Bijlage bij hoofdstuk 11 van de Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken 2015

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Bijlage bij hoofdstuk 11 van de Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken 2015

De 4-weken-zaken waarin het besluit is genomen in het AC Schiphol en waarbij een maatregel als bedoeld in de artikelen 6 en 6a van de Vw 2000 is toegepast, worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken Amsterdam, Noord-Holland en Den Haag. Alle andere 4-weken zaken worden door alle rechtbanken behandeld.

Bij de verdeling van de zaken over de rechtbanken wordt rekening gehouden met de vestigingsplaats van de advocaat in die zin, dat zaken die op dezelfde dag door een advocaat worden ingediend zo veel mogelijk aan dezelfde rechtbank worden toebedeeld. Om die reden is het zo veel mogelijk gelijktijdig indienen van samenhangende zaken van groot belang. Van deze werkwijze kan worden afgeweken indien een evenredige verdeling van zaken over de rechtbanken daardoor wordt doorkruist.

Zittingsdagen
Beroepschriften kunnen bij alle zittingsplaatsen op elke dag van de week worden behandeld.

Zittingsdatum
Beroepschriften die vóór de hierna volgende tijdstippen bij het CIV zijn binnengekomen en zijn toebedeeld aan een zittingsplaats worden in beginsel gepland voor behandeling op de zitting in de tweede week die volgt op het einde van deze termijn:

  1. Den Haag: maandag 12.00 uur
  2. Zeeland-West-Brabant: maandag 14.00 uur
  3. Midden-Nederland: maandag 16.00 uur
  4. Rotterdam: dinsdag 12:00 uur
  5. Gelderland, Noord-Nederland, Overijssel: dinsdag 16:00 uur
  6. Noord-Holland: woensdag 12:00 uur
  7. Amsterdam: donderdag 12:00 uur

Einde herstelverzuimtermijn
De vreemdeling dient eventuele verzuimen binnen uiterlijk vijf werkdagen na verzending van de ontvangstbevestiging van het beroepschrift als bedoeld in artikel 35 van de Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewaringszaken 2015 te hebben hersteld.

Indiening stukken door verweerder
De op de zaak betrekking hebbende stukken dienen, onder gelijktijdige kopieverlening aan de indiener, te zijn ingediend uiterlijk binnen drie werkdagen na verzending van de ontvangstbevestiging van het beroepschrift als bedoeld in artikel 37 van de Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewaringszaken 2015.