Curatele en curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Curatele

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter op verzoek de beschermingsmaatregel curatele instellen.

Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld. De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor curatele valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. 

Curatele en curator

Wat houdt curatele in?

De beschermingsmaatregel curatele is van toepassing als iemand zowel op financieel gebied als op niet-financieel gebied niet voor zichzelf kan zorgen.

De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen van bewind en/of mentorschap onvoldoende zijn.

Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn handelingsbekwaamheid en daarmee ook het gezag over minderjarige kinderen. Hij kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het aangaan van overeenkomsten.

Andere beschermingsmaatregelen

Er zijn 2 andere beschermingsmaatregelen:

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, dan kan de kantonrechter bewind instellen en een bewindvoerder benoemen.

Als iemand niet meer kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, dan kan de kantonrechter mentorschap instellen en een mentor benoemen.

Mentorschap is de lichtste maatregel, curatele de meest ingrijpende.

Wat is een curator?

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. De kantonrechter benoemt de curator. De curator vertegenwoordigt de onder curatele gestelde persoon en behartigt zijn persoonlijke en financiële belangen. De maatregel is vooral bedoeld als bescherming van de persoon en zijn vermogen, en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

Er zijn twee soorten curatoren:

  • de professionele curator: is van beroep curator en heeft meerdere betrokkenen onder zijn hoede. Hij moet aan speciale kwaliteitseisen voldoen.
  • de familiaire (niet-professionele) curator: is vaak een bekende van de betrokkene, zoals een echtgenoot of kennis. De term familiair is spreektaal, u vindt deze term niet terug in de wet.
 
 
 

Taken en verplichtingen familiaire curator

Als de kantonrechter u tot familiaire curator heeft benoemd, heeft u een aantal taken en verplichtingen. Lees welke dit zijn en welke formulieren u daarbij nodig heeft.

Klacht over curator

Bent u onder curatele gesteld en heeft u een klacht over uw (familiaire of professionele) curator? Dan kunt u de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. U stuurt uw brief naar de rechtbank (sector kanton) die uw curatele onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.

Curatele aanvragen, wijzigen of beëindigen

U kunt bij de kantonrechter de beschermingsmaatregel curatele aanvragen of beëindigen.

Is ondercuratelestelling onmiddellijk nodig, dan kunt u in uw aanvraag vermelden dat u een spoedvoorziening wilt. De rechter kan dan een tijdelijke (provisionele) bewindvoerder benoemen. Deze persoon kan alle taken van een curator krijgen. De taak van de provisioneel bewindvoerder eindigt als de curator met zijn taak begint of als de rechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst.

Is het nodig om de beschermingsmaatregel curatele te wijzigen in bewind of mentorschap? Ook dit kunt u aanvragen bij de kantonrechter.

Juridisch advies

Een advocaat is in deze procedure niet verplicht. Wel kan het verstandig zijn juridisch advies te vragen over uw situatie, hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting.

Curatele registreren

Als curator dient u te zorgen voor een aantekening van curatele in de openbare registers zoals het kadaster en het handelsregister. De griffie van de rechtbank zorgt voor publicatie van de beschikking in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister en in de Staatscourant. De griffie bericht ook de gemeente waar de betrokkene staat ingeschreven.

Centraal Curatele- en bewindregister

Het Centraal Curatele- en bewindregister bevat een overzicht van de personen voor wie curatele is uitgesproken en personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Als de curatele of het bewind wordt opgeheven, dan wordt dit gepubliceerd en de registratie verwijderd uit het register.

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik curatele aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum