begeleiding in het beveiligd gebied of in het werkgebied bevinden mits daarvoor toestemming is gegeven door de bezoekende organisatie.

  Indien een bezoeker niet is aangemeld neemt de portier contact op met de medewerker die een afspraak heeft met de bezoeker.

  Bezoekers van medewerkers, die tot een ruimte in het beveiligd of werkgebied willen worden toegelaten:

  • Melden zich bij de portier en krijgen, na het tonen van legitimatie, een bezoekerspas uitgereikt. De dagpas dient men tot aan het vertrek zichtbaar te dragen.
  • De naam van de bezoeker wordt genoteerd in een register.
  • De bezoekers gaan altijd door de veiligheidscontrole.
  • Houders van een Rijkspas, politieambtenaren en advocaten zijn, op vertoon van hun pas, van deze controle vrijgesteld.
  • Bezoekers wachten achter de veiligheidscontrole totdat zij door de medewerker worden opgehaald.
  • De bezoekers voor de Raad voor de Kinderbescherming gaan naar het wachtgebied van de Raad van de Kinderbescherming op de begane grond.
 • Ook personeel, zoals medewerkers van externe onderhoudsbedrijven en stagiairs, niet in vaste dienst van de genoemde organisaties of InBalans, kunnen werkzaamheden te verrichten hebben in het beveiligd gebied of werkgebied. Zij dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag om toegang te krijgen tot het beveiligd gebied of werkgebied. De Beheerorganisatie kan bepalen dat aanvullend nog een risicoanalyse plaatsvindt. In het beveiligd gebied kan worden toegestaan dat de werkzaamheden onbegeleid plaatsvinden. In het werkgebied worden deze personeelsleden altijd begeleid.

  Het personeelslid wordt altijd door een medewerker van het gerechtsgebouw aangemeld bij de frontoffice.

  Het personeelslid dat tot een ruimte in het beveiligd gebied of werkgebied willen worden toegelaten:

  • Meldt zich bij de portier en krijgt, na het tonen van legitimatie, een bezoekerspas uitgereikt. De dagpas dient men tot aan het vertrek zichtbaar te dragen.
  • De naam van het personeelslid wordt genoteerd in een register.
  • Het personeelslid gaat altijd door de veiligheidscontrole.
  • Indien aan de toegang beperkingen verbonden zijn worden deze meegedeeld.
  • Na inschrijving in het register stelt de portier de ontvangende medewerker in kennis van de aankomst van dit personeelslid.
  • Het personeelslid wacht achter de veiligheidscontrole tot hij/zij wordt opgehaald.
  • De medewerker haalt vervolgens het personeelslid op.
  • Indien de ontvangende medewerker niet aanwezig is wordt geen toegang verleend.
 • ​Leveranciers van derde partijen melden zich bij de ingang voor leveranciers aan de busbaan, ter hoogte van de parkeergarage.

 • ​Bezoekers van zittingen, van de beveiligde gebieden en werkgebieden gaan, tenzij zij op grond van hun beroep daarvan zijn vrijgesteld, altijd door de veiligheidscontrole. De veiligheidscontrole is onder meer bedoeld om het ongestoorde verloop van de zittingen en de bedrijfsprocessen te waarborgen, de veiligheid van de personen, die zich in het gebouw bevinden, te verzekeren en om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen het beveiligd gebied en werkgebied kunnen betreden. De veiligheidscontrole dient ook om te voorkomen dat ongewenste voorwerpen, zoals wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, explosieven en dergelijke in het gebouw worden binnen gebracht.

  Naast de veiligheidscontrole kan ook bij vertrek worden gecontroleerd, vooral op het niet geautoriseerd buiten het gebouw brengen van goederen, documenten, gegevensdragers of materialen waarin gemerkte gegevens zijn vastgelegd.
  De bezoekers van de Raad voor de Kinderbescherming worden niet aan deze veiligheidscontrole onderworpen.

 • ​De beveiligingsmedewerkers kunnen alle ruimtes in het gebouw betreden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. Door deze medewerkers wordt controle uitgevoerd aan de kleding en meegenomen goederen, zoals handbagage (tassen, koffers, dozen, en dergelijke). Hieronder wordt verstaan:

  • Het verzoek de zakken van de kleding leeg te maken.
  • Het verzoek de handbagage te openen en te tonen.
  • Het verzoek de kleding en de handbagage te onderzoeken met behulp van aanwezige apparatuur.
  • Het stellen van vragen over de identiteit van de bezoeker en de getoonde goederen.

  Er kan ook een veiligheidsfouillering toegepast worden door de politie, indien de Beveiliging- en veiligheidscoördinator dit heeft bepaald in geval van een risicovolle zitting of in geval van een veiligheidsfouillering zoals bedoeld in de Politiewet.

 • ​De beveiligingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheidscontrole. Zij maken daarvoor gebruik van apparatuur zoals detectiepoorten en röntgenapparatuur. Goederen die niet in het gebouw mogen worden gebracht worden in bewaring genomen tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij het verlaten van het gebouw worden de goederen op vertoon van het ontvangstbewijs weer teruggegeven.
  Goederen waarvan het bezit of de aanwezigheid in strijd is met de wet worden overgedragen aan de politie met vermelding van de personalia van degene die die goederen voorhanden had.
  Personen die weigeren aan de controle mee te werken krijgen geen toestemming het gebouw verder binnen te gaan.

 • ​Van de veiligheidscontrole zijn vrijgesteld:

  • Medewerkers van de rechterlijke organisatie en van de Rijksoverheid die een geldige op naam gestelde Rijkspas tonen.
  • Advocaten die een geldige, door de Nederlandse Orde van Advocaten verstrekte advocatenpas tonen.
  • Politieambtenaren die een geldig politielegitimatiebewijs tonen.

  Een dienstwapen, met uitzondering van het wapen van een medewerker van het Team Arrestantentaken, mag niet mee naar binnen. Dit dient te worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluizen in het werkgebied van de Dienst arrestantentaken.

  De genoemde legitimatiebewijzen dient men desgevraagd te tonen. Indien daarvoor aanleiding is kan door de daartoe bevoegde instanties besloten worden dat de genoemde vrijstellingen niet van toepassing zijn.

 • ​Met het oogpunt op het bewaken van de veiligheid en de orde is cameratoezicht noodzakelijk. Bij alle toegangen en op verschillende plaatsen in en rond het gebouw zijn camera’s zichtbaar opgesteld. Dit wordt gemeld in het ontvangstgebied. Er vindt voortdurend controle op de beelden plaats, met uitzondering van beelden uit de zittingzalen. Die beelden worden enkel bekeken bij incidenten. Cameratoezicht is zowel preventief als repressief opsporing ondersteunend, namelijk bij verstoring van de orde en het plaatsvinden van (andere) mogelijke strafbare feiten. De beslissing tot repressief cameratoezicht kan worden genomen door de voorzitter in geval van een risicozitting en bij vrees voor verstoring van de orde of veiligheid door of namens de besturen van de organisaties. Art. 38 lid 6 Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens beschrijft dat de vastgelegde beelden niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Deze beelden worden gewist zodra het incident door de bevoegde instantie is afgehandeld. Vastgelegde beelden van een mogelijk strafbaar feit mogen enkel met toestemming van de President van de rechtbank ten behoeve van onderzoek aan de politie worden afgegeven. De bepalingen van het Wetboek van strafvordering zijn van toepassing.

 • ​Indien er een zitting met een veiligheidsrisico plaatsvindt worden bezoekers voor die zitting door de portier doorverwezen naar de publieke tribune, ingang aan de Belcrumweg. Er kan in dat geval onder meer sprake zijn van extra toezicht en/of de inname van alle handbagage en van fouillering door de politie.

 • ​Goederen die in het gebouw worden aangetroffen en waarvan de herkomst onduidelijk, of de eigenaar onbekend is, worden verwijderd. Indien daartoe aanleiding is worden de goederen onderzocht op de aanwezigheid van wapens, explosieven en stoffen die de veiligheid en gezondheid van personen kunnen bedreigen, voor bedreiging van personen kunnen worden gebruikt dan wel de veiligheid of orde in het gerechtsgebouw in gevaar kunnen brengen. Eventuele kosten kunnen op de eigenaar worden verhaald.

 • ​Uit veiligheidsoverwegingen worden van personen van wie de identiteit niet bekend is of van wie niet duidelijk is voor welke onderneming zij werkzaam zijn, geen goederen en pakketten, waarvan de herkomst niet duidelijk is, aangenomen. In overleg met de Beveiliging- en veiligheidscoördinator kan men hiervan afwijken.

 • ​Voor medische hulp kunnen bezoekers terecht bij de aanwezige bodes in de wachtruimtes van de rechtbank, de toegangscontroleurs bij de veiligheidscontrole of de medewerker van de balie in de wachtruimte van de Raad voor de Kinderbescherming.