Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst werkgever

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontslag > Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst werkgever

Als de werkgever en werknemer samen geen overeenstemming bereiken over het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen zij allebei een ontslagprocedure starten. De te volgen procedure, bij het UWV of de kantonrechter, is afhankelijk van de situatie.

Procedures bij de kantonrechter vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). De UWV-procedure valt onder het bestuursrecht. In beide gevallen is het niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst werkgever

Als werkgever en als werknemer kunt u de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit is een verzoekschriftprocedure waarbij het niet verplicht is een advocaat in te schakelen.

 

Wilt u de werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of is de werknemer langdurig arbeidsongeschikt? Dan gaat u niet naar de kantonrechter maar volgt u de UWV-procedure.

 

 

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start de procedure ontslag als werkgever door de rechtbank een brief te sturen waarin u vraagt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent als werkgever de verzoeker.

   

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
  • de werklocatie van de werknemer
  • wat u vraagt en waarom (verzoek, bijvoorbeeld ontslag tijdens ziekte, en gronden)
  • naam, adres en telefoonnummer van de eventuele advocaat of andere gemachtigde van beide partijen
  • de data waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen

  Het is aan te raden ook de functie en geboortedatum, datum indiensttreding en salaris van de werknemer te vermelden. Dateer en onderteken het verzoekschrift ontslag.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld van de arbeidsovereenkomst, jaarstukken en beoordelingen. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  U stuurt het verzoekschrift ontslag met de bewijsstukken in meervoud, naar de rechtbank die in het werkgebied heeft:

  • de woon- of vestigingsplaats van de verweerder of
  • de plaats waar de werknemer werkt

  Het aantal exemplaren is: 1 voor de kantonrechter, 1 voor elke verweerder en 1 voor elke belanghebbende. Vermeld op de envelop: t.a.v. team kanton, afdeling griffie.
  Werkgebieden rechtbanken

   

   

 • Zowel de werkgever als de werknemer krijgen een bevestiging van de ontvangstdatum en een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief. 
  De andere partij ontvangt bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift ontslag met de bijlagen.

   

 • Bent u, als werknemer, het niet eens met het ontbindingsverzoek, bijvoorbeeld in verband met ontslag op staande voet? U kunt hiertegen in verweer gaan en een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder.

  Het verweerschrift moet minimaal 10 dagen voor de zitting bij de kantonrechter binnen zijn. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

   

  Inhoud verweerschrift ontslag

  In het verweerschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten

  Dateer en onderteken het verweerschrift.

  Eigen verzoek

  U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Bijvoorbeeld om een aanvullende ontslagvergoeding toe te kennen, voor als de kantonrechter toch ontbindt.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld van brieven of beoordelingen. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

   

  Verweerschrift opsturen

  U stuurt het verweerschrift, met bijlagen, in meervoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). Het aantal exemplaren is: 1 voor de kantonrechter, 1 voor elke verzoeker en 1 voor elke belanghebbende. De stukken moet daar minimaal 10 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. De verzoeker, vaak de werkgever, krijgt als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag de verweerder, vaak de werknemer, zijn reactie geven. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

   

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of een medewerker, bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden er geen getuigen gehoord. U mag collega’s of andere betrokkenen meenemen, maar zij zijn dan toehoorders en geen getuigen.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.

   

  Geen reactie van tegenpartij

   

  Controle adres

  Als er geen verweer is gekomen op het verzoekschrift en de verweerder ook niet op de zitting verschijnt, moet u als verzoeker de kantonrechter een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie of het handelsregister overhandigen. Dit ter controle van het adres. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan de datum waarop de uitnodiging voor de zitting is verstuurd.

  Opnieuw uitnodigen

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  • de kantonrechter roept de verweerder opnieuw op per brief
  • de verzoeker roept de verweerder zelf opnieuw op door een deurwaarder te vragen de uitnodiging aan hem te overhandigen (met een deurwaardersexploot, de kosten daarvan zijn voor de verzoeker)

  Ontbinding volgens verzoekschrift

  Verschijnt de verweerder ook na de herhaalde oproep niet, dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden zoals in het verzoekschrift gevraagd. Deze beslissing krijgen de partijen na een aantal weken toegestuurd.

   

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

   

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen. Vaak wordt de geregelde ontbinding en eventuele vergoeding ook vastgelegd in een uitspraak van de kantonrechter (beschikking). De stukken krijgt u thuisgestuurd.

  Mediation

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet, en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak over ontslag zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

   

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak:

  • als de verzoeker de procedure intrekt
  • eventueel als u via mediation een akkoord bereikt
  • eventueel wanneer u een schikking treft

   

   

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat binnen 4 weken na de zitting. De beschikking krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

   

   

  Toewijzing: ontbinding

  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, staat in de beschikking:

  • dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden
  • de reden voor de ontbinding
  • de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • of hij een financiële vergoeding toekent. Bijvoorbeeld een schadevergoeding, transitievergoeding of aanvullende vergoeding en zo ja, hoe hoog
  • wie de proceskosten moet betalen

   

   

  Einddatum

  De kantonrechter houdt rekening met de opzegtermijn, maar trekt de tijd die de ontbindingsprocedure duurde daar vanaf. Er blijft minimaal 1 maand over.

   

   

   

  Vergoeding

  Moet u als werkgever een (hoge) ontslagvergoeding betalen en wilt u dat niet? Of krijgt u als verzoekende werknemer geen of een te lage ontslagvergoeding? De kantonrechter geeft u de kans uw verzoek alsnog in te trekken. In de beschikking staat hoeveel dagen u daarvoor heeft. Als u het verzoek intrekt, blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. De rechter bepaalt dan alleen wie de proceskosten betaalt.

   

   

  Afwijzing: geen ontbinding

  Als de kantonrechter het verzoek afwijst, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. De rechter kan bepalen dat de verzoeker dan (een gedeelte van) de kosten moet betalen die de verweerder heeft gemaakt (proceskosten). Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat of gemachtigde. De kantonrechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

   

   

  Niet eens met de uitspraak

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter, dan kunt u in beroep gaan. Heeft u als werknemer om ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd? Dan kunt u alleen in beroep over de hoogte van de toegekende vergoeding.

   

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Hoger beroep 

   

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Cassatierechtspraak 

   

 

Kosten ontbinding arbeidsovereenkomst

Aan de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst zijn kosten verbonden. Als u het verzoekschrift indient, betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt. Als u de rechtszaak verliest, kan de rechter beslissen dat u de proceskosten van de andere partij moet betalen, zoals de kosten voor juridische hulp en griffierechten.

Doorlooptijd ontbinding arbeidsovereenkomst

In de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst vindt de zitting over het algemeen plaats binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

 

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedures niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum