Deventer moordzaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken > Deventer moordzaak
Illustratieve afbeelding

Dossier - Deventer moordzaak

In september 1999 wordt in Deventer een 60-jarige vrouw dood in haar woning aangetroffen. Zij is door verstikking en messteken om het leven gebracht. Haar financieel adviseur de 46-jarige Ernest L. wordt verdacht van de moord. Hij verzorgde haar financiën en was door haar tot executeur-testamentair benoemd. Ook was hij door het slachtoffer gevraagd om na haar overlijden voorzitter te worden van een stichting die vernoemd zou worden naar haar overleden echtgenoot en die het beheer over een aanzienlijk vermogen zou krijgen.

 

DatumOmschrijvingLinks naar uitspraken en nieuwsberichten
09-03-2000De verdachte wordt door de rechtbank Zwolle vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. ECLI:NL:RBZWO:2000:AA5060
22-12-2000Het gerechtshof Arnhem komt wel tot een schuldigverklaring en veroordeelt Ernst L. tot 12 jaar gevangenisstraf. Het hof ziet drie aanwijzingen dat de verdachte de moord gepleegd heeft: Ten eerste heeft de verdachte vanuit Deventer een telefoongesprek met het slachtoffer gevoerd kort vóór het tijdstip waarop zij vermoedelijk is overleden. Ten tweede is bij een geuridentificatieproef vastgesteld dat de lichaamsgeur van de verdachte overeenkwam met een geurspoor op het mes dat in de buurt van de woning van het slachtoffer is gevonden en waarmee de moord gepleegd zou kunnen zijn. Ten derde is er een financieel motief. ECLI:NL:GHARN:2000:AD8964
20-11-2001In het cassatieberoep worden vraagtekens gezet bij met name de geurproef met het gevonden mes, waarvan ook niet vaststaat dat het het moordwapen is geweest. Ook zou het hof de mogelijkheid dat de verdachte niet in Deventer was toen hij met het slachtoffer telefoneerde genegeerd hebben. Het cassatieberoep wordt door de Hoge Raad verworpen. ECLI:NL:HR:2001:AD5148
11-03-2003Op 7 januari 2002 wordt een aanvraag tot herziening ingediend. De advocaat-generaal (AG) brengt daarover op 1 oktober 2002 zijn conclusie (advies) uit en vervolgens op 11 maart 2003 een aanvulling daarop. De aanvulling is noodzakelijk vanwege een inmiddels uitgevoerd deskundigenonderzoek naar de geuridentificatieproef. De conclusie van de AG is dat er geen sprake is van nieuwe feiten die tot een herziening moeten leiden. Actualiteit
01-07-2003De Hoge Raad verklaart de aanvraag tot herziening gegrond en verwijst de zaak naar het gerechtshof Den Bosch. Nu uit onderzoek blijkt (zie hiervoor) dat op het mes geen enkel lichaamsspoor van het slachtoffer is gevonden, rijst het ernstige vermoeden dat het gerechtshof, indien het daarmee bekend was geweest, de verdachte zou hebben vrijgesproken. ECLI:NL:HR:2003:AE8165
11-09-2003Het gerechtshof Den Bosch start de behandeling van de zaak. Actualiteit
09-02-2004Het gerechtshof Den Bosch veroordeelt de verdachte opnieuw tot 12 jaar gevangenisstraf. Het hof komt tot zijn oordeel vanwege het feit dat DNA van de verdachte op de blouse van het slachtoffer is aangetroffen en het al genoemde telefoongesprek. Het mes wordt buiten beschouwing gelaten omdat niet kon worden vastgesteld dat het iets met de moord te maken heeft. Als bij herziening een strafbaar feit opnieuw bewezen wordt, kan geen andere straf dan de oorspronkelijke straf worden opgelegd.

Actualiteit

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO3222

22-02-2005De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen de uitspraak van het hof Den Bosch. De klacht van de raadsman van de verdachte dat het hof Den Bosch nieuw bewijsmateriaal niet bij zijn onderzoek had mogen betrekken, is ongegrond. Het staat de rechter die de zaak na een gegrond verklaard herzieningsverzoek moet beoordelen, vrij om al het relevante bewijsmateriaal te gebruiken, ongeacht of dit gunstig of nadelig is voor de verdachte.

Actualiteit

ECLI:NL:HR:2005:AR5714

30-01-2006Uitspraak van de raadkamer van het gerechtshof Den Bosch betreffende gedeeltelijke toewijzing van de kosten gemaakt door de veroordeelde.
09-11-2006De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage gelast op vordering van Ernest L. het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen aan het graf van de vermoorde vrouw omdat daar mogelijk een metalen voorwerp verborgen is, dat verband zou houden met de moord. (Het onderzoek levert niets op. Het OM heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter) ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ1858
22-12-2006De rechtbank te Amsterdam verbiedt de opiniepeiler Maurice de Hond, die zich sinds enige tijd sterk maakt voor heropening van de zaak, om de persoon die in deze zaak wordt aangeduid als de klusjesman in het openbaar als moordenaar of verdachte in de Deventer moordzaak aan te wijzen. ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ5082
20-03-2007Conclusie advocaat-generaal over het tweede herzieningsverzoek. Volgens de advocaat-generaal levert hetgeen is aangevoerd met betrekking tot het DNA op de blouse van het slachtoffer en de wijze waarop daarmee is omgegaan, géén nieuwe feiten (nova) op die tot vrijspraak geleid zouden hebben als het gerechtshof daarmee bekend zou zijn geweest. Dat geldt ook voor de argumenten die betrekking hebben op het telefoongesprek (GSM-verkeer). Wél adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad om onderzoek te (laten) doen naar een getuigenverklaring die niet bekend was toen het Hof zijn uitspraak deed en waaruit zou blijken dat een derde al wist dat en hoe het slachtoffer was omgebracht nog vóór het tijdstip waarop zij werd ontdekt.

Actualiteit (Samenvatting conclusie)

Conclusie: ECLI:NL:HR:2008:BA1024

25-04-2007De rechtbank te Amsterdam beslist dat Maurice de Hond onrechtmatig heeft gehandeld jegens de eisers (de klusjesman en zijn vriendin) en legt hem een verbod op om in het openbaar (behalve in rechtszaken waarbij De Hond betrokken is) de klusjesman en zijn vriendin in verband te brengen met de dood van de weduwe W. De Hond moet aan beiden een schadevergoeding betalen.

Actualiteit

ECLI:NL:RBAMS:2007:BA3691

05-06-2007De Hoge Raad beslist in een tussenarrest dat de twee verbalisanten nader gehoord dienen te worden. (Zie conclusie advocaat-generaal van 20 maart 2007). De Hoge Raad geeft opdracht tot het nader onderzoek aan een raadsheer-commissaris. Voor het overige neemt de Hoge Raad nog geen beslissing over de gegrondheid van het herzieningsverzoek en houdt iedere verdere beslissing aan totdat het nader onderzoek is afgerond. ECLI:NL:HR:2008:BA1024
22-11-2007De rechtbank Amsterdam veroordeelt Maurice de Hond wegens smaad tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar. De Hond is met het verspreiden van een pamlet waarin hij wederom de zgn. klusjesman aanwijst als de dader te ver gegaan. Actualiteit
22-01-2008Advocaat-generaal mr. A.J. Machielse brengt aanvullend advies uit. Er is nader onderzoek gedaan naar een getuigenverklaring van een onderhoudsmedewerker van de begraafplaats waar het slachtoffer en haar eerder overleden echtgenoot begraven zijn. Dat onderzoek leidt tot de conclusie dat het niet waarschijnlijk is dat de "klusjesman" op de dag voor de ontdekking van de moord daarover al met de getuige heeft gesproken. De Advocaat-generaal adviseert daarom de Hoge Raad om de herzieningsaanvraag als ongegrond af te wijzen.

ECLI:NL:PHR:2008:BA1024

18-03-2008De Hoge Raad wijst de herzieningsaanvraag af. Er is onvoldoende reden om te twijfelen aan de juistheid van het oordeel van het gerechtshof over het DNA-bewijs. Bovendien worden in het herzieningsverzoek twijfels over feiten naar voren gebracht die ook al bij het hof aan de orde zijn geweest en daarom niet als nieuw feit (novum) gezien kunnen worden. Wat betreft de positie van de J. (de “klusjesman”) oordeelt de Hoge Raad dat uit het getuigenverhoor blijkt dat verklaringen van een getuige (H.) daarover niet aannemelijk zijn geworden en daarom niet tot vrijspraak van E. Louwes zouden hebben geleid als ze bij het hof bekend waren geweest. Ook is de twijfel over het alibi van de J. minder geworden. De Hoge Raad merkt daarbij op dat, ook indien zou moeten worden aangenomen dat De J. geen sluitend alibi zou hebben, dit niet betekent dat hij de moordenaar is.
21-10-2008Het Hof Den Haag bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van november 2006 over het onderzoeken van het graf van de vermoorde weduwe.

Actualiteit

ECLI:NL:GHSGR:2008:BG0294

14-06-2011De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Maurice de Hond tegen zijn veroordeling. Maurice de Hond heeft, in de overtuiging dat in de Deventer moordzaak een onschuldige door de strafrechter is veroordeeld, in verschillende media en bij herhaling gezegd dat de moord is gepleegd door De J. (in de media vaak ‘de klusjesman’ genoemd). Actualiteit
06-06-2014De Hoge Raad maakt naar aanleiding van berichten in de media bekend dat er géén herzieningsverzoek is ingediend, maar dat de advocaat van de verdachte de procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft verzocht nader onderzoek te verrichten. Actualiteit
07-07-2014Advocaat-generaal (AG) Aben van de Hoge Raad gaat in op het verzoek tot nader onderzoek van de advocaten Knoops en Acda in de Deventer moordzaak. Ze menen dat nader onderzoek nieuwe feiten/inzichten op zou kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De AG volgt een aantal van hun verzoeken. De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken adviseerde een aantal aspecten nader te onderzoeken. Actualiteit

Laatste nieuws over de Deventer moordzaak  Laatste nieuws over de Deventer moordzaak