Geen advocaat, notaris of deurwaarder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Geen advocaat, notaris of deurwaarder

 Veelgestelde vragen

>Alles uitklappen
  • De rekening-courant geldt automatisch voor alle gerechten, het is niet meer mogelijk alleen een rekening-courant bij één of enkele gerechten aan te houden
  • Een andere wijze van voorschotberekening (zie vraag 6), waaronder de beginnersregeling (voor de eerste vier maanden)
  • Bij deelname aan de Landelijk rekening-courant is het gebruik van e-billing verplicht, u krijgt de beschikking over één e-billing account per kantoor.
  • De Landelijke rekening-courant wordt gehouden op kantoorniveau, dit betekent het volgende:

   • De rekening-couranthouder is het ‘kantoor’. Hetgeen wordt verstaan onder kantoor staat gespecificeerd onder artikel 1 sub e van de algemene voorwaarden bij de ‘Landelijke rekening-courant griffierechten’ zie ook vraag 2.
   • U krijgt per geregistreerd kantoor/K(antoor)-nummer één rekening-courant. U kunt per geregistreerd kantoor/K(antoor)-nummer één rekening-courant houden. 
   • Het rekening-courantoverzicht is vernieuwd. Het bevat de individuele boekingen en de onderbouwing van het te betalen bedrag.
   • Het te betalen bedrag wordt ook wel het gesaldeerde voorschot genoemd en bestaat uit het voorschotbedrag voor de nieuwe maand en het eindsaldo van de afgelopen maand.

   

  • Per zaak worden referentiegegevens vermeld. Denk hierbij aan het bedrag, de boekingsdatum, de zaaks aanduiding van het gerecht, de zaaksoort en de naam van het gerecht. Indien van toepassing is ook de naam van de betrokken zaakspartijen, het extern zaakkenmerk en de naam van de betrokken vertegenwoordiger vermeldt.
 • De rekening-couranthouder is volgens de algemene voorwaarden bij de Landelijke rekening-courant altijd het kantoor. Voor alle overige partijen (niet zijnde deurwaarder, advocaat of notaris kantoor) is dit de onderneming of rechtspersoon zoals deze staat geregistreerd in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel te identificeren aan het bijbehorende KvK-nummer.

 • Nee, u hoeft zich niet aan te melden. De huidige rekeningen-courant worden automatisch omgezet naar een landelijke rekening-courant. U moet zich wel aanmelden voor e-billing, u heeft hier van ons een brief over ontvangen. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan vragen wij u contact op te nemen met ons Klant Contact Centrum van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR): tel. 088 3611001 (8.00 – 17.30 uur) of financien.ldcr@rechtspraak.nl.

  Uw huidige rekening-courant (met uitzondering van de eindafrekening) en eventuele voorgaande rekening(en)-courant moeten wel zijn afgelost alvorens u een Landelijke rekening-courant krijgt toegewezen.

 • Nee, dat is niet meer mogelijk. De Landelijke rekening-courant geldt automatisch voor alle gerechten in Nederland, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep.

  • Ja, zonder tegen bericht vóór 1 september 2014 van de huidige rekening-couranthouder wordt de rekening-courant omgezet naar een Landelijke rekening-courant op kantoorniveau (zie vraag 2). De rekening-couranthouder dient zich nog wel aan te melden voor e-billing, hierover krijgt deze van het LDCR een brief met een klantnummer en instructies (zie ook vraag 7).

   

  • De huidige rekeningen-courant eindigen allemaal automatisch per 31 augustus 2014. U ontvangt van ons begin september een eindafrekening. U rekent per rekening-courant volledig af, tot het nul saldo. Een overschot wordt aan u terugbetaald. Er wordt in de eindafrekening geen nieuw voorschot meer berekend voor de nieuwe maand.

   

  • Uw huidige rekening-courant (met uitzondering van de eindafrekening, welke u begin september ontvangt) en eventuele voorgaande rekening(en)-courant moeten wel zijn afgelost alvorens u een nieuwe rekening-courant krijgt toegewezen.

   

  • Voor de Landelijke rekening-courant ontvangt u de eerste afrekening in oktober, u heeft dan voor september geen voorschot betaald. Dit betekend dat de afrekening over de maand september (welke u begin oktober van ons ontvangt) wellicht hoger is dan gebruikelijk.

   

  • U betaalt in één keer voor twee maanden. Dit bedrag zou u, verspreid over twee maanden, ook betaald hebben binnen de huidige regeling. Dit is éénmalig want de maanden daarna verlopen via de nieuwe voorschotberekening (zie vraag 6).
  • Het LDCR stelt gedurende de looptijd van de rekening-courant aan het begin van iedere maand de hoogte van het te betalen voorschot voor die maand vast. De vaststelling vindt plaats op basis van de gerealiseerde omzet van de rekening-couranthouder gedurende de afgelopen periode van maximaal twaalf maanden. Na uitsluiting van de maand met de hoogste en de maand met de laagste omzet, wordt van de resterende maanden de gemiddelde omzet berekend. Vervolgens wordt de hoogte van het voorschot bepaald op twee derde deel van dat bedrag.

   

  • Voor een nieuwe rekening-courant wordt de eerste vier maanden een andere methode van voorschotberekening toegepast. Voor de eerste maand wordt geen voorschot in rekening gebracht. Voor de daarop volgende drie maanden wordt als voorschot in rekening gebracht twee derde deel van de omzet van de voorgaande maand. Met ingang van de vijfde maand wordt de in het eerste lid genoemde wijze van berekening toegepast.

   

  • Gelijktijdig met het vaststellen van het voorschot voor de nieuwe maand stelt het LDCR het eindsaldo van de afgelopen maand vast.
  • Ja, u moet zich apart aanmelden voor e-billing. Eén van de voorwaarden waaronder u de Landelijke rekening-courant kan houden bij de Rechtspraak is dat u gebruik maakt van een digitale verzendmethode.

   

   

  • Mocht u geen debiteurnummer hebben ontvangen, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van het LDCR: tel. 088 3611001 (8.30 – 17.00 uur) of financien.ldcr@rechtspraak.nl.
 • Ja, wij streven ernaar onze financiële berichten op korte termijn in meerdere formaten aan te kunnen bieden.

  • Een verzoek tot het opheffen van een rekening-courant voor in rekening te brengen griffierechten kan worden ingediend bij het Klant Contact Centrum van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR): financien.ldcr@rechtspraak.nl.

   

  • Na opheffing van de rekening-courant ontvangt u van ons losse griffierecht nota’s.

   

  • Inwilliging van het verzoek geschiedt schriftelijk of per e-mail onder vermelding van de ingangsdatum. Het LDCR verwerkt de opheffing binnen twee weken na ontvangst van het verzoek in de administratie
 • Mocht u een rekening-courantverhouding hebben maar toch een nota griffierecht hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR): tel. 088 3611001 (8.30 – 17.00 uur) of financien.ldcr@rechtspraak.nl.

 • De volledige ‘Algemene voorwaarden bij de Landelijke rekening-courant griffierechten’ zijn gepubliceerd in de Staatscourant (officielebekendmakingen.nl) nr. 24073.