Laden...

Urgente zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Urgente zaken

Op dit moment zijn we bezig om deze pagina te voorzien van de laatste regelingen en afspraken. Het kan daarom zijn dat sommige informatie nog onvolledig is.

 

 

Welke zaken gaan wel door?

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn dicht sinds 17 maart. Dit heeft de Rechtspraak besloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe vallen alle rechtszaken stil.

Urgente zaken gaan wel door. Deze kunnen niet wachten omdat dat raakt aan de rechten van rechtzoekenden en verdachten. Bijvoorbeeld omdat een termijn verloopt waarbinnen de rechter moet oordelen. Op deze pagina staat een overzicht van die urgente zaken.

Twijfelt u na het lezen nog of uw zaak doorgaat of niet, bel dan uw advocaat of rechtshulpverlener. Als u die niet heeft, bel dan het gerecht dat uw zaak behandelt of het Rechtspraak Servicecentrum.

Rechtbanken

Handel en kanton

Nieuwe zaken (zowel dagvaardingen alsook verzoekschriften) kunnen normaal worden aangebracht en ingeschreven. Er zullen echter in beginsel geen mondelinge behandelingen plaatsvinden.

Kantonzaken

Tot en met 28 april 2020 vinden er ook geen mondelinge kantonrolzittingen plaats. Er vindt wel een schriftelijke rolzitting plaats. U kunt dus wel op de gebruikelijke wijze schriftelijk een conclusie van antwoord/repliek/dupliek, akte of verweerschrift indienen. Komt er een schriftelijke reactie dan gaat het proces gewoon door.

Voor kantonzaken aangebracht op rolzittingen vanaf 17 maart en waarin de rechtbank geen reactie van u heeft ontvangen geldt het volgende. Is uw zaak aangehouden dan kunt u bericht krijgen van de rechtbank met daarin de vraag of u mondeling wilt reageren op de dagvaarding. Als u mondeling wilt reageren dan kunt u de rechtbank hiervoor bellen, een email of brief sturen. U krijgt dan vervolgens bericht hoe en wanneer u mondeling verweer kan voeren. Indien u niet reageert binnen de gestelde termijn, wordt verstek verleend en wordt er een verstekvonnis gewezen. Als u wordt gedagvaard na 6 april, dan ontvangt u van de deurwaarder deze brief.

Handelszaken

Op de rolzitting van handel kan ook op de gebruikelijke wijze schriftelijk een conclusie van antwoord/repliek/dupliek, akte of verweerschrift worden ingediend.

Daarnaast geldt voor handel dat in nieuwe rolzaken waarin zich voor gedaagde geen advocaat stelt verstek kan worden verleend en vonnis kan worden bepaald. Het proces gaat gewoon door. Er kan ook uitspraak worden gedaan.

Het voorgaande geldt niet voor zaken waarin volgens een bij beschikking afgegeven processchema op grond van het Versneld Regime in Octrooizaken wordt geprocedeerd.

Welke zaken worden zo mogelijk wel mondeling behandeld t/m 28 april?

Bij voorlopige voorzieningen/kort geding/beslagrekesten/deelgeschillen bepaalt de rechter of de zitting moet doorgaan en op welke wijze (alleen in geval van superspoed) of dat deze wordt aangehouden (dan komt er nog geen uitspraak).

Na 6 april 2020 kunnen ook andere zaken worden behandeld. Dit zijn in ieder geval zaken waarvan naar het oordeel van de rechter de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april 2020 en waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over schriftelijk afdoen.

Afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de desbetreffende rechtbank kan daarbij gedacht worden aan:

 • Kort gedingen
 • Rekesten ontslag statutair bestuurder
 • Deelgeschillen
 • Voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv.
 • Overige voorlopige voorzieningen
 • Huurzaken: tot 1 juni 2020 wordt in woonruimtezaken geen ontruiming uitgesproken (verstek- en uitgeprocedeerde zaken inbegrepen), uitgezonderd zaken waarin sprake is van feiten die de zaak tot superspoedeisend maken zoals criminele activiteiten en ernstige overlast
 • Bezwaar/beroepschriften in het kader van faillissementsbeslissingen
 • Handelsrekesten bij de voorzieningenrechter (dus inroepen huurbeding, verlof verkopen aandelen etc.)
 • Beëdigingen (advocaten/deurwaarders/vertalers)
 • Kantonrolzaken
 • Erfrechtrekesten
 • Wwz-zaken waar het gaat om ontbinding, schorsing, vernietiging opzegging, loondoorbetaling en/of concurrentiebeding.

Deze lijst is niet limitatief. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de desbetreffende rechtbank kunnen ook nog andere zaken behandeld worden die zich hier naar het oordeel van de rechter voor lenen.

Als er een zitting volgt, wordt die in beginsel digitaal gedaan.

Vonnissen en beschikkingen kunnen – zonder publiek – worden uitgesproken.

Conservatoir beslag

Het indienen van conservatoire beslagrekesten blijft mogelijk. Bij de beoordeling van dergelijke rekesten (al dan niet vergezeld van een verzoek om gerechtelijke bewaring) zal de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie in voorkomend geval in de beoordeling betrokken worden. Het is mogelijk dat in dat kader om nadere motivering wordt gevraagd, naast eventuele andere vragen die naar aanleiding van het rekest rijzen. U ontvangt daarvan, via de gebruikelijke kanalen, per zaak bericht van het betreffende gerecht.

Verzoek verlenging huurovereenkomst

Een verzoek verlenging huurovereenkomst op grond van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomst wordt aangemerkt als urgente zaak, mits de verhuurder voldoende onderbouwd heeft welke urgentie hij heeft. De urgentie is ter beoordeling aan de zaaksrechter.

 

Curatele, bewind en mentorschap

Voor zaken betreffende curatele, bewind en/of mentorschap geldt het volgende. U wordt verzocht alleen in spoedeisende zaken (bijv. spoed instellings- en ontslag- en machtigingsverzoeken) telefonisch contact op te nemen met de griffies van de gerechten. In samenspraak met de kantonrechter van dienst zal worden beoordeeld of uw zaak schriftelijk kan worden afgehandeld of op andere wijze kan worden beslist. U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van andere verzoeken de komende weken niet of slechts beperkt behandeld zullen worden. Dit geldt ook voor de te beoordelen rekening en verantwoordingen. U kunt de rekening en verantwoording wel indienen.

Tijdelijke beleidswijziging mentorschappen

U weet dat de rechterlijke organisatie haar deuren heeft moeten sluiten, maar wij werken met digitale hulpmiddelen zoveel mogelijk door. Het toezicht van de kantonrechter op het werk van de mentor gaat dus ook gewoon door. In deze bijzondere periode waarin de gezondheidsrisico’s ingrijpende maatregelen nodig maakten en maken, is er aanleiding ons beleid aan te passen
Het gaat om het volgende:

 1. Zorginstellingen hebben hun deuren gesloten voor bezoekers, onder wie u als mentor zeer waarschijnlijk ook valt. Dat belemmert dat u op bezoek gaat bij de betrokkenen die daar wonen. Ook als de betrokkene buiten een zorginstelling woont en dus (volgens de nu nog geldende regels van de overheid) bezocht zou kunnen worden, wilt of kunt u dit misschien niet met het oog op de gezondheidsrisico’s. De rechtbank staat toe dat u, in plaats van een bezoek, telefonisch of langs digitale weg met betrokkene contact hebt.
 2. Wij begrijpen dat u door de crisis misschien minder tijd aan uw praktijk kunt besteden dan normaal. Maar omdat zich, zeker ook tijdens de coronacrisis, spoedgevallen kunnen voordoen, móét u ervoor zorgen dat u daarvoor telefonisch of digitaal bereikbaar blijft. Dit dient u zo te communiceren dat dit voor alle betrokkenen duidelijk is. Daarbij moet u het zo regelen dat u in staat bent meteen actie te ondernemen als er spoed bij is. Het is dus niet voldoende als u een voorziening treft dat u af en toe een boodschap beluistert/leest en dan terugbelt/terugmailt.
 3. Het plan van aanpak en het mentorschapsverslag worden vaak ook getekend door de betrokkene. Het indienen van deze stukken zal meestal geen spoed hebben. Wij staan toe dat u het inleveren van deze stukken uitstelt. Als alternatief staan wij toe dat u deze stukken indient zonder de handtekening van de betrokkene, als u daarbij vermeldt dat de coronacrisis daarvan de oorzaak is. Wilt u er dan ook bij vermelden hoe u het stuk met de betrokkene heeft besproken en wat de mening van betrokkene over dat stuk is.
 4. Tot de zorginstellingen weer open zijn en tot de intrekking van het advies van het RIVM om bijeenkomsten of ontmoetingen te vermijden, mag u handelen op basis van wat staat bij de punten 1, 2 en 3.

Wij zijn nog steeds bereikbaar. Als u los van dit beleid een verzoek of vraag aan ons heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen. Als het geen spoed heeft, doet u dat dan per mail. Onze bezetting is beperkt tot wat minimaal noodzakelijk is en de telefoondiensten zijn daardoor voor ons moeilijk in te vullen.

Insolventiezaken

Wellicht heeft u gehoord dat de rechtbanken in verband met het coronavirus zijn gesloten. Het klopt dat er op dit moment geen fysieke zittingen plaatsvinden, maar dit betekent niet dat er helemaal geen zaken worden behandeld.

Juist nu is het van belang dat de rechtspraak functioneert. De rechtspraak benadrukt dat rechtsbescherming en bescherming tegen misbruik van de situatie van groot belang is. Rechterlijke toetsing is daarbij essentieel, omdat iedere situatie apart moet worden beoordeeld. Daarbij zal de rechter naar alle relevante omstandigheden kijken, waaronder ook de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie.

Daarom blijven de medewerkers van de Rechtspraak ook in deze periode bereikbaar voor urgente zaken. Wel wordt van u gevraagd om kritisch te kijken naar de urgentie van uw verzoeken. Als uw verzoek kan wachten tot na de corona-maatregelen, dan zal uw verzoek worden aangehouden.

Voor insolventiezaken betekent dit dat we de volgende zaken zullen blijven doen. Dit zal dan zonder fysieke zitting zijn, maar waar mogelijk schriftelijk of via een telefonische- of digitale verbinding:

U vraagt uw eigen faillissement aan
Als u uw eigen faillissement moet aanvragen, zal de rechtbank uw verzoek schriftelijk afdoen en met u bellen als er nog vragen zijn. Klik hier voor het formulier eigen aangifte.

Iemand anders vraagt uw faillissement aan
Als iemand anders uw faillissement aanvraagt, ontvangt u bij de oproepbrief over de behandeling van dat verzoek een formulier dat u per e-mail dient terug te sturen aan de griffie. Op dat formulier vermeldt u uw contactgegevens en laat u de rechter weten wat u van het verzoek vindt en of u – eventueel – wilt bellen met de rechter om uw verhaal te kunnen doen.

U vraagt het faillissement van een ander aan
Als u het faillissement van een ander aanvraagt zal de wederpartij een oproepbrief van de rechtbank ontvangen, waarin wordt gevraagd om contactgegevens en het standpunt over uw verzoek. Aan de hand van dit formulier zal de behandeling van uw verzoek dan schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Uw advocaat ontvangt ook een formulier waarin wordt gevraagd om contactgegevens en eventuele steunvorderingen bij uw aanvraag.

Er is u aangezegd dat uw woning wordt ontruimd (moratorium)
Als de kantonrechter al eerder heeft geoordeeld dat uw verhuurder uw woning mag ontruimen en u heeft schulden, dan kunt u de rechtbank vragen om een verbod om tot ontruiming over te gaan (moratorium). U moet dan naar uw gemeente / gemeentelijke kredietbank gaan. Zij kunnen een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) indienen en daarbij verzoeken om een verbod om tot ontruiming over te gaan (moratorium). De rechtbank zal op deze verzoeken snel en schriftelijk beslissen en bellen als er nog vragen zijn.

Andere voorlopige voorzieningen in het kader van de Wsnp
Net als het verbod tot woningontruiming (moratorium) behandelt de rechtbank ook alle spoedverzoeken die in het licht van de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) worden gedaan om te voorkomen dat kan worden overgegaan tot bijvoorbeeld afsluiting van gas/water/licht, verkoop inboedel en gijzeling door het Openbaar Ministerie. Als u dergelijke maatregelen nodig heeft, kunt u naar de gemeente / gemeentelijke kredietbank gaan om deze procedure in gang te zetten. De rechtbank zal op deze verzoeken snel en schriftelijk beslissen en bellen als er nog vragen zijn.

Verzet tegen verstekvonnis faillietverklaring
Als u niet aanwezig was bij de behandeling van een tegen u gericht faillissementsverzoek en uw faillissement bij verstek is uitgesproken, kunt u in verzet komen tegen deze uitspraak. De rechtbank zal op dit verzoek snel en schriftelijk beslissen en bellen als er nog vragen zijn.

Verzoek surseance van betaling
Als u voorlopige surseance van betaling moet aanvragen, zal de rechtbank uw verzoek schriftelijk afdoen en met u bellen als er nog vragen zijn.

Salarisverzoeken curatoren en Wsnp-bewindvoerders
Om te voorkomen dat professionele partijen die door de rechtbank zijn benoemd in insolventiezaken in liquiditeitsproblemen komen, behandelt de rechtbank in deze periode ook hun verzoeken tot vaststelling van salaris. Zij kunnen de normale procedure volgen. De rechtbank behandelt deze verzoeken snel en schriftelijk.

De insolventiegriffies van de rechtbanken zijn op de gebruikelijke wijze te bereiken.


Tijdelijke regeling Insolventies rechtbanken i.v.m. corona (pdf, 78,8 KB)

Strafrecht

Alle niet-dringende zaken worden uitgesteld of aangehouden. Reeds verzonden dagvaardingen en oproepingen worden ingetrokken door het OM of zaken worden op voorhand aangehouden door de rechter. Die zaken worden dus niet op de bepaalde datum behandeld. Wanneer dat wel is, wordt later vastgesteld en daarover komt een bericht. Alleen de noodzakelijke beslissingen worden genomen en daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar manieren om de partijen via telefonische (beeld)verbinding te horen. Bij hoge uitzondering vindt een fysieke zitting plaats.

Onder noodzakelijke beslissingen vallen: beslissingen over voorlopige hechtenis, beslissingen van de rechter(-commissaris) die geen uitstel dulden, doorzoekingen door de rechter-commissaris, uitspraken van recent afgeronde meervoudige kamerzaken, (super)snelrecht in zaken waarin de verdachte vastzit, beslissingen over voorlopige tenuitvoerlegging van straffen (TUL) en herroeping van een voorlopige in vrijheidstelling (VI).

Jeugdstrafzaken

Familie- en jeugdrecht

Ondertoezichtstellingen (OTS) worden behandeld als ze spoedeisend zijn, maar er vindt geen fysieke zitting plaats. Partijen worden telefonisch gehoord. Voor zittingen over verlenging van de OTS geldt dat partijen worden afgebeld en dat er een overbruggingsbeslissing wordt genomen.

Als het gaat om verlenging van een uithuisplaatsing in een open instellingen, dan wordt een korte overbruggingsbeslissing genomen. Zo nodig wordt er telefonisch gehoord. Bij verlenging van uithuisplaatsing in een gesloten instelling geldt dat partijen worden afgebeld en dat er telefonisch wordt gehoord.

Spoedverzoeken in het jeugdrecht worden op de gebruikelijke wijze via de pikettelefoon behandeld. Voor voorlopige voorzieningen en spoed-kortgedingen in het familierecht is afgesproken dat er telefonisch wordt gehoord en dat anders de zaak wordt aangehouden. Ook in voorlopige voorzieningen over een tijdelijk huisverbod wordt telefonisch gehoord.

In verband met de sluiting van onze gerechten bestaat hiervoor momenteel een tijdelijke regeling, die geldt boven het reguliere reglement.

Wvggz/zorgmachtigingen en rechterlijke machtigingen

Voor urgente beslissingen over verplichte geestelijke gezondheidszorg en andere zorgzaken geldt dat er geen zitting wordt gehouden, maar telefonisch wordt gehoord.

Gerechtshoven

Civiel hoger beroep

De zittingen worden allemaal afgezegd, met uitzondering van spoedzaken waarin op korte termijn een uitspraak nodig is, zoals spoed kort gedingen en faillissementszaken. Als er een zitting plaatsvindt, gebeurt dat zoveel mogelijk via telehoren; alleen als het niet anders kan, wordt een fysieke zitting gehouden.

Ook bij familie- en jeugdrecht gaan alleen de spoedzaken door. Het gaat dan om plaatsing in een gesloten jeugdinrichting, maatregelen als ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, spoed kort gedingen en voorlopige voorzieningen. De rol- en rekestadministratie werken zoveel mogelijk door en uitspraken worden gedaan.

In verband met de sluiting van onze gerechten bestaat hiervoor momenteel een tijdelijke regeling, die geldt boven het reguliere reglement.


Belastingrecht

De hoven beoordelen voor de belastingzaken welke zaken geschikt zijn voor horen via een telefonische (beeld)verbinding, een behandeling zonder mondelinge zitting of voor een behandeling via een digitale zitting. Wanneer een zaak zich daarvoor leent, zal contact worden opgenomen met (de gemachtigde van) partijen. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Centrale balie

Vanwege de sluiting van de gerechtsgebouwen kunt u niet langskomen bij onze informatiebalie(s). Mogelijk kunnen wij daardoor uw verzoek mogelijk niet direct in behandeling nemen. De snelheid waarmee uw verzoek wordt opgepakt hangt af van de vraag of het om een urgente handeling gaat.

Mocht uw procedure of situatie echt vereisen dat u persoonlijk stukken moet indienen of dat u een kritieke termijn op het laatste moment veilig wilt stellen, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met de griffie. In uitzonderlijke gevallen kan dan een afspraak worden gemaakt, zodat u bij aankomst in het gerechtsgebouw toch ter plekke een ontvangstbevestiging ontvangt of bijvoorbeeld voor u een benodigde akte wordt opgemaakt.

Alle contactgegevens van de griffies vindt u op de contactpagina.

Mediation

De lopende mediations via mediationbureaus van de gerechten worden aangehouden en er worden voorlopig geen nieuwe mediations opgestart. Het is wel mogelijk per mail mediations aan te melden en er kan telefonisch contact gelegd worden, maar gesprekken kunnen pas worden gepland als deze periode voorbij is.