Civiel recht - Digitale vorderingsprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviele rechter > Procedures > Civiel recht - Digitale vorderingsprocedure

Bent u advocaat? Een meer gedetailleerde uitleg in stappen over de nieuwe civiele vorderingsprocedure vindt u op de nieuwe civiele vorderingsprocedure.

Civiel recht - Digitale vorderingsprocedure

De komende jaren veranderen de civiele procedures. De procedures worden eenvoudiger en voor advocaten wordt digitaal procederen verplicht. De eerste procedure die verandert, is de dagvaardingsprocedure voor conflicten over een bedrag van meer dan € 25.000. De naam van deze nieuwe procedure is vorderingsprocedure. U bent verplicht om voor deze zaken een advocaat in te schakelen. Uw advocaat procedeert digitaal via Mijn Rechtspraak.

Verplicht digitaal bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland

Start u een dagvaardingszaak bij de rechtbank Gelderland of rechtbank Midden-Nederland, dan krijgt die de vorm van een vorderingsprocedure. Is uw zaak gestart voor 1 september 2017, dan houdt die de vorm van de oude dagvaardingsprocedure.

 De vorderingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start de vorderingsprocedure door een procesinleiding in te dienen bij de rechtbank. Dit doet uw advocaat voor u. U bent de eiser.

  Inhoud procesinleiding

  In de procesinleiding staat onder meer:

  • de naam en woonplaats van u en de andere partij(en)
  • wat u wilt en waarom (vordering en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke tegenargumenten de andere partij heeft aangevoerd
  • de rechtbank waar u uw zaak indient
  • de uiterste datum waarop de andere partij zich in de procedure kan melden

  Versturen procesinleiding en oproepingsbericht

  Uw advocaat ontvangt van de rechtbank een oproepingsbericht. Dit stuurt hij samen met de procesinleiding naar de andere partij. Ook kan hij het laten uitreiken (betekenen) door een gerechtsdeurwaarder. Met het oproepingsbericht roept u de andere partij op om voor de rechtbank te verschijnen. In het bericht staat onder meer:

  • uw naam en woon- of vestigingsplaats
  • de naam van uw advocaat
  • de manier waarop de andere partij kan reageren op uw vordering
  • binnen welke termijn de andere partij een verweerschrift kan indienen
  • het griffierecht dat de andere partij moet betalen als hij zich in de procedure meldt
  • wat er gebeurt als de andere partij niet reageert of het griffierecht niet betaalt

  Bewijsstukken en getuigen

  Heeft u bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen? Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten? Uw advocaat kan deze bij de procesinleiding voegen of uiterlijk 10 dagen voor de mondelinge behandeling bij de rechtbank indienen. Uw advocaat kan ook getuigen oproepen, als de rechter daarmee akkoord gaat. Of u kunt deze getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Griffierecht en andere kosten

  Nadat uw advocaat uw zaak heeft ingediend bij de rechtbank, moet hij binnen 4 weken griffierecht voor u betalen. Hoe hoog dat griffierecht is en welke kosten er nog meer bij de procedure komen kijken, leest u op de pagina Kosten rechtszaak.

 • Als u een oproepingsbericht ontvangt voor een vorderingsprocedure, bent u de verweerder. Voor u is een advocaat ook verplicht. Met het oproepingsbericht ontvangt u ook de procesinleiding. Daarin leest u wat de andere partij eist.

  Eens met de eiser

  Bent u het eens met de vordering in de procesinleiding? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de eiser. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan de eiser besluiten de procedure in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de eiser

  Als u het niet eens bent met de vordering in de procesinleiding, zijn er 2 mogelijkheden: u reageert schriftelijk via uw advocaat of u reageert niet.

  Schriftelijke reactie

  U kunt via uw advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. Hierin beschrijft u waarom u het niet eens bent met de vordering. Ook geeft u aan welke bewijzen u heeft voor uw standpunt.

  Tegenvordering

  Heeft u een eigen vordering op de partij die de rechtszaak is gestart (eiser)? Dan kunt u deze tegenvordering in het verweerschrift opnemen.

  Bewijsstukken

  Heeft u bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen? Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten? Uw advocaat kan deze bij het verweerschrift voegen of uiterlijk 10 dagen voor de mondelinge behandeling bij de rechtbank indienen. Uw advocaat kan ook getuigen oproepen, als de rechter daarmee akkoord gaat. Of u kunt deze getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verweerschrift indienen

  Voordat uw advocaat het verweerschrift indient, moet hij zich eerst bekendmaken bij de rechtbank. Dit doet hij digitaal, uiterlijk op de datum die in het oproepingsbericht is vermeld. Daarna heeft hij 6 weken de tijd om het verweerschrift in te dienen.

  Uitstel

  Heeft u meer tijd nodig voor uw reactie? Dan kan uw advocaat eventueel uitstel vragen.

  Geen reactie

  In het oproepingsbericht staat op welke datum uw advocaat zich uiterlijk bij de rechtbank moet bekendmaken. Doet hij dat niet of niet op tijd, dan zijn er 3 mogelijkheden:

  • Heeft u het oproepingsbericht via een gerechtsdeurwaarder ontvangen? Dan doet de rechter toch uitspraak. Deze uitspraak heet een verstekuitspraak. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk, omdat u dan geen verweer voert.
  • Heeft u het oproepingsbericht niet via een gerechtsdeurwaarder ontvangen, maar bijvoorbeeld via de post of de e-mail? Dan kan de rechter geen verstekuitspraak doen. De andere partij kan het oproepingsbericht dan alsnog aan u laten uitreiken door een gerechtsdeurwaarder. Vervolgens heeft uw advocaat nog 4 weken de tijd om zich bij de rechtbank te melden. Doet hij dit niet (op tijd), dan zal de rechter een verstekuitspraak geven. Meestal stelt hij dan de eiser in het gelijk, omdat u dan geen verweer voert.
  • Kiest de andere partij er ook in tweede instantie niet voor om het oproepingsbericht aan u te laten uitreiken door een gerechtsdeurwaarder? En meldt uw advocaat zich niet bij de rechtbank? Dan wordt de eiser niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de rechtszaak niet meer verder gaat.

  Griffierecht en andere kosten

  Heeft u besloten om op het oproepingsbericht te reageren en heeft uw advocaat zich op tijd gemeld bij de rechtbank? Dan moet uw advocaat binnen 4 weken nadat hij zich heeft gemeld griffierecht voor u betalen. Hoe hoog dat griffierecht is en welke kosten er nog meer bij de procedure komen kijken, leest u op de pagina Kosten rechtszaak.

 • Korte tijd nadat de verweerder zich in de procedure heeft gemeld, besluit de rechter wat de volgende stap is in de procedure. Meestal is dat een mondelinge behandeling in het gerechtsgebouw. Maar de rechter kan in overleg met de partijen ook direct schriftelijk uitspraak doen. U ontvangt de uitspraak dan van uw advocaat.

  Uitnodiging

  Als er een mondelinge behandeling komt, krijgen beide partijen hiervoor een uitnodiging. Hierin staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt en hoe lang deze duurt. Had uw advocaat nog geen verhinderdata opgegeven en schikt de datum u niet? Dan kan uw advocaat vragen om een nieuwe datum. Informatie hierover vindt u in de uitnodiging.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u tijdens de mondelinge behandeling stukken bespreken die u nog niet eerder heeft ingediend? Dan dient uw advocaat deze aanvullende stukken van tevoren bij de rechtbank in. Dit kan hij tot uiterlijk 10 dagen voor de zitting doen.

  Aanwezigen mondelinge behandeling

  In de uitnodiging staat of u verplicht bent om aanwezig te zijn. Als u niet verplicht bent om te komen, wordt het toch aangeraden. U kunt dan eventuele vragen van de rechter beantwoorden.

  Getuigen
  Tijdens de mondelinge behandeling worden soms getuigen of deskundigen gehoord. Dit kan alleen met toestemming van de rechter. Uw advocaat moet deze toestemming schriftelijk aanvragen, uiterlijk binnen 2 weken nadat de datum en het tijdstip van de zitting zijn bepaald.   
  Meer over getuigen

  Openbaar
  De mondelinge behandeling is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Meer over zitting bijwonen

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting kan uw advocaat uw vordering of verweer toelichten en onderbouwen. Ook kunnen de rechter en de partijen vragen stellen. Daarnaast onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het best lijkt te passen: een schikking, mediation, een extra schriftelijke ronde of zitting of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen. Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Dit stuk is binnen 2 weken beschikbaar. U ontvangt het via uw advocaat. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

  Extra schriftelijke ronde of zitting

  In de nieuwe civiele procedure heeft de rechter een regierol. Dit betekent dat hij vrij is om een extra schriftelijke ronde of zitting in te lassen. Dit kan hij doen omdat hij dat zelf nodig vindt of omdat de partijen daarom vragen.

 • Als alle partijen op de mondelinge behandeling zijn verschenen, kan de rechter tijdens de zitting mondeling uitspraak doen. Hij schrijft deze uitspraak op in een proces-verbaal. Dit stuk is binnen 2 weken beschikbaar via Mijn Rechtspraak. U ontvangt het via uw advocaat.

  Als de rechter niet tijdens de mondelinge behandeling uitspraak doet, doet hij schriftelijk uitspraak. Dit doet hij in beginsel binnen 6 weken na de mondelinge behandeling. In bijzondere gevallen kan hij de termijn verlengen. U ontvangt de uitspraak via uw advocaat.

  Digitale ondertekening
  De uitspraak is digitaal ondertekend. De naam van de rechter die digitaal heeft ondertekend, staat in de uitspraak vermeld. Er staat geen handtekening onder.

  Heeft u de digitale uitspraak niet via uw advocaat ontvangen of bent u belanghebbende, dan kunt u controleren of het document daadwerkelijk van de Rechtspraak afkomstig is, of het door de vermelde rechter is ondertekend en of het ook verder niet is aangepast.

  Als u het document op papier heeft, neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum. Heeft u het digitaal ontvangen, dan controleert u de echtheid via https://validatie.justid.nl 

  Krijgt u na controle via Justid een melding dat het document niet bekend is. Of dat het document wel bekend is maar niet integer? Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum.

  Oordeel
  Als de rechter de vordering toewijst, staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in de uitspraak wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen
  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Meer over kostenveroordeling

  Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de eiser de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • als u een schikking treft
 • Verzet

  Als u zich als tegenpartij (verweerder) niet of niet op tijd heeft gemeld in de procedure, kan de rechter een verstekuitspraak geven. U kunt binnen 4 weken tegen deze uitspraak in verzet gaan. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser voor dezelfde rechter op te roepen. Hiervoor laat uw advocaat door de gerechtsdeurwaarder een oproepingsbericht opstellen en uitreiken (betekenen) aan de eiser. De deurwaarder verwerkt hierin ook uw verweerschrift. Uiterlijk 5 werkdagen daarna dient uw advocaat de stukken in bij de rechtbank. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Hiervoor moet u een advocaat inschakelen.
  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatie

Alle procedures civiel recht

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum