Informatie voor de familiaire bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Informatie voor de familiaire bewindvoerder

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo'n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van bewind.

Beschermingsbewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen. De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor bewind valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Informatie voor de familiaire bewindvoerder

Heeft de kantonrechter u tot bewindvoerder benoemd? Hier vindt u informatie over uw taken en verplichtingen, de mogelijke vergoeding voor uw werkzaamheden, en de formulieren die u nodig heeft. De taken en verplichtingen van een eventuele tweede bewindvoerder zijn dezelfde als die voor de eerste bewindvoerder.

 Taken bewindvoerder

>Alles uitklappen
 • Beheer

  U voert het beheer over de onder bewind gestelde goederen (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen).

  Werkzaamheden

  Dit betekent dat u:

  • controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt
  • gewone dagelijkse uitgaven betaalt
  • zorgt voor dagelijks onderhoud van de goederen
  • belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt
  • de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt
  • zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen


  U zorgt ook voor een aantekening van het bewind in het kadaster, als er onroerende goederen zijn (zoals een huis of land), en in het handelsregister als er een onderneming is.

 • De betrokkene mag de onder bewind gestelde goederen niet zelfstandig verkopen en er geen hypotheek op afsluiten. Ook mag hij geen andere contracten sluiten, zoals bijvoorbeeld een telefoonabonnement. Hij heeft daarvoor uw toestemming nodig.

  Geeft u die toestemming niet, dan kan de betrokkene de kantonrechter schriftelijk om vervangende toestemming vragen.

 • Voor het sluiten van een aantal contracten heeft u toestemming nodig van de betrokkene. Wil of kan deze geen toestemming geven, dan kunt u toestemming vragen aan de kantonrechter.

  Deze toestemming van de betrokkene of van de kantonrechter is in ieder geval nodig bij:

  • uitgaven boven de € 1.500
  • verkoop van het huis
  • afsluiten van hypotheken
  • het aangaan of verstrekken van leningen
  • beleggen van geld
  • schenken of aannemen van schenkingen
  • het starten van een juridische procedure


  De toestemming van de kantonrechter vraagt u aan met het formulier machtigingsverzoek (pdf, 706 KB). U stuurt bewijsstukken mee naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld.

  Bij grote uitgaven, zoals de aanschaf van een auto of een nieuw bed, stuurt u een offerte mee met het machtigingsverzoek.

  Bij combi-uitgaven, zoals een verhuizing, stelt u een begroting op. U onderbouwt deze begroting met offertes, waar dat kan. Kleinere uitgaven, voor bijvoorbeeld serviesgoed of textiel, benoemt u in een lijst. De totale begroting stuurt u mee met het machtigingsverzoek. Goedkeuring vindt doorgaans plaats onder de voorwaarde dat u bij de eerstvolgende rekening en verantwoording de bonnen en facturen meestuurt.

  Formulier Machtigingsverzoek (pdf, 706 KB)

  Heeft u vragen over het machtigingsverzoek? Neem dan contact op met de rechtbank.

 • Is de betrokkene een erfgenaam en is de nalatenschap positief dan kunt u de nalatenschap alleen zuiver aanvaarden met toestemming van de betrokkene. Wil of kan deze geen toestemming geven, dan kunt u als bewindvoerder de nalatenschap:


 Verplichtingen bewindvoerder

>Alles uitklappen
 • U bent verplicht aan de kantonrechter te sturen:

  • bij het begin van het bewind: de boedelbeschrijving
  • jaarlijks: de periodieke rekening en verantwoording
  • elke 5 jaar: een brief waarin u aangeeft of het bewind nog steeds passend is
  • bij het einde van het bewind: de eindrekening en verantwoording

   

  U informeert de kantonrechter direct per brief als:

  • de medebewindvoerder of de betrokkene overlijdt
  • de betrokkene of u verhuist
  • u langdurig verhinderd bent om uw taken uit te voeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • De boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden van de betrokkene bij het begin van het bewind. Hierbij hoort ook een schatting van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. U bespreekt het overzicht met de betrokkene. U stuurt het binnen 4 maanden na uw benoeming naar de kantonrechter.

  Opsturen formulier boedelbeschrijving
  U kunt gebruik maken van het formulier boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB). Sla het formulier op op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat Reader. Vul het formulier in en vergeet daarna niet om het weer op te slaan. 

  Of u print het formulier uit en vult het handmatig in. Het uitgeprinte en ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie. 

  De Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van de digitale diensten, zo ook aan het digitale formulier voor het indienen van de boedelbeschrijving. Totdat deze optie beschikbaar komt, kunt u het pdf-formulier gebruiken.

  Formulier Boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB)
  Adressen rechtbanken

 • Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, de bezittingen, de vorderingen en de schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Dit stuurt u jaarlijks naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist.

  Opsturen formulier rekening en verantwoording

  U kunt gebruikmaken van het formulier rekening en verantwoording.

  Let op! Het digitale formulier voor het indienen van de rekening en verantwoording is niet beschikbaar. U kunt het pdf-formulier Rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB) gebruiken.

  Toelichting: de Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van haar digitale diensten. Ook aan het digitale formulier voor de rekening en verantwoording wordt gewerkt. Excuses voor het ongemak.

  Uitleg gebruik pdf-formulier

  U kunt het pdf-formulier digitaal of handmatig invullen.

  Digitaal:

  1. Download formulier rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB) en sla het op uw computer op.
  2. Open het formulier vanaf uw computer in Acrobat Reader.
  3. Vul het formulier in en sla het weer op uw computer op.
  4. Print het ingevulde formulier uit.
  5. Onderteken het formulier. U moet de rekening en verantwoording mede laten ondertekenen door:
   • een tweede bewindvoerder of curator als deze is aangesteld
   • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier rekening en verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.
  6. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.


  Handmatig:

  1. Open formulier rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB).
  2. Print het formulier uit.
  3. Vul het formulier met de hand in.
  4. Onderteken het formulier. U moet de rekening en verantwoording mede laten ondertekenen door:
   • een tweede bewindvoerder of curator als deze is aangesteld
   • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier rekening en verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.
  5. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.
 • Bij het einde van het bewind of bij het einde van uw werkzaamheden als bewindvoerder, maakt u over de laatste periode een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Dit heet de eindrekening en verantwoording. Deze legt u af aan de:

  • betrokkene, of
  • opvolgend curator of bewindvoerder, of
  • erfgenaam/erfgenamen van betrokkene

  Als betrokkene, de opvolgend bewindvoerder/curator of erfgenaam akkoord gaat met de eindrekening en verantwoording, plaatst hij zijn handtekening. Als hij niet akkoord gaat, moet hij de redenen aangeven. Hierna dient u de eindrekening en verantwoording in bij de kantonrechter.

  Opsturen formulier rekening en verantwoording

  Let op! Het digitale formulier voor het indienen van de rekening en verantwoording is niet beschikbaar.


  Toelichting: de Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van haar digitale diensten. Ook aan het digitale formulier voor de rekening en verantwoording wordt gewerkt. Excuses voor het ongemak.

  Uitleg gebruik pdf-formulier

  • Digitaal invullen Sla het formulier op uw computer op. Open het formulier vanaf uw computer in Acrobat Reader. Vul het formulier in, sla het weer op en print het uit.
  • Handmatig invullen Print het formulier uit en vul het handmatig in.


  Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie.

  Formulier Rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB)
  Formulier Eindrekening na overlijden (pdf, 880,1 KB)
  Adressen rechtbanken

  Accordering

  De eindrekening en verantwoording moet mede ondertekend worden door:

  • een tweede bewindvoerder als deze is aangesteld;
  • bij opheffing van de maatregel: de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen;
  • bij uw ontslag: de opvolgend bewindvoerder/curator;
  • bij overlijden van betrokkene: de erfgenaam of erfgenamen.


  Als zij het niet eens zijn met de eindrekening kunnen zij de redenen daarvoor in een brief opgeven die u als bijlage bij de eindrekening voegt.

 • De bewindvoerder dient eens in de vijf jaar via het formulier Vijfjaarlijkse evaluatie (pdf, 612,9 KB) verslag uit te brengen over het verloop van het bewind en de vraag of het bewind moet voortduren. Zo kan het zijn dat een minder vergaande maatregel passender is of dat een verderstrekkende voorziening nodig is. De kantonrechter zal u als bewindvoerder minimaal een keer per vijf jaar om een dergelijk verslag vragen. De bewindvoerder dient de kantonrechter te informeren op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.

 Vergoeding bewindvoerder

>Alles uitklappen

Wat is bewind? (video)


Contactgegevens bewindsbureaus

Bekijk het overzicht met de bewindsbureaus van de verschillende rechtbanken.


 Veelgestelde vragen: bewindvoerders

>Alles uitklappen

Bent u een professionele bewindvoerder? Een overzicht van de kwaliteitseisen, reglementen, formulieren, aanvraagprocedure en uitoefening van uw taken staan op de pagina Reglementen, procedures en formulieren Curatele, bewind en mentorschap.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum