Rechtstreeks 2007

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtspraak in Nederland > Rechtstreeks > Rechtstreeks 2007

 Rechtstreeks 2007

>Alles uitklappen
 • Rechtspraaklezing 2007. The reflective judge (pdf, 835,9 KB)

  Deze speciale Engelstalige editie van Rechtstreeks bevat de tekst van de op 23 november in de Nieuwe Kerk te Den Haag uitgesproken tweede Rechtspraaklezing. Spreker was Sir Igor Judge, President van de Queen’s Bench Division van England and Wales, en zijn onderwerp: the reflective Judge.

  Dit thema was niet toevallig gekozen want het is een van de onderwerpen waarvoor Bert van Delden, die op voornoemde datum als voorzitter afscheid nam van de Raad voor de rechtspraak, de afgelopen jaren met nadruk aandacht heeft gevraagd heeft.

  In de lezing gaat Judge in op de centrale opdracht voor elke strafrechter: zich steeds bewust te zijn van de taak te komen tot een ’safe conviction’. Zodra er ook maar enige twijfel op dit punt bestaat moet de zaak opnieuw bezien worden (the case must be quashed).

  Naast de tekst van de lezing bevat deze speciale editie van Rechtstreeks ook de Engelse vertaling van het eerder door Bert Van Delden in het Nederlands Juristenblad (2006, nr. 26) gepubliceerde artikel over hetzelfde thema.

 • Peer review bij professionals: je laten bekijken door gelijken (2007 - nr. 4) (pdf, 626,7 KB)

  De onderlinge beoordeling van elkaar door professionals vormt een van de in de praktijk zeer waardevol gebleken manieren om de kwaliteit van het werk te verzekeren. Binnen de Rechtspraak wordt er nog maar in bescheiden mate van dit instrument gebruikgemaakt; bij sommige buren is men echter druk doende. In Rechtstreeks een viertal voorbeelden, waaronder die van Lombarts & Overeem, beiden arts en als onderzoekers werkzaam op het terrein van kwaliteitszorg. Zij geven een levendige beschrijving van hetgeen er binnen het programma individueel functioneren van medische specialisten wordt gedaan.

 • Strafrechter en strafketen: de gang van de zaken, 1995-2006 (2007 - nr. 3) (pdf, 887 KB)

  Op 8 november 2007 verscheen de derde aflevering uit de jaargang 2007 van Rechtstreeks, onder de titel: Strafrechter en strafketen: de gang van de zaken, 1995-2006. Het nummer geeft een beeld van ontwikkelingen in het aantal en soort strafzaken dat door de rechter wordt afgedaan en de manier waarop dat gebeurt. Het nummer is gebaseerd op statistische informatie over de gang van de zaken in de strafketen en daarbinnen bij de strafrechter. Deze informatie, vooral afkomstig van WODC en CBS, is aangevuld met in een beperkt aantal interviews opgetekende indrukken van officieren van justitie en rechters.

  Enige bevindingen zijn:

  • De sinds 2001 ingevoerde maatregelen rond de strafrechtelijke opvang van verslaafden en de insluiting van stelselmatige daders lijken effect te hebben gehad: de geregistreerde vermogenscriminaliteit is duidelijk gedaald.
   Het aantal opgelegde taakstraffen laat al lange tijd een groei zien. Tot 2002 kwamen taakstraffen vooral in de plaats van boetes en voorwaardelijke straffen, daarna steeds meer in plaats van vrijheidsstraffen.
  • Rechters spreken voor hen verschijnende verdachten de laatste jaren vaker vrij. Gebeurde dit in 2004 nog in 4 procent van de gevallen, in 2006 was dit gestegen tot 7 procent. De stijging trad vooral op na de commotie rond de Schiedammer parkmoord.
  • Er is sprake van een sterke afname van het aantal door de rechter opgelegde aantal jaren vrijheidsstraf. Dit daalde van 2003 tot 2006 met 30 procent. Het aantal opgelegde jaren vrijheidsstraf ligt daarmee in 2006 lager dan in 1995.
  • De toepassing van voorlopige hechtenis is sinds 1995 sterk verruimd. De feitelijke duur van de vrijheidsstraf is daardoor steeds vaker beïnvloed door de duur van de voorlopige hechtenis. Het vonnis van de strafrechter heeft daarmee aan feitelijke betekenis ingeboet.
 • De strafrechter en de burger: Zij konden bijeen niet komen... (2007 - nr. 2) (pdf, 461,5 KB)

  Henk Elffers en Jan de Keijser, beiden als onderzoeker werkzaam op het Nederlands Instituut voor Criminaliteit en rechtshandhaving (NSCR) reflecteren in dit nummer van Rechtstreeks over de uitkomsten van twee onderzoeken over het verschil tussen straffen van de rechter en de straffen die de burger op zou leggen. In de onderzoeken wordt onder meer geconstateerd dat de burger het referentiekader mist en de ervaring van de strafzitting.

 • Leken en rechtspraak: moet, mag en wil de burger meedoen? (2007 - nr. 1) (pdf, 1,2 MB)

  Op 30 november 2006 organiseerde de Raad een debat over lekenrechtspraak met sprekers als Joost Eerdmans, Marc Groenhuijsen, Theo de Roos en Hans Boutellier. In dit nummer zijn hun bijdragen opgenomen en aangevuld met twee extra bijdragen.

  Albert Klijn en Marnix Croes (beiden werkzaam bij de Raad voor de rechtspraak) presenteren de uitkomsten van een nadere analyse van een vorig jaar in opdracht van het WODC gehouden onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Zij komen tot de conclusie dat de animo bij de burgers om zelf invloed uit te oefenen op de strafrechtspraak betrekkelijk gering is omdat men zich daarmee begeeft op een terrein dat van de rechter is en diens onafhankelijkheid daardoor aangetast zou kunnen worden. Dat neemt niet weg dat er veel steun is voor vormen van betrokkenheid die tot een betere informatie-uitwisseling tussen burger en rechter leiden. Het  grondmotief voor die betrokkenheid lijkt vooral te liggen in de sfeer van ’verbetering van de rechtspraak’ en lijkt slechts in zeer geringe mate een uitdrukking te zijn van de wens tot ‘strengere bestraffing’.

  De Leidse onderzoekster Marijke Malsch (werkzaam op het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) beschrijft, mede op basis van haar lopend onderzoek, de veelheid van vormen waarin burgers kunnen participeren in de strafrechtspraak. Panels waarin beroepsrechters en leken samenwerken beschouwt zij als 'een nuttige vorm’.