Deelgeschilprocedure letselschade

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Letselschade > Deelgeschilprocedure letselschade

Heeft u letselschade opgelopen? Als de veroorzaker van de schade aansprakelijkheid erkent, kunt u hem vragen uw schade te vergoeden. Komt u er samen niet uit, dan kunt u naar de rechter.

U kunt een deelgeschilprocedure, een spoedprocedure of een bodemprocedure starten. Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Deelgeschilprocedure letselschade

Bent u in gesprek met de veroorzaker van de schade of diens verzekeraar over de afhandeling van letselschade? Wordt u het niet eens over een regeling? U kunt de rechter een concrete vraag (deelgeschil) voorleggen. De uitspraak van de rechter geeft duidelijkheid waarna u verder kunt onderhandelen.

Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. Bij de kantonrechter is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, bij de civiele rechter wel.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Heeft u een specifieke deelvraag over de afhandeling van de letselschade na bijvoorbeeld een verkeersongeval? Dan kunt u een deelgeschilprocedure starten. U start de deelgeschilprocedure door de rechter een brief te sturen. Degene die de schade lijdt kan dit doen (of zijn nabestaanden) maar ook de partij of verzekeraar die aansprakelijk wordt gehouden. De brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker.   

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats 
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
  • de aard en de vermoedelijke hoogte van de gevraagde schadevergoeding 
  • welk geschilpunt u de rechter voorlegt (bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid of over de hoogte van de schade)
  • een overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen
  • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde

  Het is aan te raden ook te vermelden waarom de beslissing van de rechter de partijen kan helpen om een regeling te treffen. Als u eerder een deelgeschilprocedure in dezelfde letselschadezaak heeft gevoerd, voegt u die processtukken en beslissing bij. U kunt ook de data noemen waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. Dateer en onderteken het verzoekschrift.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld een ingevuld schadeformulier of correspondentie met de tegenpartij over uw letselschade. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  U stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, in drievoud naar de griffie van de rechtbank:

  • kanton bij een schadebedrag van niet meer dan € 25.000
  • civiel bij een schadebedrag van meer dan € 25.000


  U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

  Welke rechter?

  U kiest de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn als u een bodemprocedure over letselschade zou starten. Als u eerder een verzoek tot een deelgeschilprocedure heeft ingediend, dan dient u het volgende verzoek in bij de rechter die het eerdere verzoek behandelt of heeft behandeld.

   

 • Beide partijen krijgen een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. De andere partij ontvangt bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen. 

  Andere datum

  Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief. 

   

 • Bent u het niet eens met het verzoek? U kunt hiertegen in verweer gaan en een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder in de letselschade zaak. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

  Inhoud verweerschrift

  In het verweerschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten (bijvoorbeeld waarom u vindt dat u niet aansprakelijk bent voor de gelede schade)


  Dateer en onderteken het verweerschrift.

  Eigen verzoek

  U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek in de letselschade zaak moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van de stukken waarnaar u in het verweerschrift verwijst, nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld overeenkomsten of schriftelijke getuigenverklaringen.

  Verweerschrift opsturen

  U stuurt het verweerschrift, met bijlagen, in drievoud naar de rechtbank. Het moet daar minimaal 5 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. De verzoeker in de letselschade zaak krijgt als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag de tegenpartij (verweerder) zijn reactie geven. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de letselschadezaak? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden er geen getuigen gehoord. U mag collega’s of andere betrokkenen meenemen, maar zij zijn dan toehoorders en geen getuigen.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste past bij dit deelgeschil over uw letselschade: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de letselschadezaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen met de tegenpartij het letselschadegeschil op te lossen.
  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden over het deelgeschil, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak over de letselschadekwestie nakomen.

  Mediation

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw letselschadezaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u letselschadekwestie via mediation wilt oplossen.

 • Geen uitspraak

  Een letselschadezaak eindigt zonder uitspraak: 

  • als de verzoeker de deelgeschilprocedure intrekt 
  • als u via mediation een akkoord bereikt 
  • wanneer u een schikking treft

  Heeft u een akkoord bereikt over uw letselschadegeschil, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking) in uw letselschade deelgeschil. Meestal is dat binnen 6 weken na de zitting, of zoveel eerder als lukt. De beschikking krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

  Oordeel

  In de beschikking leest u welk oordeel de rechter heeft over het deelgeschil en hoe hij tot dat oordeel is gekomen.

  Kosten benadeelde partij betalen

  De rechter kan bepalen dat de aansprakelijke partij de (redelijke) kosten moet betalen die de benadeelde partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Meer over kostenveroordeling

  Niet eens met de uitspraak?

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter over het deelgeschil over uw letselschade? U kunt hiertegen niet in hoger beroep. Wel kunt u de vraag over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade aan de rechter voorleggen in een bodemprocedure. Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u uw letselschadezaak in een kort geding voorleggen aan de rechter.

  € 25.000 of minder

  Gaat het om een schadebedrag van € 25.000 of minder? Dan gaat u naar de kantonrechter.
  Uitgebreide procedure bij de kantonrechter
  Kort geding bij de kantonrechter


  Meer dan € 25.000

  Gaat het om een schadebedrag van meer dan € 25.000? Dan gaat u naar de civiele rechter.
  Uitgebreide procedure bij de civiele rechter
  Kort geding bij de civiele rechter

   

 

Kosten deelgeschilprocedure

Aan de procedures zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd deelgeschilprocedure

In een deelgeschilprocedure streeft de rechter naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden. Een uitgebreide procedure (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden. Een spoedprocedure (kort geding) duurt minimaal 4 weken.

 

 

Vraag en antwoord

De onderhandeling over mijn letselschade loopt vast. Wat nu?

U kunt de rechter om een oordeel vragen over een geschilpunt (deelgeschilprocedure) waarna u verder kunt praten.

Wat kost een procedure over een deelgeschil bij de rechter?

U betaalt griffierechten en eventueel advocaatkosten, maar de rechter kan bepalen dat u deze volledig vergoed krijgt.

Hoe lang duurt een deelgeschilprocedure?

De rechter streeft naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden.

Relevante onderwerpen:

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum