Laden...

Voogd benoemen, initiatief rechtbank

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Voogdij > Voogd benoemen, initiatief rechtbank

Bij voogdij krijgen 1 of 2 voogden het gezag over een kind jonger dan 18 jaar. Bijvoorbeeld na het overlijden van één of beide ouders. Of als de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren. Wilt u als ouder een persoon als voogd aanwijzen? U kunt dit vastleggen in uw testament of in het gezagsregister. De voogdijprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht.

Voogd benoemen, initiatief rechtbank

Na overlijden van de juridische (=wettelijke) ouder(s) met gezag, moet er een voogd worden benoemd. Dit geldt ook voor de situatie waarin de juridische ouders het gezag tijdelijk niet kunnen uitoefenen. Als de ouders geen voogd hebben benoemd, neemt de rechtbank het initiatief om een voogd te benoemen.

Deze procedure valt onder het civiel recht (burgerlijk recht).

De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • De rechtbank zet ambtshalve (op eigen initiatief) de procedure in gang om een voogd te benoemen. De situatie kan namelijk niet zo blijven als hij is. Het minderjarige kind moet een voogd toegewezen krijgen. 

  Melding overlijden

  Als er een ouder overlijdt die één of meerdere minderjarige kinderen nalaat, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de rechtbank daarvan op de hoogte.

  Onderzoek gezag

  De rechtbank controleert het gezagsregister om vast te stellen of het kind nog onder gezag staat van een andere ouder. Zo niet, dan onderzoekt de rechtbank:

  • of er een voogd is aangewezen
  • of er nog een andere ouder is, zonder gezag


  Oplossing zoeken

  Is er niemand die het juridisch gezag heeft over het kind? De rechtbank vraagt dan aan de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen.

  De Raad voor de Kinderbescherming neemt contact op met direct betrokkenen (ooms, tantes, grootouders) om de situatie te bespreken. Dat geldt zowel:

  • als er een voogd in het gezagsregister of bij testament is aangewezen
  • als er geen voogd is aangewezen


  In overleg met de familie stelt de Raad voor de Kinderbescherming voor wie als voogd kan worden benoemd. Dit hoeft niet altijd een natuurlijke persoon te zijn maar kan ook een rechtspersoon (voogdijinstelling) zijn.

  Aanvaarden

  Iemand is niet verplicht de benoeming als voogd te aanvaarden. Als de voogd bereid is de benoeming te aanvaarden, legt hij hiervoor een bereidverklaring af bij de griffie van de rechtbank. De voogdij begint op het moment dat de voogd de voogdijverklaring heeft afgelegd.

  Weigeren

  Als de voogd de benoeming weigert, kan de rechter alle betrokkenen oproepen voor een zitting.

 • Oproep zitting

  De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting over de voogdij. In de meeste gevallen zijn dat:

  • de familie(s) van de minderjarigen
  • de aangewezen voogd of voogden, volgens het testament van de overleden ouder(s) en/of volgens het gezagsregister
  • eventueel: een niet-juridisch ouder (partner van de overleden ouder met gezag)
  • eventueel: de andere ouder, zonder gezag


  De betrokkenen ontvangen een schriftelijke oproep voor een zitting. In de oproep staat waar (locatie) en wanneer (datum) de zitting over de voogdij plaatsvindt. 

  Zitting

  Tijdens de zitting stelt de rechter vragen aan familieleden en andere betrokkenen. De rechter vraagt ook advies aan de Raad voor de Kinderbescherming.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar met een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind over de voogdij. Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan is de kinderrechter niet verplicht om uw kind te horen. De kinderrechter kan wel besluiten om dat te doen. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook.
  Kindgesprek
  Brochure kindgesprek (pdf, 244 KB)


  Uitspraak

  Er zijn verschillende mogelijkheden. De rechter wijst het gezag toe aan een:

  Voogd

  De rechter wijst de voogd aan die het meest in aanmerking komt. De rechter beslist wie het meest in aanmerking komt op basis van de informatie uit de zitting, het kindgesprek en eventueel het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Daarbij staat het belang van het kind voorop.  

  Andere ouder (zonder gezag)

  Komt een niet-juridische ouder in aanmerking om voogd te zijn, maar is er ook nog een andere ouder zonder gezag? Dan wijst de rechter het gezag toe aan die andere ouder als dat in het belang is van het kind. De ouder zonder gezag moet dan het gezag aanvragen.

  Voogdijinstelling

  Komt niemand in aanmerking voor de voogdij, dan krijgt een voogdijinstelling het gezag over de minderjarige. Die instelling zoekt een pleeggezin of helpt het kind om zelfstandig te gaan wonen.

Kosten procedure voogd benoemen, initiatief rechtbank

Aan deze procedure kunnen kosten zijn verbonden, bijvoorbeeld voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedure voogd benoemen, initiatief rechtbank

De benoemde voogd moet een bereidverklaring afleggen. Zodra de voogd deze bereidverklaring heeft afgelegd bij de griffie van de rechtbank is de procedure geëindigd.

Vraag en antwoord

Kan ik eenzijdig als ouder een voogd aanwijzen?

Dat kan. Beide ouders kunnen afzonderlijk van elkaar een voogd aanwijzen.

Wat kost het vastleggen van een voogd?

Een digitale aanvraag is gratis. Bij een schriftelijke aanvraag betaalt u de gemeente voor afschriften van documenten.

In welke situaties benoemt de rechter de voogd?

De rechter benoemt alleen een voogd als de ouders dit niet zelf hebben gedaan of als de aangewezen voogd de voogdijtaak niet kan of wil uitvoeren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum