Procedure Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Onderwerpen > Schulden

Heeft u zoveel schulden dat u daar zelf geen oplossing meer voor ziet? Via uw gemeente kunt u hulp krijgen van een schuldhulpverlener. Brengt ook dit geen oplossing, dan kunt u de rechtbank vragen om toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wet schuldsanering natuurlijke personen, Wsnp).

De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Schuldsanering

Dit is een uitlegvideo over hoe je in aanmerking komt voor WSNP.

Lukt het u niet uw schulden af te betalen? U kunt uw gemeente om schuldhulpverlening vragen. De gemeente probeert dan een regeling te treffen met uw schuldeisers. Als niet alle schuldeisers willen meewerken, stopt de bemiddeling door de gemeente.

Daarna kunt u de rechtbank vragen om toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, al dan niet gecombineerd met een verzoek om een gedwongen schuldregeling. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 De schuldsaneringsprocedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Verzoekschrift

  De procedure tot toelating tot de wettelijke schuldsanering kunt u niet zelf starten. De schuldhulpverlener van uw gemeente start de procedure bij de rechtbank. Hiervoor dient hij in:

  • een verzoekschrift, dit ondertekent u zelf
  • verklaring van de gemeente over het mislukte schuldhulpverleningstraject
  • stukken waaruit uw schulden, inkomsten en bezittingen blijken


  Het verzoek moet binnen 6 maanden na de afgifte van de verklaring bij de rechtbank worden ingediend.

  Bedreigende situatie

  Dreigt u uit huis gezet te worden? Is er beslaglegging op uw inkomsten of inboedel aangekondigd? Of is er een andere bedreigende situatie ontstaan waardoor u niet kunt wachten totdat op uw verzoekschrift is beslist? U kunt de rechtbank vragen om een voorlopige maatregel die een einde maakt aan deze situatie. Uw schuldhulpverlener kan hiervoor een apart verzoekschrift indienen bij de rechtbank.  

 • Oproep voor de zitting

  Na een paar weken krijgt u van de rechtbank een oproep voor de mondelinge behandeling (zitting). In die oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. U krijgt 1 keer een nieuwe datum. Verder uitstel is niet mogelijk. Komt u niet naar de zitting, dan wordt uw verzoek afgewezen.

  Aanwezigen zitting

  Niet openbaar

  De zitting is niet openbaar. Als u daar prijs op stelt, mag u iemand meenemen voor uw persoonlijke ondersteuning.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden geen getuigen gehoord.

  Voorwaarden

  Tijdens de zitting stelt de rechter u vragen om alle gegevens over uw schulden te controleren. Ook legt hij uit aan welke voorwaarden u moet voldoen om toegelaten te worden tot de Wsnp-regeling. Als u toegelaten wilt worden tot de schuldsaneringsregeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. Heeft u verslavings- of psychosociale problemen dan kunt u alleen toegelaten worden als een hulpverlener bevestigt dat u deze problemen 1 jaar onder controle heeft.

  Niet meer in staat

  U bent niet meer in staat uw schulden te betalen.

  Te goeder trouw

  U bent de afgelopen 5 jaar ‘te goeder trouw’ geweest. U heeft geen ‘foute’ schulden gemaakt zoals een verkeersovertreding  of onverantwoorde nieuwe leningen.

  Schuldhulpverlening

  U heeft geprobeerd uw schulden af te lossen via schuldhulpverlening en u heeft een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat dit is mislukt.

  Misdrijven

  U heeft geen schulden die voortkomen uit misdrijven.

  10 jaar

  U heeft de afgelopen 10 jaar niet al gebruik gemaakt van de Wsnp-regeling.

  Verplichtingen

  De kans is groot dat u de verplichtingen van de Wsnp zult nakomen en dat u zich zult inspannen zo veel mogelijk te verdienen. 

 • ​De rechter beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de Wsnp. De uitspraak (vonnis) volgt binnen 8 dagen na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd.

  Afwijzing

  Als de rechter het verzoek afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is. U kunt proberen alsnog aan de voorwaarden te voldoen en daarna met uw schuldhulpverlener een nieuw verzoek indienen.
  Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u ook in hoger beroep gaan bij het gerechtshof, binnen 8 dagen na het vonnis. Daarvoor heeft u wel een advocaat nodig.

  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst, laat hij u toe tot de wettelijke schuldsanering. Hij benoemt voor een bepaalde periode, meestal 3 jaar, een bewindvoerder (toezichthouder). De bewindvoerder ziet erop toe dat u zich houdt aan de verplichtingen die horen bij de schuldsaneringsregeling. De rechter benoemt ook een rechter-commissaris (de rechter die uw zaak behandelt).

  Bewindvoerder

  De bewindvoerder beheert uw financiën. Hij berekent de hoogte van het maandelijks vrij te laten bedrag: het bedrag waarvan u moet rondkomen. Alle bedragen die daarboven binnenkomen, reserveert hij op de boedelrekening. De rechter-commissaris controleert de bewindvoerder.

  Verplichtingen

  U bent verplicht:

  • de bewindvoerder alle relevante informatie te geven 
  • geen nieuwe schulden aan te gaan
  • zoveel mogelijk inkomsten te verwerven en het gedeelte dat uitkomt boven het vrij te laten bedrag af te dragen aan de boedelrekening
 • Voldoet u niet aan de verplichtingen van de Wsnp, dan kan de bewindvoerder, de rechter-commissaris of een schuldeiser de rechtbank vragen om de Wsnp-regeling tussentijds te beëindigen. U ontvangt een oproep voor een zitting. Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Er zijn 3 mogelijkheden.

  De rechter:

  • beslist tot tussentijdse beëindiging en kan tegelijkertijd uw faillissement uitspreken
  • wijst het verzoek af en de schuldsaneringsregeling loopt door 
  • wijst het verzoek af en verbindt nieuwe voorwaarden aan de regeling. Zoals een verlenging van de periode.


  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechtbank, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof, binnen 8 dagen na het vonnis

 • ​Aan het eind van de opgelegde periode stelt de bewindvoerder een eindverslag op en ontvangt u een oproep voor de eindzitting. Het is niet verplicht om naar deze zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Schone lei

  Als u zich hebt gehouden aan de verplichtingen van de Wsnp geeft de rechtbank u een ‘schone lei’. U kunt schuldenvrij een nieuwe start maken. Als op de boedelrekening, na aftrek van kosten, nog geld overblijft wordt dit onder de schuldeisers verdeeld. Zij kunnen de resterende schulden niet opeisen. 

  Geen schone lei

  Oordeelt de rechter dat u niet aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan krijgt u geen schone lei en kunnen de schuldeisers hun resterende schuld opeisen. Tegen deze uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof, binnen 8 dagen na de uitspraak.

 • Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen:

  • de afwijzing van uw verzoek tot toelating, 
  • tussentijdse beëindiging of wijziging van de Wsnp-regeling en 
  • de beslissing u geen schone lei te geven.


  Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen met een beroepschrift.
  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatieberoep

Gedwongen schuldregeling

Weigerde een schuldeiser mee te werken aan de regeling die de schuldhulpverlener van uw gemeente voorstelde? U kunt de rechter ook vragen om hem te dwingen mee te werken. Dit doet u in hetzelfde verzoekschrift waarmee u toelating vraagt tot de Wsnp. Als de rechter, na een zitting, oordeelt dat de schuldeiser geen goede reden had om te weigeren, veroordeelt hij hem om mee te werken aan de regeling. Wijst de rechter het verzoek af, dan volgt de behandeling van uw verzoek om toelating tot de wettelijke schuldsanering.

Kosten schuldsaneringsprocedure

Voor deze procedure betaalt u geen griffierechten. Mogelijk heeft u wel andere kosten, zoals een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd schuldsaneringsprocedure

Het verzoek om toelating tot de Wsnp wordt binnen 2 maanden behandeld. De uitspraak volgt binnen 8 dagen na de zitting.

Vraag en antwoord

Ik heb veel schulden, kan ik zelf direct schuldsanering aanvragen?

Nee, u vraagt eerst bij de sociale dienst van uw gemeente schuldhulpverlening aan.

Wat kost de toelatingsprocedure schuldsanering (Wsnp)?

Deze procedure kost u niets, als u geen advocaat inschakelt.

Hoe lang duurt een Wsnp-procedure?

Het verzoek om toelating tot de Wsnp wordt binnen 2 maanden behandeld, de uitspraak volgt binnen 8 dagen na de zitting.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum