Informatie voor de familiaire curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Informatie voor de familiaire curator

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter op verzoek de beschermingsmaatregel curatele instellen.

Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld. De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor curatele valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. 

Informatie voor de familiaire curator

Heeft de kantonrechter u tot curator benoemd? Hier vindt u informatie over uw taken en verplichtingen. Plus de formulieren die u nodig heeft.

 Taken curator

>Alles uitklappen
 • ​Beheer

  U voert het beheer over de goederen van de betrokkene (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, meubels, sieraden en andere bezittingen).

  Werkzaamheden

  Dit betekent in ieder geval dat u

  • controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt
  • gewone dagelijkse uitgaven betaalt
  • zorgt voor dagelijks onderhoud van de goederen
  • belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt
  • de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt
  • zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen

   

 • ​Als vertegenwoordiger van de betrokkene moet u contracten sluiten (rechtshandelingen verrichten). De betrokkene kan dat niet zelfstandig.

  U kunt hem wel:

  • schriftelijk toestemming geven om een bepaalde, duidelijk omschreven, rechtshandeling te verrichten
  • geld geven waarmee hij zelf in zijn dagelijks onderhoud voorziet
 • Voor het sluiten van een aantal contracten heeft u als curator toestemming nodig van de kantonrechter.

  Deze machtiging is in ieder geval nodig bij:

  • uitgaven boven de € 1.500
  • verkoop van het huis
  • afsluiten van hypotheken
  • het aangaan of verstrekken van leningen
  • beleggen van geld
  • schenken of aannemen van schenkingen onder voorwaarden


  De toestemming van de kantonrechter vraagt u aan met het formulier machtigingsverzoek (pdf, 706 KB). U stuurt bewijsstukken mee.

  Bij grote uitgaven, zoals de aanschaf van een auto of een nieuw bed, stuurt u een offerte mee met het machtigingsverzoek.

  Bij combi-uitgaven, zoals een verhuizing, stelt u een begroting op. U onderbouwt deze begroting met offertes, waar dat kan. Kleinere uitgaven, voor bijvoorbeeld serviesgoed of textiel, benoemt u in een lijst. De totale begroting stuurt u mee met het machtigingsverzoek. Goedkeuring vindt doorgaans plaats onder de voorwaarde dat u bij de eerstvolgende rekening en verantwoording de bonnen en facturen meestuurt.

  Formulier Machtigingsverzoek (pdf, 706 KB)

  Heeft u vragen over het machtigingsverzoek? Neem dan contact op met de rechtbank.

 • Is de betrokkene erfgenaam en is de nalatenschap positief dan kunt u de nalatenschap alleen zuiver aanvaarden met toestemming van de betrokkene. Wil of kan deze geen toestemming geven, dan kunt u als curator de nalatenschap:

  • Beneficiair aanvaarden
   Als u de nalatenschap beneficiair aanvaardt, worden eventuele schulden betaald uit de opbrengst van de erfenis en is de betrokkene niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. Formulier verklaring nalatenschap (pdf, 644,6 KB).
 • ​Persoonlijke zaken

  Als curator beslist u over persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld over:

  • waar de betrokkene woont
  • behandelplannen
  • medische behandelingen
  • het omgaan met bepaalde mensen


  U heeft hierbij geen toestemming van de kantonrechter nodig. U overlegt bij uw beslissingen zoveel mogelijk met de betrokkene.

  Hoogstpersoonlijke zaken

  U mag niet voor de betrokkene beslissen in hoogstpersoonlijke zaken. Zo mag u geen:

  • echtscheidingsverzoek indienen
  • kind adopteren of erkennen
  • donorregistratie doen
  • euthanasieverklaring opstellen
  • testament maken
  • beslissen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis

   

 Verplichtingen curator

>Alles uitklappen
 • ​U bent verplicht aan de kantonrechter te sturen:

  • bij het begin van de curatele: de boedelbeschrijving
  • jaarlijks: de periodieke rekening en verantwoording
  • elke 5 jaar: een brief waarin u aangeeft of de curatele nog steeds passend is
  • bij het einde van de curatele: de eindrekening en verantwoording

   

  U informeert de kantonrechter direct per brief als:

  • de medecurator of de betrokkene overlijdt
  • de betrokkene of u verhuist
  • u langdurig verhinderd bent om uw taken uit te voeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • De boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden van de betrokkene bij het begin van de curatele. Hierbij hoort ook een schatting van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. U bespreekt het overzicht met de betrokkene. U stuurt het binnen 4 maanden na uw benoeming naar de kantonrechter.

  Opsturen formulier boedelbeschrijving
  U kunt gebruik maken van het formulier boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB). Sla het formulier op op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat Reader. Vul het formulier in en vergeet daarna niet om het weer op te slaan.

  Of u print het formulier uit en vult het handmatig in. Het uitgeprinte en ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie. 

  De Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van de digitale diensten, zo ook aan het digitale formulier voor het indienen van de boedelbeschrijving. Totdat deze optie beschikbaar komt, kunt u het pdf-formulier gebruiken.

  Formulier Boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB)
  Adressen rechtbanken

 • Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, de bezittingen, de vorderingen en de schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Dit stuurt u in jaarlijks naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist.

  Let op! Het digitale formulier voor het indienen van de rekening en verantwoording is niet beschikbaar. U kunt gebruikmaken van het pdf-formulier Rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB).

  Toelichting: de Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van haar digitale diensten. Ook aan het digitale formulier voor de rekening en verantwoording wordt gewerkt. Excuses voor het ongemak.

  Uitleg gebruik pdf-formulier

  U kunt het pdf-formulier digitaal of handmatig invullen.

  Digitaal:

  1. Download formulier rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB) en sla het op uw computer op.
  2. Open het formulier vanaf uw computer in Acrobat Reader.
  3. Vul het formulier in en sla het weer op uw computer op.
  4. Print het ingevulde formulier uit.
  5. Onderteken het formulier. U moet de rekening en verantwoording mede laten ondertekenen door:
   • een tweede bewindvoerder of curator als deze is aangesteld
   • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier rekening en verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.
  6. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.

  Handmatig:

  1. Open formulier rekening en verantwoording (pdf, 784,7 KB).
  2. Print het formulier uit.
  3. Vul het formulier met de hand in.
  4. Onderteken het formulier. U moet de rekening en verantwoording mede laten ondertekenen door:
   • een tweede bewindvoerder of curator als deze is aangesteld
   • de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen. Op het formulier rekening en verantwoording kan de betrokkene aangeven of hij het ermee eens is of niet.
  5. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.

 • Bij het einde van de curatele of bij het einde van uw werkzaamheden als curator, maakt u over de laatste periode een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Dit heet de eindrekening en verantwoording. Deze legt u af aan de:

  • betrokkene, of
  • opvolgend curator of bewindvoerder, of
  • erfgenaam/erfgenamen van betrokkene


  Als betrokkene, de opvolgend bewindvoerder/curator of erfgenaam akkoord gaat met de eindrekening en verantwoording, plaatst hij zijn handtekening. Als hij niet akkoord gaat, moet hij de redenen aangeven. Hierna dient u de eindrekening en verantwoording in bij de kantonrechter.

  Opsturen formulier rekening en verantwoording

  Let op! Het digitale formulier voor het indienen van de rekening en verantwoording is niet beschikbaar.


  Toelichting: de Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van haar digitale diensten. Ook aan het digitale formulier voor de rekening en verantwoording wordt gewerkt. Excuses voor het ongemak.

  Invullen pdf-formulier

  • Digitaal invullen Sla het formulier op uw computer op. Open het formulier vanaf uw computer in Acrobat Reader. Vul het formulier in, sla het weer op en print het uit.
  • Handmatig invullen Print het formulier uit en vul het handmatig in.


  Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie.


  Accordering

  De eindrekening en verantwoording moet mede ondertekend worden door:

  • een tweede curator als deze is aangesteld;
  • bij opheffing van de maatregel: de betrokkene zelf als hij in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen;
  • bij uw ontslag: de opvolgend bewindvoerder/curator;
  • bij overlijden van betrokkene: de erfgenaam of erfgenamen.

  Als zij het niet eens zijn met de eindrekening kunnen zij de redenen daarvoor in een brief opgeven die u als bijlage bij de eindrekening voegt.
 • De curator dient eens in de vijf jaar via het formulier Vijfjaarlijkse evaluatie (pdf, 597,4 KB) verslag uit te brengen over het verloop van de curatele en de vraag of de curatele moet voortduren. Zo kan het zijn dat een minder vergaande maatregel meer passend is. De kantonrechter zal u als curator minimaal een keer per vijf jaar om een dergelijk verslag vragen. De curator dient de kantonrechter te informeren op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik curatele aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum