Laden...

Uitgebreide regeling toegangsverlening

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Bezoekinformatie > Uitgebreide regeling toegangsverlening

Toegangsverlening – informatie voor bezoekers

Het gerechtsgebouw, waarin de rechtbank Zeeland-West-Brabant, het Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant, locatie Breda en de Raad voor de Kinderbescherming, locatie Breda gevestigd zijn, is een overheidsgebouw met verschillende functies. Enerzijds is het een kantoorgebouw, waar de medewerkers van de genoemde organisaties werken, anderzijds een gebouw waar zittingen van de rechtbank, van het Openbaar Ministerie en spreekuren van de Raad voor de Kinderbescherming plaats vinden. De zittingen van de rechtbank zijn, uitzonderingen ingevolge art. 121 van de Grondwet daargelaten, openbaar. Iedereen die een openbare zitting wil bijwonen is, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, welkom en heeft toegang. De zittingen van het Openbaar Ministerie en de spreekuren van de Raad voor de Kinderbescherming zijn niet openbaar en alleen toegankelijk voor bezoekers die voor het bijwonen daarvan zijn uitgenodigd.

De exploitatie van het gebouw is in handen van medewerkers van InBalans.

Het gebouw is voor bezoekers geopend van 8.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de avond waarop de Raad voor de Kinderbescherming avondspreekuur heeft. Verder is het gebouw buiten genoemde uren open voor ZSM. Het gebouw is voor medewerkers geopend van 7.00 tot 20.00 uur.

Iedere bezoeker van het gebouw dient de huisregels in acht te nemen.

In verband met de coronacrisis geldt een aangescherpt beleid voor het toelaten van procesdeelnemers en publiek.

 Huisregels

>Alles uitklappen
 • Tot de bezoekers van het gebouw worden gerekend rechtzoekenden (eisers, gedaagden, verdachten, e.a.), cliënten van de Raad voor de Kinderbescherming, rechtshulpverleners (advocaten, gemachtigden), slachtoffers, tolken, deskundigen, curatoren en bewindvoerders, belangstellenden die een zitting bij willen wonen, slachtoffers en vertegenwoordigers van de pers. 

 • Bezoekers van een zitting melden zich bij de portier en vervolgens, nadat zij de veiligheidscontrole gepasseerd zijn, bij de bode. Zij wachten op de door de bode aangewezen plaats in het wachtgebied tot zij worden toegelaten in de zittingzaal of op de publieke tribune. Als daarvoor aanleiding is kan de portier de bezoekers verwijzen naar de ingang tot de publieke tribunes aan de kant van de Belcrumweg.

 • Leveranciers van derde partijen melden zich bij de ingang voor leveranciers aan de busbaan, ter hoogte van de parkeergarage.

 • Bezoekers van zittingen gaan, tenzij zij op grond van hun beroep daarvan zijn vrijgesteld, altijd door de veiligheidscontrole. De veiligheidscontrole is onder meer bedoeld om het ongestoorde verloop van de zittingen en de bedrijfsprocessen te waarborgen, de veiligheid van de personen, die zich in het gebouw bevinden, te verzekeren en om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen het beveiligd gebied en werkgebied kunnen betreden. De veiligheidscontrole dient ook om te voorkomen dat ongewenste voorwerpen, zoals wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, explosieven en dergelijke in het gebouw worden binnen gebracht.

  Naast de veiligheidscontrole kan ook bij vertrek worden gecontroleerd, vooral op het niet geautoriseerd buiten het gebouw brengen van goederen, documenten, gegevensdragers of materialen waarin gemerkte gegevens zijn vastgelegd.

 • De beveiligingsmedewerkers kunnen alle ruimtes in het gebouw betreden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. Door deze medewerkers wordt controle uitgevoerd aan de kleding en meegenomen goederen, zoals handbagage (tassen, koffers, dozen, en dergelijke). Hieronder wordt verstaan:

  • Het verzoek de zakken van de kleding leeg te maken.
  • Het verzoek de handbagage te openen en te tonen.
  • Het verzoek de kleding en de handbagage te onderzoeken met behulp van aanwezige apparatuur.
  • Het stellen van vragen over de identiteit van de bezoeker en de getoonde goederen.

  Er kan ook een veiligheidsfouillering toegepast worden door de politie, indien de Beveiliging- en veiligheidscoördinator dit heeft bepaald in geval van een risicovolle zitting of in geval van een veiligheidsfouillering zoals bedoeld in de Politiewet.

 • De beveiligingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheidscontrole. Zij maken daarvoor gebruik van apparatuur zoals detectiepoorten en röntgenapparatuur. Goederen die niet in het gebouw mogen worden gebracht worden in bewaring genomen tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij het verlaten van het gebouw worden de goederen op vertoon van het ontvangstbewijs weer teruggegeven.
  Goederen waarvan het bezit of de aanwezigheid in strijd is met de wet worden overgedragen aan de politie met vermelding van de personalia van degene die die goederen voorhanden had.
  Personen die weigeren aan de controle mee te werken krijgen geen toestemming het gebouw verder binnen te gaan.

 • Van de veiligheidscontrole zijn vrijgesteld:

  • Medewerkers van de rechterlijke organisatie en van de Rijksoverheid die een geldige op naam gestelde Rijkspas tonen.
  • Advocaten die een geldige, door de Nederlandse Orde van Advocaten verstrekte advocatenpas tonen.
  • Politieambtenaren die een geldig politielegitimatiebewijs tonen.

  Een dienstwapen, met uitzondering van het wapen van een medewerker van het Team Arrestantentaken, mag niet mee naar binnen.

  De genoemde legitimatiebewijzen dient men desgevraagd te tonen. Indien daarvoor aanleiding is kan door de daartoe bevoegde instanties besloten worden dat de genoemde vrijstellingen niet van toepassing zijn.

 • Met het oogpunt op het bewaken van de veiligheid en de orde is cameratoezicht noodzakelijk. Bij alle toegangen en op verschillende plaatsen in en rond het gebouw zijn camera’s zichtbaar opgesteld. Er vindt voortdurend controle op de beelden plaats, met uitzondering van beelden uit de zittingzalen. Die beelden worden enkel bekeken bij incidenten. Cameratoezicht is zowel preventief als repressief opsporing ondersteunend, namelijk bij verstoring van de orde en het plaatsvinden van (andere) mogelijke strafbare feiten. De beslissing tot repressief cameratoezicht kan worden genomen door de voorzitter in geval van een risicozitting en bij vrees voor verstoring van de orde of veiligheid door of namens de besturen van de organisaties. Art. 38 lid 6 Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens beschrijft dat de vastgelegde beelden niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Deze beelden worden gewist zodra het incident door de bevoegde instantie is afgehandeld. Vastgelegde beelden van een mogelijk strafbaar feit mogen enkel met toestemming van de President van de rechtbank ten behoeve van onderzoek aan de politie worden afgegeven. De bepalingen van het Wetboek van strafvordering zijn van toepassing.

 • Indien er een zitting met een veiligheidsrisico plaatsvindt kunnen bezoekers voor die zitting door de portier worden doorverwezen naar de publieke tribune, ingang aan de Belcrumweg. Er kan in dat geval onder meer sprake zijn van extra toezicht en/of de inname van alle handbagage en van fouillering door de politie.

 • Goederen die in het gebouw worden aangetroffen en waarvan de herkomst onduidelijk, of de eigenaar onbekend is, worden verwijderd en in bewaring gesteld. Indien daartoe aanleiding is worden de goederen onderzocht op de aanwezigheid van wapens, explosieven en stoffen die de veiligheid en gezondheid van personen kunnen bedreigen, voor bedreiging van personen kunnen worden gebruikt dan wel de veiligheid of orde in het gerechtsgebouw in gevaar kunnen brengen. Eventuele kosten kunnen op de eigenaar worden verhaald.

 • Voor medische hulp kunnen bezoekers terecht bij de aanwezige bodes in de wachtruimtes van het gerechtsgebouw, de toegangscontroleurs bij de veiligheidscontrole of de medewerker van de balie in de wachtruimte van de Raad voor de Kinderbescherming.

 • Veel zittingzalen van de rechtbank hebben een ringleiding voor slechthorenden. Bij de bode en de griffier is bekend welke zalen beschikken over een ringleiding.

 • Het gerechtsgebouw is toegankelijk voor mindervaliden. Echter bezoekers die met een scootmobiel komen, dienen deze achter te laten in het ontvangstgebied. Zij gaan te voet verder. Indien dat niet mogelijk is kan men dat kenbaar maken bij de portier en wordt gezorgd worden voor een rolstoel.