Laden...

Huisregels bezoekers gerechtsgebouw Breda

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Bezoekinformatie > Huisregels bezoekers gerechtsgebouw Breda

Huisregels

Van de bezoekers wordt verwacht dat zij zich respectvol gedragen ten opzichte van andere aanwezigen en dat zij de aanwijzingen van medewerkers opvolgen.

Naast de huisregels gelden ook regels voor toegangsverlening

Huisregels voor bezoekers van het gerechtsgebouw

 1. Het is niet toegestaan te fotograferen, te filmen of geluidsopnamen te maken in het gebouw en de zittingzalen. Ook niet met de mobiele telefoon.
 2. In het gebouw geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor e-sigaretten.
 3. Het is niet toegestaan wapens of voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, bij zich te dragen. Paraplu’s, nagelvijlen, scharen, spuitbussen (deodorant, parfum) enzovoorts dient men achter te laten bij de veiligheidscontrole. Bij het verlaten van het gebouw krijgt u uw eigendommen weer terug bij de veiligheidscontrole. Wapens worden in beslag genomen.
 4. Het is niet toegestaan het gebouw te betreden met gezichtsbedekkende kleding
 5. Het is niet toegestaan alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen bij zich te hebben of te gebruiken.
 6. Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in het gebouw.
 7. Het is niet toegestaan de orde te verstoren, overlast of schade  te veroorzaken. Bij overtreding kan de bezoeker worden verwijderd en de toegang tot het gerechtsgebouw worden ontzegd.
 8. Het is niet toegestaan in de zittingzalen te eten en te drinken. In de zittingzaal zorgt de bode voor een glas water voor de (proces)partijen.

Uitzonderingen op het foto- en filmverbod zijn vooraf goedgekeurde verzoeken ingediend bij de rechtbank, het openbaar ministerie of de Raad voor de Kinderbescherming.

 Huisregels

>Alles uitklappen
 • Tot de bezoekers van het gebouw worden gerekend rechtzoekenden (eisers, gedaagden, verdachten, e.a.), cliënten van de Raad voor de Kinderbescherming, rechtshulpverleners (advocaten, gemachtigden), slachtoffers, tolken, deskundigen, curatoren en bewindvoerders, belangstellenden die een zitting bij willen wonen, slachtoffers en vertegenwoordigers van de pers. 

 • Bezoekers van een zitting melden zich bij de portier en vervolgens, nadat zij de veiligheidscontrole gepasseerd zijn, bij de bode. Zij wachten op de door de bode aangewezen plaats in het wachtgebied tot zij worden toegelaten in de zittingzaal of op de publieke tribune. Als daarvoor aanleiding is kan de portier de bezoekers verwijzen naar de ingang tot de publieke tribunes aan de kant van de Belcrumweg.

 • Leveranciers van derde partijen melden zich bij de ingang voor leveranciers aan de busbaan, ter hoogte van de parkeergarage.

 • Bezoekers van zittingen gaan, tenzij zij op grond van hun beroep daarvan zijn vrijgesteld, altijd door de veiligheidscontrole. De veiligheidscontrole is onder meer bedoeld om het ongestoorde verloop van de zittingen en de bedrijfsprocessen te waarborgen, de veiligheid van de personen, die zich in het gebouw bevinden, te verzekeren en om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen het beveiligd gebied en werkgebied kunnen betreden. De veiligheidscontrole dient ook om te voorkomen dat ongewenste voorwerpen, zoals wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, explosieven en dergelijke in het gebouw worden binnen gebracht.

  Naast de veiligheidscontrole kan ook bij vertrek worden gecontroleerd, vooral op het niet geautoriseerd buiten het gebouw brengen van goederen, documenten, gegevensdragers of materialen waarin gemerkte gegevens zijn vastgelegd.

 • De beveiligingsmedewerkers kunnen alle ruimtes in het gebouw betreden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. Door deze medewerkers wordt controle uitgevoerd aan de kleding en meegenomen goederen, zoals handbagage (tassen, koffers, dozen, en dergelijke). Hieronder wordt verstaan:

  • Het verzoek de zakken van de kleding leeg te maken.
  • Het verzoek de handbagage te openen en te tonen.
  • Het verzoek de kleding en de handbagage te onderzoeken met behulp van aanwezige apparatuur.
  • Het stellen van vragen over de identiteit van de bezoeker en de getoonde goederen.

  Er kan ook een veiligheidsfouillering toegepast worden door de politie, indien de Beveiliging- en veiligheidscoördinator dit heeft bepaald in geval van een risicovolle zitting of in geval van een veiligheidsfouillering zoals bedoeld in de Politiewet.

 • De beveiligingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheidscontrole. Zij maken daarvoor gebruik van apparatuur zoals detectiepoorten en röntgenapparatuur. Goederen die niet in het gebouw mogen worden gebracht worden in bewaring genomen tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij het verlaten van het gebouw worden de goederen op vertoon van het ontvangstbewijs weer teruggegeven.
  Goederen waarvan het bezit of de aanwezigheid in strijd is met de wet worden overgedragen aan de politie met vermelding van de personalia van degene die die goederen voorhanden had.
  Personen die weigeren aan de controle mee te werken krijgen geen toestemming het gebouw verder binnen te gaan.

 • Van de veiligheidscontrole zijn vrijgesteld:

  • Medewerkers van de rechterlijke organisatie en van de Rijksoverheid die een geldige op naam gestelde Rijkspas tonen.
  • Advocaten die een geldige, door de Nederlandse Orde van Advocaten verstrekte advocatenpas tonen.
  • Politieambtenaren die een geldig politielegitimatiebewijs tonen.

  Een dienstwapen, met uitzondering van het wapen van een medewerker van het Team Arrestantentaken, mag niet mee naar binnen.

  De genoemde legitimatiebewijzen dient men desgevraagd te tonen. Indien daarvoor aanleiding is kan door de daartoe bevoegde instanties besloten worden dat de genoemde vrijstellingen niet van toepassing zijn.

 • Met het oogpunt op het bewaken van de veiligheid en de orde is cameratoezicht noodzakelijk. Bij alle toegangen en op verschillende plaatsen in en rond het gebouw zijn camera’s zichtbaar opgesteld. Er vindt voortdurend controle op de beelden plaats, met uitzondering van beelden uit de zittingzalen. Die beelden worden enkel bekeken bij incidenten. Cameratoezicht is zowel preventief als repressief opsporing ondersteunend, namelijk bij verstoring van de orde en het plaatsvinden van (andere) mogelijke strafbare feiten. De beslissing tot repressief cameratoezicht kan worden genomen door de voorzitter in geval van een risicozitting en bij vrees voor verstoring van de orde of veiligheid door of namens de besturen van de organisaties. Art. 38 lid 6 Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens beschrijft dat de vastgelegde beelden niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Deze beelden worden gewist zodra het incident door de bevoegde instantie is afgehandeld. Vastgelegde beelden van een mogelijk strafbaar feit mogen enkel met toestemming van de President van de rechtbank ten behoeve van onderzoek aan de politie worden afgegeven. De bepalingen van het Wetboek van strafvordering zijn van toepassing.

 • Indien er een zitting met een veiligheidsrisico plaatsvindt kunnen bezoekers voor die zitting door de portier worden doorverwezen naar de publieke tribune, ingang aan de Belcrumweg. Er kan in dat geval onder meer sprake zijn van extra toezicht en/of de inname van alle handbagage en van fouillering door de politie.

 • Goederen die in het gebouw worden aangetroffen en waarvan de herkomst onduidelijk, of de eigenaar onbekend is, worden verwijderd en in bewaring gesteld. Indien daartoe aanleiding is worden de goederen onderzocht op de aanwezigheid van wapens, explosieven en stoffen die de veiligheid en gezondheid van personen kunnen bedreigen, voor bedreiging van personen kunnen worden gebruikt dan wel de veiligheid of orde in het gerechtsgebouw in gevaar kunnen brengen. Eventuele kosten kunnen op de eigenaar worden verhaald.

 • Voor medische hulp kunnen bezoekers terecht bij de aanwezige bodes in de wachtruimtes van het gerechtsgebouw, de toegangscontroleurs bij de veiligheidscontrole of de medewerker van de balie in de wachtruimte van de Raad voor de Kinderbescherming.

 • Veel zittingzalen van de rechtbank hebben een ringleiding voor slechthorenden. Bij de bode en de griffier is bekend welke zalen beschikken over een ringleiding.

 • Het gerechtsgebouw is toegankelijk voor mindervaliden. Echter bezoekers die met een scootmobiel komen, dienen deze achter te laten in het ontvangstgebied. Zij gaan te voet verder. Indien dat niet mogelijk is kan men dat kenbaar maken bij de portier en wordt gezorgd worden voor een rolstoel.