Procedure erfenis aanvaarden of verwerpen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Erfenis aanvaarden of verwerpen > Procedure erfenis aanvaarden of verwerpen

Bent u erfgenaam van een nalatenschap? U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u de nalatenschap zuiver aanvaardt, of 'daden van aanvaarding' pleegt, dan erft u ook alle schulden.  Wilt u dat niet, dan bent u verplicht een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank. Deze verklaring kan inhouden dat u de nalatenschap beneficiair aanvaardt of verwerpt.

De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure erfenis aanvaarden of verwerpen

Om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen legt u een verklaring af bij de griffie van de rechtbank.
Dit kan persoonlijk of schriftelijk. 
 

Rechtspraak - Verwerpen Erfenis

Animatie over hoe een erfenis kan worden verworpen.

 De procedure erfenis aanvaarden of verwerpen bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen legt u een verklaring af bij de griffie van de rechtbank. Een verklaring kunt u afleggen door naar de rechtbank te gaan of uw verklaring op te sturen. Hieronder vindt u de documenten die u nodig heeft en leest u bij welke rechtbank u die documenten kunt indienen.

  Welke documenten heeft u nodig?

  U heeft nodig:

  • een gewaarmerkt afschrift van de overlijdensakte
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • een ingevuld ondertekend formulier (machtiging)

  De volgende formulieren kunnen van toepassing zijn:

   

  Welke rechtbank?

  Nederlandse erfenis

  De verklaring legt u af bij de griffie van de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene of u stuurt de documenten op naar deze rechtbank t.a.v. de kantonrechter.
  Overzicht rechtbanken

  Buitenlandse erfenis

  Bij buitenlandse erfenissen is het afhankelijk van de situatie. Meer over de afwikkeling van een buitenlandse erfenis.

  Met meer meerderjarige erfgenamen tegelijk aanvaarden of verwerpen

  Bent u met meer meerderjarige erfgenamen en wilt u allemaal dezelfde nalatenschap aanvaarden of verwerpen? Eén van u kan dat namens alle erfgenamen doen. Dit werkt als volgt.

  De erfgenaam die aanvaardt of verwerpt namens de andere erfgenamen, heeft volmachten nodig van de overige erfgenamen. Deze overige erfgenamen kunnen hun volmachten zelf opstellen. Er zijn geen wettelijke vormvereisten voor de schriftelijk volmacht. Het volstaat als erin wordt opgenomen:

  • persoons- en contactgegevens van de erfgenaam die de volmacht verleent
  • persoonsgegevens van de erfgenaam die wordt gemachtigd
  • persoonsgegevens van de overledene over wiens erfenis het gaat
  • verklaring of de erfenis wordt aanvaard of verworpen
  • datum en handtekening van de erfgenaam die de volmacht opstelt
  • bij elke volmacht: een kopie legitimatiebewijs van de erfgenaam die de volmacht verleent

  De erfgenamen kunnen zich ook tot een professional (bijvoorbeeld een notaris) wenden om de volmachten op te laten stellen.

  De erfgenaam die de erfenis namens alle erfgenamen aanvaardt of verwerpt, vult het formulier 'Verklaring nalatenschap meerderjarige' (pdf, 597 KB) in en stuurt dit formulier, samen met de benodigde stukken (waaronder alle volmachten), naar de rechtbank. De rechtbank maakt vervolgens 1 akte op. U bent maar 1 keer griffierecht verschuldigd.

  Let op: als niet alle erfgenamen dezelfde keuze maken, dan dienen er 2 verklaringen te worden ingevuld. Eén door de erfgenaam die beneficiair aanvaardt namens de overige erfgenamen. En één door de erfgenaam die verwerpt namens de overige erfgenamen. De rechtbank maakt vervolgens 2 aktes op. U bent in dit geval 2 keer griffierecht verschuldigd.

  Verwerpen namens minderjarig kind

  Wilt u namens uw minderjarige kind een nalatenschap verwerpen? U heeft hiervoor toestemming nodig van de kantonrechter, een machtiging.

  De kantonrechter verstrekt de machtiging als dit in het belang van de minderjarige is. Wanneer de nalatenschap negatief is en in uitzonderlijke gevallen vanwege een ander dan financieel belang.

  Bent u een ouder met gezag over uw kind, dan kunt u zo’n machtiging verzoeken. Via het formulier verzoek machtiging verwerping (pdf, 636,6 KB) stuurt u aan de kantonrechter gegevens over:

  • de overledene
  • uw minderjarige kinderen
  • bewijzen/documenten waaruit blijkt dat de nalatenschap negatief is
   of
  • bewijzen/documenten die de omvang van de nalatenschap aantonen én een onderbouwing waarom u het vanwege een ander dan financieel belang van de minderjarige wilt verwerpen

  Het kan voorkomen dat de kantonrechter vindt dat hij nog onvoldoende is voorgelicht. In dat geval vraagt de kantonrechter u om nadere informatie. Dit kan de kantonrechter schriftelijk doen of door u uit te nodigen voor een mondelinge behandeling van uw verzoek.

  De toestemming (machtiging) van de kantonrechter stuurt u mee met uw verzoek om een verklaring van verwerping van de erfenis.

  Verwerpen namens iemand die onder bewind/curatele is gesteld

  1. Verwerping kan alleen als de kantonrechter daarvoor een machtiging heeft verleend. De machtiging moet gevraagd worden aan de kantonrechter van de woonplaats van de rechthebbende. Hiervoor gebruikt u het formulier verzoek machtiging verwerping (pdf, 636,6 KB).
  2. Het verwerpen zelf moet bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Hiervoor gebruikt u het formulier verklaring nalatenschap (minderjarige/bewind/curatele/Wsnp (pdf, 644,6 KB).

  Verwerpen namens iemand die in WSNP zit

  1. Verwerping kan alleen als de rechter-commissaris daar een machtiging voor heeft verleend. Voor iemand die in de WSNP zit moet de WSNP bewindvoerder een machtiging vragen aan de rechter-commissaris. Hiervoor gebruikt u het formulier verzoek machtiging verwerping (pdf, 636,6 KB).
  2. Het verwerpen zelf moet bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Hiervoor gebruikt u het formulier verklaring nalatenschap (minderjarige/bewind/curatele/Wsnp (pdf, 644,6 KB).
 • Heeft u een verklaring afgelegd bij de griffie van de rechtbank? De rechtbank geeft een zogenaamde 'akte nalatenschap' af waaruit uw aanvaarding of verwerping blijkt. U krijgt deze akte binnen enkele weken thuisgestuurd. Heeft uw notaris de verklaring geregeld, dan krijgt deze de akte toegestuurd.

  Erfenis verworpen

  Heeft een erfgenaam de erfenis verworpen? De verwerping wordt ook ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank. Dit is een openbaar register dat door iedereen kan worden geraadpleegd.

   

 

 Veelgestelde vragen over de procedure erfenis aanvaarden of verwerpen

>Alles uitklappen

Vraag en antwoord

Mag ik wat dierbare spullen uit het huis van de overledene meenemen?

Door dit te doen, loopt u het risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding en dat u dus aansprakelijk bent voor alle schulden uit de erfenis.

Is een advocaat verplicht?

Nee, om een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank heeft u geen advocaat nodig.

Wat kost de verklaring erfenis aanvaarden of verwerpen?

U bent griffierechten verschuldigd. Schakelt u een notaris of juridisch adviseur in? Dan zijn daar ook kosten aan verbonden.


 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is bij het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een notaris, een advocaat of andere juridisch adviseur. De medewerkers van de rechtbank kunnen u geen juridisch advies geven.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum