Uitgebreide procedure meer dan € 25.000

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Burenruzie > Uitgebreide procedure meer dan € 25.000

Heeft u een conflict met uw buren over overhangende begroeiing, heggen, bomen, struiken, aflopend water, schuttingen, gebruik van elkaars terrein, hinder of overlast? U kunt naar de rechter om het meningsverschil met uw buren op te lossen. Afhankelijk van de vordering gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter.

Uitgebreide procedure meer dan € 25.000

Bodemprocedure

Heeft u een conflict met de buren over een vordering van meer dan € 25.000? U kunt een procedure starten bij de civiele rechter. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

Start u een dagvaardingszaak bij de rechtbank Gelderland of Midden-Nederland? Dan geldt voor deze zaak een nieuwe procedure.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start de dagvaardingsprocedure door de andere partij, uw buren, op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl) U verlaat Rechtspraak.nl


  Inhoud dagvaarding

  In de dagvaarding staat onder meer:

  • de datum van de betekening
  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
  • de naam en de woonplaats van de andere partij
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • locatie kantonrechter
  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting)
  • naam en adres van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde 


  De deurwaarder ondertekent de dagvaarding.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal in het conflict ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

 • Als u van uw buren de dagvaarding over het conflict ontvangt, bent u de gedaagde. Voor u is een advocaat ook verplicht.

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding, erkent u de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de eiser. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan de eiser besluiten de procedure in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  Als u het niet eens bent met de dagvaarding, zijn er 3 mogelijkheden: u reageert schriftelijk, mondeling of u reageert niet.


  Schriftelijk

  U kunt de rechter via uw advocaat een brief sturen waarin u reageert op de inhoud van de dagvaarding over de burenruzie. U geeft hierin ook aan welk bewijzen u heeft voor uw standpunt. Uw brief heet een conclusie van antwoord. Als uw advocaat deze stuurt, hoeft hij niet naar de rolzitting te komen.

  Tegenvordering

  Heeft u een eigen vordering op de partij die de rechtszaak is gestart (eiser)? U kunt deze tegenvordering in de conclusie van antwoord opnemen. Uw vordering heet dan een eis in reconventie. De eis in de dagvaarding is de eis in conventie.

  Bewijsstukken

  Heeft u bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen? Uw advocaat kan deze bij de conclusie van antwoord voegen. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Conclusie van antwoord opsturen

  Uw advocaat stuurt de conclusie van antwoord met de bewijsstukken naar de rechtbank. Het moet daar uiterlijk op de dag voor de rolzitting binnen zijn. Tijdens de zitting kan hij de stukken ook zelf geven aan de rechter.

  Uitstel

  In beginsel kunt u geen uitstel krijgen om te reageren, tenzij sprake is van een van de volgende uitzonderingen.

  • Eenstemmig verzoek

  De rechtbank willigt een verzoek om uitstel in als u het voor de eerste keer indient en als het eenstemmig (in overleg met de wederpartij) is. Voor elk volgend eenstemmig verzoek om uitstel geldt dat u en de wederpartij het verzoek bij de rechtbank moeten indienen en motiveren. Ook moet u beiden aangeven waarom de zaak niet naar de parkeerrol kan worden verwezen (voorziening voor zaken waarin tijdelijk niet wordt voort geprocedeerd)  De rechtbank willigt het verzoek in als het niet leidt tot een onredelijke vertraging van de procedure.

  • Klemmende redenen en overmacht

  Een gemotiveerd verzoek om uitstel om klemmende redenen kunt u indienen uiterlijk vier dagen voor de datum van de proceshandeling. De wederpartij kan daarop binnen twee dagen na indiening van het verzoek reageren. De rechtbank beoordeelt het verzoek zo spoedig mogelijk na deze twee dagen of na ontvangst van een reactie van de wederpartij, en geeft de beslissing direct aan de partijen door.

  Is het voor u of de wederpartij door overmacht niet mogelijk het verzoek om uitstel uiterlijk vier dagen voor de datum van de proceshandeling in te dienen, dan dient u dit de rechtbank zo spoedig mogelijk te laten weten. De rechtbank beslist direct en hoort de wederpartij als dat direct mogelijk is.

  Bekijk voor meer informatie het landelijk procesreglement (pdf, 222,4 KB) voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken, artikel 2.8. Als u uitstel krijgt, is de termijn voor het indienen van een conclusie of akte 6 weken, zodra er een tussenvonnis is gewezen wordt de termijn verkort naar 4 weken, tenzij de rechtbank anders beslist. Zie ook artikel 2.7 van het procesreglement.

  Hoe verder

  Na de rolzitting krijgt uw advocaat een brief van de rechtbank. Hierin staat hoe de procedure over de burenruzie verder verloopt.

  Mondeling

  Uw advocaat kan uw verhaal over het conflict met de buren ook tijdens de rolzitting aan de rechter vertellen. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding. Eventuele bewijsstukken ter ondersteuning van uw verhaal kan hij dan ook aan de rechter geven.

  Geen reactie

  Reageert u niet op de dagvaarding en komt uw advocaat ook niet naar de rolzitting, dan doet de rechter 2 weken later toch uitspraak over de onenigheid met de buren. Deze uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk.

 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd heet de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw zaak. De rechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat.

  Aanwezigen rolzitting

  Voor de eiser is het niet nodig naar de rolzitting te komen. Heeft u als gedaagde op tijd schriftelijk gereageerd of om uitstel gevraagd? Dan hoeft u ook niet te komen. Uw advocaat komt wel naar de rolzitting als hij:

  • uw schriftelijke reactie wil overhandigen aan de rechter
  • tijdens de zitting 4 weken extra tijd wil vragen voor uw schriftelijke reactie
  • mondeling wil reageren op de dagvaarding


  Gedaagde niet aanwezig

  Bent u als gedaagde niet aanwezig op de rolzitting en heeft u ook niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd? De rechter bepaalt direct dat hij 2 weken later uitspraak doet over het conflict met de buren.

  Verstekvonnis

  U heeft verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u ook veroordelen de proceskosten van de eiser te betalen, vaak zijn dit de griffierechten en kosten voor de advocaat en gerechtsdeurwaarder.

  Alsnog reageren

  Na de zitting krijgt u een brief met de datum voor het verstekvonnis. Meldt u zich via uw advocaat vóór die datum alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de procedure over het burenconflict toch voortgezet.  

  Verdere procedure

  Doet de rechter niet direct einduitspraak, dan bepaalt hij hoe de procedure over het burengeschil verder gaat: er volgt een schriftelijke ronde of een zitting.

 • Reactie eiser

  Als eerste mag u als eiser reageren op de reactie (de conclusie van antwoord) van de gedaagde. Uw advocaat doet dit door binnen 4 weken een brief te sturen aan de rechter. Deze brief heet een conclusie van repliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kan uw advocaat een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde

  Als gedaagde kunt u via uw advocaat in een brief aan de rechter weer reageren op het stuk van eiser. Hiervoor heeft u 4 weken. Deze brief heet een conclusie van dupliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kan uw advocaat een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen) over de burenruzie 
  • nodigt u en de tegenpartij uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)
 • Beide partijen krijgen een uitnodiging voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? Uw advocaat stuurt deze stukken dan naar de rechter en naar de tegenpartij. De stukken moeten minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  In de uitnodiging staat of u verplicht bent om aanwezig te zijn. Als u niet verplicht bent om te komen, wordt het toch aangeraden. U kunt dan eventuele vragen van de rechter beantwoorden.

  Getuige

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.
  Meer over getuige

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen


  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en uw buren of mediation past in het oplossen van het conflict.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) voor het meningsverschil te komen in het conflict. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen het meningsverschil bij te leggen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden voor het burenconflict, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd.
  De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de buren naar een oplossing voor alle aspecten van het burenconflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation tussen u en uw buren. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de eiser de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft


  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak over de burenruzie volgt (vonnis). Meestal is dat 4 weken na de zitting. Uw advocaat krijgt het vonnis toegestuurd.

  Oordeel

  Als de rechter de vordering toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen over het burenconflict. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kostenveroordeling

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als tegenpartij (gedaagde) niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechter over de problemen met de buren, kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatie

Kosten procedure burenruzie

Aan een procedure over een vordering in een burenruzie zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door een rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd

Een spoedprocedure (kort geding) over een vordering in een burenruzie duurt minimaal 4 weken. Een uitgebreide procedure (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden.

Procedures vordering burenruzie

 

Juridisch advies bij burenruzie

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Wat u het beste kunt doen in het conflict met uw buren? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? De medewerkers van de rechtbank kunnen u geen juridisch advies geven.

 

Vraag en antwoord

Welke wetten en regels gelden bij een burenruzie?

Buren dienen in principe de regels in acht te nemen die zijn vastgelegd in het burenrecht.

Geldt het burenrecht ook voor huurders?

Het burenrecht geldt voor huiseigenaars en veelal ook voor huurders en erfpachters.

Is mediation toegestaan tijdens een gerechtelijke procedure?

Ook als er een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor bemiddeling tussen u en uw buren door een onafhankelijke derde, de mediator.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum