Procedure aanvraag faillissement door schuldeiser

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Faillissementen > Procedure aanvraag faillissement door schuldeiser

Wilt u een faillissement aanvragen voor uzelf, uw bedrijf of voor uw schuldenaar? Dan kunt u een procedure starten bij de rechtbank.

De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). Uw eigen faillissement, of dat van uw bedrijf, kunt u aanvragen zonder advocaat. Vraagt u het faillissement aan van een ander, dan bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure aanvraag faillissement door schuldeiser

Betaalt uw schuldenaar, ondanks aanmaningen, uw openstaande factuur niet? Heeft hij ook bij een andere schuldeiser een schuld? Dan kunt u bij de rechtbank zijn faillissement aanvragen.

De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 De procedure aanvraag faillissement door schuldeiser bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat start de procedure door bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen waarin hij namens u vraagt om faillietverklaring van uw schuldenaar. U bent de verzoeker.

  Oproep voor de zitting

  Binnen enkele weken krijgt uw advocaat van de rechtbank een oproep voor de mondelinge behandeling (zitting). In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Ook uw schuldenaar krijgt een oproep.

  Geen zitting

  Wilt u geen mondelinge behandeling (zitting)? Als u als verzoeker en als verweerder (schuldenaar) hiermee beiden schriftelijk akkoord gaat, kan de rechter zonder zitting uitspraak doen op basis van de stukken. Heeft u dit niet aangegeven, dan ontvangt u een oproep voor de zitting.

  Verzoek schuldsanering

  Als schuldenaar kunt u binnen 14 dagen na de oproep bij de rechtbank een verzoek doen tot toelating tot de schuldsaneringsregeling. Door dit verzoek wordt de behandeling van het faillissementsverzoek uitgesteld. Wordt u toegelaten tot de schuldsanering, dan vervalt het faillissementsverzoek. Wordt u niet toegelaten, dan wordt de faillissementsprocedure hervat. Beide partijen ontvangen een nieuwe oproep.

  Procedure schuldsanering

  Uitstel

  Wilt u als schuldeiser voor de zitting onderhandelen met uw schuldenaar over betaling van de schuld en heeft u daarvoor meer tijd nodig? Uw advocaat kan de rechtbank om uitstel vragen met het formulier 'Verzoek aanhouding faillissementsrekest' of tijdens de zitting. De rechtbank verleent maximaal 4 keer uitstel in een periode van 8 weken.
  Verzoek aanhouding faillissementsrekest

  Stopzetting

  Heeft uw schuldenaar u betaald en wilt u uw verzoek intrekken? Dit kan door het formulier ‘Verzoek intrekking faillissementsrekest’ naar de rechtbank te sturen. Uw advocaat kan het verzoek ook mondeling tijdens de zitting intrekken. 

  Verzoek intrekking faillissementsrekest

   

 • Bent u het als schuldenaar niet eens met het faillissementsverzoek? U kunt hiertegen in verweer gaan en een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder.

  Verweerschrift

  Het verweerschrift moet minimaal 3 dagen voor de zitting bij de rechter binnen zijn. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Inhoud verweerschrift

  In het verweerschrift zet u in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • naam en adres van de andere partij
  • de datum van de zitting 
  • uw reactie op het verzoekschrift, met feiten en argumenten 
  • de datum en uw handtekening

  Bij uw verweerschrift voegt u kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen.

  Verweerschrift opsturen

  U stuurt het verweerschrift met de bewijsstukken, in drievoud, naar de rechtbank, sector Civiel, ter attentie van de insolventiegriffie. Het moet daar minimaal 3 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de oproep voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

   

 • Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Is de schuldenaar afwezig, dan kan de rechter hem toch failliet verklaren (in een verstekvonnis).

  Volmacht

  Laat u zich als schuldenaar tijdens de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of een andere gevolmachtigde? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Niet openbaar

  De zitting is niet openbaar.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden geen getuigen gehoord.

  Voorwaarden faillissement

  De rechter stelt vragen om te controleren of wordt voldaan aan de 3 voorwaarden voor faillietverklaring. Op de zitting moet blijken dat de schuldenaar:

  • minstens 2 schulden heeft, waarvan er 1 opeisbaar is
  • minstens 2 schuldeisers heeft
  • is opgehouden te betalen

   

 • De rechter doet meestal uitspraak (vonnis) tijdens de zitting. Is dit niet mogelijk dan volgt de uitspraak binnen 8 dagen daarna. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze het vonnis.

  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst en u als schuldenaar failliet verklaart, kunt u in hoger beroep gaan. Als u in beroep gaat, treedt het faillissement toch in. Met het vonnis:

  • bent u per direct failliet
  • benoemt de rechter een curator (een advocaat of andere professional die uw bezittingen gaat beheren)
  • benoemt de rechter een rechter-commissaris (een rechter die toezicht houdt op de curator)
  Gevolgen uitspraak schuldeiser

  Voor u als schuldeiser heeft de uitspraak de volgende gevolgen:

  • u kunt zelf geen beslag meer leggen bij de schuldenaar
  • u dient uw vordering met bewijsstukken in bij de curator
  • op de verificatievergadering wordt de definitieve lijst met vorderingen vastgesteld
  • u krijgt betaald volgens de uitdelingslijst van de curator
  • een resterende schuld kunt u na het faillissement proberen te innen
  Gevolgen uitspraak schuldenaar

  Voor u als schuldenaar heeft de uitspraak onder meer de volgende gevolgen:

  • er ligt beslag op al uw bezittingen (behalve op de eerste levensbehoeften)
  • u verliest het beheer en de beschikking over uw vermogen
  • uw post gaat rechtstreeks naar de curator

  Publicatie

  De griffie van de rechtbank schrijft het vonnis in het faillissementsregister van de rechtbank in (Centraal Insolventieregister) en publiceert het in de Staatscourant.


  Afwijzing

  Als de rechter het faillissementsverzoek afwijst en u bent het daar als schuldeiser niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan.

   

 • Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen de afwijzing van uw faillissementsverzoek of tegen de faillietverklaring. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Cassatie

  Verzet

  Heeft de rechter u failliet verklaard in een verstekvonnis, omdat u als verweerder (schuldenaar) niet aanwezig was tijdens de zitting? U kunt in verzet tegen dit vonnis bij dezelfde rechter. Dit moet u binnen 14 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het verzet indienen.

   

Kosten faillisementsprocedure

Voor deze procedure betaalt u geen griffierechten. Mogelijk heeft u wel andere kosten, zoals een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd faillisementsprocedures

In het algemeen vindt de zitting in een faillissementsprocedure plaats binnen 6 weken na het indienen van het verzoekschrift. De uitspraak volgt tijdens de zitting of uiterlijk 8 dagen daarna. Tijdens de behandeling kunnen partijen maximaal 8 weken uitstel krijgen.

Alle procedures faillissementen

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum