Aanvraag mentorschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Aanvraag mentorschap

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, dan kan de kantonrechter mentorschap instellen. De maatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen.

De aanvraag- en wijzigingsprocedure voor mentorschap valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Aanvraag mentorschap

Mentorschap vraagt u aan bij de kantonrechter. De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • De volgende personen of instellingen kunnen de aanvraag indienen:

  Betrokkene, familie, gezaghebbende

  • de betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden tot in de 4e graad
   Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag uitoefent. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder

   

  Professionals

  • de bewindvoerder als er al een onderbewindstelling loopt
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie

   

  U kunt mentorschap aanvragen voor iemand die geen burgerservicenummer heeft. Met de geboortedatum van de betrokkene kan de rechtbank het verzoek om mentorschap in behandeling nemen.

 • Wie tot mentor benoemd wil worden moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De persoon of rechtspersoon (zoals een stichting) moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:

  • een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn
  • behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling
  • zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan


  Professionele mentoren moeten aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen.

 • U start de procedure door een aanvraagformulier met bijlagen te sturen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. U bent de verzoeker.

  Aanvraag mentorschap

  Met het formulier Verzoek tot instelling van mentorschap (pdf, 751,5 KB) vraagt u mentorschap aan en meldt u de reden. Lees de toelichting (pdf, 190,6 KB) voor het invullen. Mentorschap is ter bescherming van de niet-financiële belangen van betrokkene. Voeg, indien mogelijk, bewijsstukken toe die de reden voor het mentorschap aantonen. Als u een (zorg)instelling bent, geeft u aan waarom de familie het verzoek niet indient. Het aanvraagformulier voor mentorschap moet u volledig invullen; verwijzing naar bijlagen is onvoldoende.

  Tegelijk bewind en mentorschap aanvragen kan ook. Dit doet u als u de financiële en niet-financiële belangen wilt beschermen.

  Bijlage bereidverklaring

  Op het aanvraagformulier voor mentorschap geeft u aan wie u voorstelt als mentor. In het algemeen volgt de kantonrechter de voorkeur van de betrokkene (dat kan dus iemand anders zijn dan de verzoeker). De voorgestelde mentor vult ook een verklaring in dat hij bereid is de taak te vervullen. U voegt deze ondertekende bereidverklaring (pdf, 632,8 KB) bij het aanvraagformulier voor mentorschap.

  Bijlage akkoordverklaring

  Op het aanvraagformulier geeft u aan of er en wie de belanghebbende familieleden zijn:

  • partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn
  • ouders of, als die er niet zijn
  • meerderjarige broers en zussen


  Als zij het eens zijn met de aanvraag, vraagt u hen een akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) te tekenen. Hierdoor stemmen zij in met de maatregel en met de voorgestelde mentor. Zij hoeven dan niet naar de zitting te komen. Als zij het niet eens zijn, kunnen zij hun reactie mondeling geven tijdens de zitting of schriftelijk voor de zitting.

  Formulier en bijlagen opsturen

  U stuurt het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van deze rechtbank.

  Mentor wijzigen of tweede mentor benoemen

  Het is mogelijk om van mentor te wijzigen of een tweede mentor te laten benoemen. Hiervoor schrijft u een brief/verzoekschrift aan de kantonrechter. Hierin moet staan:

  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de huidige mentor
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de persoon voor wie een mentorschap is uitgesproken
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)


  Stuur met het verzoekschrift ook de bereidverklaring (pdf, 632,8 KB) van de voorgestelde nieuwe (of tweede) mentor mee en de akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) van de belanghebbende(n). Als de huidige mentor een professionele mentor is, stuurt u ook zijn reactie op het verzoek mee.

  Omzetting mentorschap

  Is er al mentorschap maar geeft dit te weinig bescherming? Met dit formulier kunt u naast het mentorschap bewind aanvragen. U kunt ook curatele aanvragen.

  Formulier Verzoek tot instelling bewind (pdf, 751,5 KB)
  Formulier Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap (pdf, 730 KB)

 • In de uitnodiging staan de datum en locatie van de zitting. De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting aan de:

  • verzoeker
  • betrokkene
  • voorgestelde mentor
  • belanghebbenden (tenzij de betrokkene heeft vermeld dat hij dat niet wil)


  Het kan ook zijn dat de rechtbank de getuigen uitnodigt die op het aanvraagformulier staan vermeld.

  Andere datum

  Bent u verhinderd, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Wanneer u als verzoeker - zonder een reden door te geven - niet bij de zitting aanwezig bent, dan kan uw verzoek worden afgewezen.

 • Is een afschrift van het verzoek aan u toegestuurd en wilt u daarop reageren? U kunt uw mening schriftelijk geven, maar dat hoeft niet. U kunt uw reactie ook mondeling geven tijdens de zitting.

  In uw schriftelijke reactie moet staan:

  • uw naam, adres en de datum van ondertekening
  • het nummer dat in de uitnodiging voor de zitting staat
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten


  Reactie opsturen

  U stuurt de ondertekende reactie - met eventuele bijlagen ter ondersteuning van uw verhaal - naar de rechter. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter aan de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde mentor en aanwezige belanghebbenden om hun mening over het verzoek. De rechter stelt ook andere vragen, bijvoorbeeld over de reden voor het verzoek.

  Huisbezoek

  Is het voor de betrokkene onmogelijk om naar de zitting te komen, dan kan de kantonrechter hem thuis of in de instelling horen. Geef dit aan op het aanvraagformulier of neem hierover contact op met de griffie. Leg daarbij wel uit waarom de betrokkene niet kan komen.

  Aanwezigen zitting

  De zitting is niet openbaar. Alleen alle belanghebbenden mogen bij de zitting aanwezig zijn. De betrokkene kan aan de rechter vragen of anderen aanwezig mogen zijn, bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling.

 • Beschikking

  De kantonrechter beoordeelt of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. Hij kan het verzoek toewijzen of afwijzen.


  De uitspraak heet een beschikking. Bij de benoeming van een mentor volgt de kantonrechter over het algemeen de voorkeur van de betrokkene. Wijkt hij daarvan af, dan vermeldt hij de reden in de beschikking. De verzoeker en de betrokkene krijgen de beschikking zo snel mogelijk na de zitting toegestuurd.

  Toewijzing mentorschap

  Als de kantonrechter de aanvraag toewijst, gaat het mentorschap in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment behartigt de niet-financiële belangen van de betrokkene en beslist de mentor in overleg met de betrokkene over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

  Tijdelijke maatregel

  De kantonrechter kan beslissen dat het mentorschap slechts voor een bepaalde periode geldt. De mentor en de anderen die bevoegd zijn een aanvraag in te dienen kunnen ook verlenging vragen. Dit verzoek doet u met een brief (verzoekschrift). De kantonrechter beslist binnen 2 maanden. Tegen de afwijzing van de verlenging is geen hoger beroep mogelijk.

  Beloning

  Als de mentor een vergoeding vraagt voor zijn werkzaamheden, dan stelt de kantonrechter deze vergoeding vast op basis van de wettelijke regeling.

  Publicatie mentorschap

  Mentorschap wordt niet openbaar gemaakt.

  Niet eens met de uitspraak

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter en u bent verzoeker, betrokkene of belanghebbende, dan kunt u in beroep gaan.

 • Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 • Beëindigingsverzoek

  Bent u de mentor of betrokkene of bent u bevoegd om de maatregel aan te vragen? Dan kunt u de kantonrechter om opheffing van de maatregel vragen. Bijvoorbeeld als de betrokkene zijn eigen belangen weer kan behartigen of als voortzetting van de maatregel niet zinvol is. De kantonrechter kan ook op eigen initiatief de maatregel opheffen.

  Zitting en beslissing

  U dient een schriftelijk verzoek in. In het algemeen roept de kantonrechter verzoeker, de betrokkene, de mentor en eventuele andere belanghebbenden op voor een zitting. Hierna beslist hij of hij de maatregel opheft en of hij een andere maatregel instelt. Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter dan kunt u in hoger beroep gaan.

  Automatische beëindiging

  De maatregel eindigt automatisch:

  • aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd
  • door het overlijden van de betrokkene; de mentor dient de kantonrechter zo spoedig mogelijk te informeren over het overlijden van de betrokkene

 

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik mentorschap aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum