Spoedprocedure kanton

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Consumentenzaken > Spoedprocedure kanton

Heeft u als consument een conflict met een leverancier over een product? U kunt naar de kantonrechter. Gaat uw zaak over een consumentenkrediet (lening) van een bank of instelling? Afhankelijk van de hoogte van het bedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. Is er haast bij, dan kunt u een spoedprocedure starten. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Spoedprocedure kanton

Gaat uw zaak over een product dat niet naar verwachting is (ongeacht het financiële belang) of een consumentenkrediet van minder dan € 40.000? En is er een spoedeisend belang? U kunt een spoedprocedure starten bij de kantonrechter. Ook kunt u ervoor kiezen om een spoedprocedure te starten bij de civiele rechter. Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht.

 De spoedprocedure kanton bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Heeft u consumentengeschil, bijvoorbeeld over een product dat defect is geraakt binnen de verwachte levensduur of dat al beschadigd is bij aflevering, kunt u een kort geding starten. U start het kort geding door de andere partij op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem hiervoor contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)

  Voorbereiden

  Als voorbereiding op de procedure maakt u een conceptdagvaarding en vult u een aanvraagformulier in.

  Conceptdagvaarding

  In de conceptdagvaarding staat onder meer:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
  • de naam en de woonplaats van de andere partij
  • wat u wilt naar aanleiding van het consumentengeschil en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt (bijvoorbeeld een aankoopnota of een foto van een eventuele beschadiging)
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • de locatie van de kantonrechter
  • naam en adres van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld een aankoopnota of een foto van de beschadiging. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Aanvraagformulier

  U vult het formulier ‘Aanvraag kort geding kanton’ in. Op het formulier vult u de data in waarop u niet naar de zitting kunt komen, indien mogelijk ook de verhinderdata van de andere partij.
  Aanvraagformulier kort geding kanton

  Welke rechtbank?

  Hoofdregel is dat de zaak wordt behandeld door de kantonrechter die de woon- of vestigingsplaats van de tegenpartij (gedaagde) in het werkgebied heeft. Afhankelijk van het onderwerp van de procedure kan dit ook nog een andere rechtbank zijn.
  Werkgebieden rechtbanken 

  Opsturen

  Stuur de conceptdagvaarding met bewijsstukken, in drievoud, en het ingevulde aanvraagformulier naar het adres van de rechtbank dat op het formulier staat.
  Bewijsstukken kunnen zijn: een aankoopnota, foto’s van de beschadiging of correspondentie met de tegenpartij.

  Datum zitting

  De rechtbank geeft u de datum en tijd van de zitting door, telefonisch of per e-mail. Laat deze datum zo snel mogelijk aan de andere partij weten. 

  Dagvaarding uitreiken

  De datum en tijd van de zitting vult u op de dagvaarding in. U vraagt een deurwaarder de dagvaarding uit te reiken aan de andere partij. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, heeft u eerder bij de datum en tijd van de zitting doorgekregen.

  Is de andere partij bereid vrijwillig naar de zitting te gaan? Dan is een uitreiking van de dagvaarding door de deurwaarder niet nodig.

  Na de dagvaarding

  Van een eventuele reactie van de andere partij, ontvangt u bericht. U komt naar de geplande zitting.

 • Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding over de consumentenzaak, erkent u de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de eiser. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan de eiser besluiten de procedure over het consumentengeschil in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  U kunt uw verhaal tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Wilt u daar verwijzen naar schriftelijke stukken? Stuur deze dan zo spoedig mogelijk, in tweevoud, naar de rechtbank. Het adres staat in de dagvaarding. De stukken moeten daar minimaal 24 uur voor de zitting binnen zijn. Tegelijkertijd stuurt u deze stukken naar de andere partij. 

  Tegenvordering

  Wilt u in deze procedure een tegenvordering indienen? Dan moet u uw vordering minimaal 24 uur voor de zitting schriftelijk bekendmaken aan de kantonrechter en de andere partij(en). Tijdens de zitting dient u de vordering (eis in reconventie) in. U schrijft de vordering op en geeft het stuk, in tweevoud, aan de kantonrechter.

 • In een consumentenzaak krijgt u als eiser het eerste de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. U vertelt wat u met betrekking tot het consumentengeschil wilt en waarom. Dan mag de gedaagde hierop reageren. De rechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de rechter, als beide partijen dit goed vinden, hoe hij tegen uw consumentenzaak aankijkt.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen

  Getuigen

  Tijdens de zitting in een kort geding worden over het algemeen geen getuigen gehoord.

  Gedaagde niet aanwezig

  Komt u als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de rechter geen rekening met uw standpunt. Hij bepaalt een datum voor de uitspraak.

  Verstekvonnis

  U heeft als gedaagde verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u ook veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser.

  Alsnog reageren

  Meldt u zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek. U doet dit door de rechtbank een brief te sturen. U vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en u verhinderd zijn.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen uw consumenten zaak aankijkt. Vaak stelt hij daarna de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen met de tegenpartij alsnog tot een oplossing te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak over het consumentengeschil nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van uw consumenten conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u uw consumentenzaak via mediation met de tegenpartij wilt oplossen.


  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak over een consumentengeschil eindigt zonder uitspraak

  • als de eiser de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft


  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken in uw consumentenzaak eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de kantonrechter wanneer de uitspraak in uw consumentenzaak volgt (vonnis). Dat is meestal binnen 2 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Voorlopig oordeel

  Het vonnis van de kantonrechter in deze procedure is een voorlopig oordeel. Dat betekent dat de uitspraak geldt tot de rechter in een vervolgprocedure een definitief oordeel geeft.

  Motivering

  Als de kantonrechter de vordering van u in kort geding toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen en hoe hoog de vergoeding voor de geleden schade is. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kostenveroordeling

 • Na het vonnis hebben de partijen 3 mogelijkheden: zij leggen zich bij het vonnis neer, starten een uitgebreide bodemprocedure of zij gaan in hoger beroep.

  Accepteren als eindvonnis

  Na een kort geding bent u niet verplicht een vervolgprocedure te starten. Het komt vaak voor dat de bodemprocedure achterwege wordt gelaten. Het kortgedingvonnis wordt dan geaccepteerd als definitief oordeel.

  Starten bodemprocedure

  Zowel de eiser als de gedaagde kunnen na het kort geding een bodemprocedure over het consumentenconflict starten. Dit is een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter. Deze rechter behandelt de zaak als een nieuwe consumentenzaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.

  Kanton - Dagvaardingsprocedure

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde in de consumentenzaak niet aanwezig was bij de zitting? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak in kort geding.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter in kort geding,  kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw consumentenzaak voor een nieuwe, versnelde, behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. U heeft dan wel een advocaat nodig om het hoger beroep in te stellen, bijvoorbeeld een advocaat die via uw rechtsbijstandverzekering aan u is toegewezen.

  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 weken in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak in uw consumentenzaak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Meer over cassatie

 

Kosten spoedprocedure

Aan een procedure consumentenzaken zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door een rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd spoedprocedure

Een uitgebreide procedure consumentenzaken (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden. Een spoedprocedure (kort geding) duurt minimaal 4 weken.

 

 

 

 

Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kost een procedure bij de civiele rechter?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt een uitgebreide procedure?

Minimaal 3 maanden. Vaak meer dan 6 maanden, afhankelijk van het verloop van uw zaak.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum