Curatele

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Curatele

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen. Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld. De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor curatele valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Curatele

U wilt curatele aanvragen, wijzigen of beëindigen

U kunt bij de kantonrechter de beschermingsmaatregel curatele aanvragen of beëindigen.

Is ondercuratelestelling onmiddellijk nodig, dan kunt u in uw aanvraag vermelden dat u een spoedvoorziening wilt. De rechter kan dan een provisionele bewindvoerder benoemen. Deze persoon kan alle taken van een curator krijgen. De taak van de provisioneel bewindvoerder eindigt als de curator met zijn taak begint of als de rechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst.

Is het nodig om de beschermingsmaatregel curatele te wijzigen in bewind en/of mentorschap? Ook dit kunt u aanvragen bij de kantonrechter.

Juridisch advies

Een advocaat is in deze procedure niet verplicht. Wel kan het verstandig zijn juridisch advies te vragen over uw situatie, hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting.

 

U bent curator

Er zijn twee soorten curatoren. De professionele curator heeft meerdere betrokkenen onder zijn hoede. In dit geval gelden er speciale kwaliteitseisen. De tweede soort is de familiaire curator. Vaak is dit een bekende van de betrokkene, zoals een echtgenoot of kennis. De term familiair is spreektaal, u vindt deze term niet terug in de wet.

Als de kantonrechter u tot curator heeft benoemd, heeft u een aantal taken en verplichtingen. Lees welke dit zijn en welke formulieren u daarbij nodig heeft.

  

Publicatie curatele

De griffie van de rechtbank zorgt voor publicatie van de beschikking in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister en in de Staatscourant. De griffie bericht ook naar de gemeente waar de betrokkene staat ingeschreven.

Centraal Curatele- en bewindregister

Het Centraal Curatele- en bewindregister bevat een overzicht van de personen voor wie curatele is uitgesproken en personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Als de curatele of het bewind wordt opgeheven, dan wordt dit gepubliceerd en de registratie verwijderd uit het register.

Wat houdt curatele in?

Curatele is van toepassing als iemand zowel op financieel gebied als op niet-financieel gebied niet voor zichzelf kan zorgen en niet op een minder vergaande manier kan worden beschermd. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid en daarmee ook het gezag over minderjarige kinderen. Hij kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het aangaan van overeenkomsten.

Er zijn ook andere beschermingsmaatregelen:

  • bewind: financiële maatregel
  • mentorschap: persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding

Curator als vertegenwoordiger

De kantonrechter benoemt de curator. De curator vertegenwoordigt de onder curatele gestelde persoon en behartigt zijn persoonlijke en financiële belangen. De maatregel is vooral bedoeld als bescherming van de persoon en zijn vermogen, en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

 

 

Klacht over curator

Wanneer u een klacht over uw curator heeft, kunt u de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. U stuurt uw brief naar de rechtbank (sector kanton) die uw curatele onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk allebei uit voor een ziting.

 

 

Bent u een professionele curator? Een overzicht van de reglementen en formulieren over de kwaliteitseisen, de aanvraagprocedure en de uitoefening van uw taken vindt u op deze pagina.

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik curatele aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum